Copenhagen School of Design and Technology

da

Bachelorprojekt

2023/2024
Engelsk titel
Bachelor Project
Uddannelse
Økonomi & Informationsteknologi
Uddannelsestype
Fuldtidsuddannelse
Niveau
Professionsbachelor
Semester
7. semester
Fagets/modulets varighed
10 uger
Ects
20
Udd. element
Afsluttende projekt
Sprog
Dansk
Opstart
Efterår
Forår
Studiested
Guldbergsgade 29 N, København N
Fagkode
9141703
Fag- /modulansvarlig
Marie Louise Brixtofte
 • Formål og læringsmål

  Bachelorprojektet skal sammen med prøven efter praktikken og uddannelsens øvrige prøver dokumentere, at uddannelsens mål for læringsudbytte er opnået. Prøven består af et projekt og en mundtlig del, hvor der gives én samlet karakter. Prøven kan først finde sted efter, at afsluttende prøve i praktikken og uddannelsens øvrige prøver er bestået.

 • Undervisningsform
  Selvstudie
 • Prøve

  Læringsmålene for prøven er identiske med fagets/fagenes læringsmål

  Faget prøves
  Faget/modulet prøves selvstændigt
  Bachelorprojektet skal dokumentere den studerendes forståelse af og evne til at reflektere over professionens praksis og anvendelse af teori og metode i relation til en praksisnær problemstilling. Problemstillingen, der skal være central for uddannelsen og professionen, formuleres af den studerende, oftest i samarbejde med en privat eller offentlig virksomhed. Institutionen godkender problemstillingen.
  Prøveform
  Kombineret skriftlig og mundtlig prøve
  Mundtlig del kan foregå som en individuel eksamen eller som en gruppeeksamen.
  Formkrav
  Bachelorprojekts afleverede skriftlige materiale har et omfang på maksimalt:

  • For studerende, der skriver alene, maks. 40 sider, eksklusive bilag.
  • For to eller flere studerende, der skriver sammen, maks. 55 sider, eksklusive bilag.

  Brug af bilag skal så vidt muligt begrænses og bliver ikke bedømt ved karaktergivning, men indgår som referencemateriale ved den mundtlige eksamen

  Krav til projektet uddybes i skriftlig form og gives til de studerende i forbindelse med studiestart.
  Individuel eller gruppeprøve
  Individuel eller gruppeprøve, 1-3 deltagere
  Anvendt sprog til prøven
  Dansk (Norsk/Svensk)
  Varighed
  Ved individuel eksamen:
  • Præsentation af projektet: 15 minutter
  • Eksamination: 25 minutter
  • Votering og meddelelse af karakter: 5 minutter

  Ved gruppeeksamen
  • Gruppepræsentation af projektet: 20 minutter
  • Eksamination: 25 minutter/gruppemedlem
  • Votering og meddelelse af karakter: 10 minutter
  Bedømmelsesform
  7-trins skala
  Bedømmer(e)
  Ekstern censur
  Kriterier for prøvevurdering
  Skriftlig del vurderes som en gruppepræstation
  Karaktergivning er en helhedsvurdering af det skriftlige og mundtlige i eksaminationen.
  Stave- og formuleringsevner
  Formuleringsevne og stavning bedømmes som en del af det samlede indtryk af bachelorprojektet. Karakteren givet for projektet reflekterer således den overordnede bedømmelse af det akademiske indhold samt den studerendes evne til at formulere sig og stave korrekt, dog med hovedvægten lagt på det faglige indhold.

  Studerende, der kan dokumentere relevante forhold, som påvirker deres evne til at overholde dette krav, kan søge om dispensation for kravet. Dispensationsanmodningen skal være sendt til studieadministrationen for uddannelsen, senest fire uger inden eksamen.
  Frist for aflevering
  Vil fremgå af opgaveoplægget.
  Syge-/omprøve
  Prøven afholdes på samme måde som den almindelige eksamen. Det nye projekt kan enten være baseret på det samme problem som det projekt, der dannede grundlaget for den almindelige eksamen, eller på et nyt problem.
10
timers vejledning
538
timers afsluttende project arbejde
Tallene viser omfanget af arbejdsbelastningen relateret til den afsluttende opgave fordelt på forskellige studieaktiviteter.

I forbindelse med den afsluttende opgave vil du eller din gruppe modtage 10 timers vejledning af din vejleder.

Resten af tiden svarende til 538 timer bruges på afsluttende opgavearbejde. Du har selv ansvaret for at strukturere tiden som du fx bruger på opgaveskrivning, forberedelse til eksamen mv.

Afsluttende projekt vil primært bestå af følgende aktiviteter: virksomhedssamarbejde, indsamle empiri.

Læs om KEAs studieaktivitetsmodel

*KEA kan fravige det angivne timetal, hvis det er begrundet i særlige forhold.