Copenhagen School of Design and Technology

da

Design af komplekse it-systemer, domæner, processer og beslutninger

2023/2024
Engelsk titel
Design of complex IT-systems, Domains, Processes and Decisions
Uddannelse
Økonomi & Informationsteknologi
Uddannelsestype
Fuldtidsuddannelse
Niveau
Professionsbachelor
Semester
6. semester
Fagets/modulets varighed
1 semester
Ects
20
Udd. element
Obligatorisk
Sprog
Dansk
Opstart
Forår
Efterår
Studiested
Guldbergsgade 29 N, København N
Fagkode
9141602
Fag- /modulansvarlig
Jesper Skovsgaard Frederiksen
Tue Hellstern
Muniba Talha
Henrik Kraght
 • Formål og læringsmål

  Fagelementet beskæftiger sig med, hvordan man kan arbejde med designet af komplekse it-systemer, domæner, processer og beslutninger. Det indeholder it- arkitektur, distribuerede systemer, service management, systemudvikling, beslutningsteori og datascience samt en række nyere teknologier, herunder microservices, domain driven design og maskinlæring.

  Viden

  Den studerende har udviklingsbaseret viden om og kan reflektere over anvendte teorier, metoder og værktøjer vedrørende:
  - Service Management og Servitization
  - Valg og anvendelse af moderne teknologi og værktøjer til design og konstruktion af digitale løsninger
  - Datadrevet beslutningsteori, herunder udvalgte beslutningsproblemer fra matematik, computer science, operationsanalyse og/eller kybernetik og disses anvendelse i forretningsmæssige problemstillinger
  - Inkrementel udvikling af digitale løsninger, herunder DevOps til at sikre succesfuld overgang til drift
  - Problematikker og metoder omkring etablering af sikkerhed i IT-systemer, herunder SSL, VPN, kryptering, certifikater og virusscanning.

  Færdigheder

  Den studerende mestrer færdigheder vedrørende anvendelse af teori og metoder for
  - Design af en strategisk service vision, herunder et servicekoncept, og at definere behovet for serviceleverancesystemer og digital kapabilitet
  - Design og udvikling af forretningsprocesser ud fra et rationelt, datadrevet forretningssyn
  - Design af komplekse, løst koblede digitale løsninger med fokus på indsamling af viden om og modellering af forretningsdomæner, herunder design og anvendelse af maskinlæringsløsninger og tilhørende datahåndtering
  - Beslutningstagning i forbindelse med projektledelse.

  Kompetencer

  Den studerende kan håndtere komplekse og udviklingsorienterede problemstillinger vedrørende
  - Anvendelse af data i forretningsprocesser, herunder til beslutninger, beslutningsstøtte og beslutningssystemer.

  Den studerende kan selvstændigt indgå i arbejdet med
  - IT-forretningsanalyse, herunder at analysere og designe et IT-system i overensstemmelse med forretningens domæne behov
  - Design af IT-systemer til understøttelse af forretnings- og beslutningsprocesser
  - Udvikling og videreudvikling af komplekse, distribuerede og virtuelle IT-systemer i et tværfagligt samarbejde og sikre effektiv idriftsætning.

  Den studerende kan identificere egne læringsbehov og udvikling af egen viden, egne færdigheder og kompetencer i relation til
  - Design af komplekse it-systemer, domæner, processer og beslutninger.

 • Undervisningsform
  Forelæsninger og opgaver, kombineret med fem større praktiske, tværfaglige caseopgaver, hvor fagets indhold anvendes intenst.
 • Forudsætninger for at deltage i faget

  Materielle forudsætninger for at deltage i faget
  Vi antager, at studerende har en bærbar computer, der kører Windows 10 (eller senere) eller Mac OS X 10.12 (eller senere).

  Ældre versioner af Windows eller Mac OS og Linux kan muligvis virke i de fleste tilfælde - men understøttes ikke med hjælp til at installere open source-værktøjer eller håndtere undervisningseksempler.

  Vi antager, at eleverne har en HDMI-port eller miniDVI / lynport på deres bærbare computer.
  I nogle få læringssituationer (ikke i 1. semester) bruges eksempler, der ikke så godt virker med mindre end 4 GB RAM-hukommelse - for dette 8 GB RAM anbefales.

  Studerende vil have brug for kontorsoftware (Microsoft, Apple, Google eller ..).
  Studerende skal kunne producere og læse pdf-dokumenter, Word-dokumenter, PowerPoint-præsentationer og Excel-regneark.

  Der findes en Microsoft Cloud-version, der bliver tilgængelig, når du opretter en gratis endrevskonto.

  En internetbrowser skal være tilgængelig (dvs. Chrome eller Safari).
  Vi anbefaler stærkt eleverne at have adgang til Facebook og en privat Facebook-konto.

 • Prøve

  Læringsmålene for prøven er identiske med fagets/fagenes læringsmål

  Faget prøves
  Faget/modulet prøves selvstændigt
  Produktafleveringen udarbejdes i gruppearbejde i løbet af semesteret
  Prøveform
  Kombineret skriftlig og mundtlig prøve
  Prøven består af 2 dele:
  • En skriftlig produktaflevering
  • Mundtlig prøve

  Udgangspunktet for den mundtlige del af prøven er den skriftlige produktaflevering, og der gives en samlet karakter.
  Formkrav
  Produktafleveringen må ikke overstige 30 sider, eksklusive bilag. Brug af bilag skal så vidt muligt begrænses og bliver ikke bedømt ved karaktergivning, men indgår som referencemateriale ved den mundtlige eksamen.
  Krav til produktafleveringen uddybes i opgavebeskrivelsen.
  Individuel eller gruppeprøve
  Gruppeprøve, 3-5 deltagere
  Anvendt sprog til prøven
  Dansk (Norsk/Svensk)
  Varighed
  • Gruppepræsentation af nøgleindsigter: 15 minutter
  • Gruppeeksamination: 10 minutter/gruppemedlem
  • Votering og meddelelse af karakter: 10 minutter
  Hjælpemidler der må medbringes
  Laptop må medbringes til brug for præsentation.
  Bedømmelsesform
  7-trins skala
  Bedømmer(e)
  Ekstern censur
  Kriterier for prøvevurdering
  Karaktergivning er en helhedsvurdering af den skriftlige opgave og den mundtlige præsentation og eksamination.
  Frist for aflevering
  Vil fremgå af opgaveoplægget.
  Syge-/omprøve
  Prøven afholdes på samme måde som den almindelige eksamen. Det nye projekt kan enten være baseret på det samme problem som det projekt, der dannede grundlaget for den almindelige eksamen, eller på et nyt problem.
178
timers undervisning
370
timers forberedelse
Tallene viser omfanget af arbejdsbelastningen relateret til faget fordelt på forskellige studieaktiviteter.

På faget Design af komplekse it-systemer, domæner, processer og beslutninger modtager du 178 timers undervisning, hvilket svarer til 237 lektioner (1 lektion = 45 min.) og 32% af din samlede arbejdsbelastning på faget.

Undervisningen vil primært bestå af følgende aktiviteter: klasseundervisning, casearbejde, øvelser.
Forberedelsen vil primært bestå af følgende aktiviteter: læsning af pensum, gruppearbejde, øvelser.

Læs om KEAs studieaktivitetsmodel

*KEA kan fravige det angivne timetal, hvis det er begrundet i særlige forhold.