Copenhagen School of Design and Technology

da

Energi og analyse

2023/2024
Engelsk titel
Energy and Analysis
Uddannelse
Energimanagement
Uddannelsestype
Fuldtidsuddannelse
Niveau
Professionsbachelor (top-up)
Semester
5. semester
Fagets/modulets varighed
14 uger
Ects
20
Udd. element
Obligatorisk
Sprog
Dansk
Opstart
Efterår
Studiested
Lygten 16, København NV
Fagkode
9161501
Fag- /modulansvarlig
Lone Ørbæk Johnsen
Robert Schønrock Nielsen
 • Formål og læringsmål

  Dette uddannelseselement skal medvirke til, at den studerende udvikler viden, færdighed og kompetencer inden for bæredygtig energiledelse. Der vil blive arbejdet med videnskabsteori, metode, indsamling af empiri og vurderingsmetoder med afsæt i analyse og bæredygtighed.
  Der vil derudover være fokus på brugerdrevet innovation og forandringsprocesser samt teknologisk udvikling

  Viden

  Den studerende har:
  • Viden om og kan reflektere over principper og betingelser for energisystemers samspil på tværs af bygningsforsyning, installationer, processer og produktion.
  • Viden om relevant videnskabsteori og metode i forbindelse med professionen.
  • Viden om bæredygtighed i teori og praksis.
  • Viden om grundlæggende principper bag klimaforandringer og CO2 regnskab.
  • Viden om energistrategiers betydning for virksomhedens energiforbrug, branding, konkurrenceevne mv.
  • Viden om vedvarende energikilder og teknologier.
  • Viden om økonomiske begreber og kan reflektere over principper og metoder til registrering af energistyrende indsatser.
  • Viden om teori og praktisk beregning af rentabilitet og investering i forbindelse med energioptimering.
  • Viden om principperne for brugerdreven innovation og forandringsprocesser.
  • Viden om teorier og praksis for organisatoriske ændringsprocesser og fremgangsmåder i forbindelse med implementering af nye energitiltag.
  • Viden om relevante standarder og normer inden for energimanagement.

  Færdigheder

  Den studerende kan:
  • Begrunde og vælge el-teoretiske målemetoder i forbindelse med energianalyse.
  • Begrunde og vælge målemetoder i forbindelse med vvs-teknisk energianalyse.
  • Vurdere teoretiske og praktiske problemstillinger i forbindelse med analyse af energidata.
  • Anvende og forstå fundamentale bæredygtighedsprincipper.
  • Anvende grundlæggende LCA-principper, redskaber og metoder i udarbejde af LCA-optegnelse.
  • Udforme en helhedsorienteret energistrategi for den samlede virksomhed.
  • Udføre og formidle cost-benefit-analyser.
  • Anvende relevante metoder og redskaber til inddragelse af brugere i energioptimeringssystemer.
  • Vurdere, vælge og begrunde såvel teoretiske som praktiske problemstillinger i forbindelse med kompleks løsningsmodel samt energioptimering af eksisterende og nye bygninger, installationer og industrielle anlæg samt tilknyttede energisystemer.
  • Beregne og formidle rentabilitet og tilbagebetalingstid for optimeringstiltag.
  • Gennemføre systematisk analyse af et energisystem.
  • Anvende og forstå relevante ISO-standarder.

  Kompetencer

  Den studerende kan:
  • Analysere, overvåge og administrere energiforbruget samt dokumentere og formidle relevante resultater og tiltag.
  • Indsamle, vurdere og analysere data inden for energiparametre i bygninger, installationer og industrielle anlæg under anvendelse af måleteknik og relevante analysemetoder.
  • Holde sig opdateret vedrørende aktuelle energianalysesystemer og udviklingsværktøjer.
  • Forholde sig kritisk og objektivt til empiri i forhold til måledata.
  • Anvende og kombinere relevante energiledelsesredskaber til opnåelse af et bæredygtigt energiledelsessystem.
  • Reflektere over egen praksis med hensyn til metode og udvikling inden for energimanagement.
  • Følge den teknologiske, energi- og miljøpolitiske udvikling og løbende identificere egne læringsbehov og strukturere egen læring inden for energimanagement.
  • Selvstændigt indgå i fagligt og tværfagligt samarbejde med en professionel tilgang og helhedsforståelse af energioptimeringsmuligheder, herunder sammenhænge og konsekvenser, samt potentialer for vedvarende energi.
  • Reflektere over egen praksis med hensyn til metode og processer inden for energioptimering.
  • Følge den teknologiske udvikling og løbende identificere egne læringsbehov og strukturere egen læring inden for energioptimering, vedvarende energi, bæredygtighed mv.
  • Selvstændigt indgå i fagligt og tværfagligt samarbejde med en professionel tilgang til energianalyse og metode.
  • Reflektere over egen praksis med hensyn til metode og processer inden for energianalysemetoder, -teknikker, -værktøj og -processer.
  • Følge den teknologiske udvikling og løbende identificere egne læringsbehov og strukturere egen læring inden for energianalysemetoder, -teknikker, -værktøj og -processer.
  • Igangsætte og facilitere brugerdrevne innovationsprocesser.

 • Undervisningsform
  Klasserumsundervisning og gruppearbejde.
 • Prøve

  Læringsmålene for prøven er identiske med fagets/fagenes læringsmål

  Faget prøves
  Faget/modulet prøves med flg. fag
  Prøven er en ekstern, individue/gruppel mundtlig prøve på baggrund af en afleveret projektbesvarelse.

  Opgaven skal opfylde formkrav samt være korrekt og rettidig afleveret. Er disse krav ikke opfyldt, har den studerende brugt et eksamensforsøg.
  Prøveform
  Kombineret skriftlig og mundtlig prøve
  Opgavetype
  Projektrapport
  Formkrav
  Projektrapporter skal opfylde følgende formkrav:
  • Forside med projekttitel og eksaminandens navn
  • Titelblad med angivelse af Eksamensbetegnelse, Navn på uddannelse, Uddannelsesinstitution, Opgaveløser(e), Holdbetegnelse, Vejleder, Projektets titel, Virksomhed, Antal anslag og dato for aflevering
  • Eksaminand(er) skal ved aflevering af en skriftlig besvarelse med sin underskrift bekræfte, at opgaven er udfærdiget uden uretmæssig hjælp
  • Indholdsfortegnelse
  • Resumé på dansk
  • Indledning, inkl. præsentation af problemstilling, problemformulering og tilgangsvinkler
  • Baggrund, teori, metode, beregning, analyse, herunder beskrivelse af og begrundelse for valg af empiri, til besvarelse af problemformuleringen
  • Konklusion
  • Perspektivering
  • Litteraturliste
  • Billagsliste
  • Bilag (inkluder kun bilag, som er centrale for rapporten)

  projektet har følgende max omfang afhængig af gruppens størrelse:
  • For studerende, som arbejder individuelt, skal rapporten have et omfang af minimum 20 normalsider og maksimum 25 normalsider.
  • For grupper á 2 personer skal rapporten have et omfang af minimum 25 normalsider og maksimum 35 normalsider.
  • For grupper á 3 personer skal rapporten have et omfang af minimum 30 normalsider og maksimum 40 normalsider.
  For grupper á 4 personer skal rapporten have et omfang af minimum 35 normalsider og maksimum 45 normalsider.

  En normalside er 2.400 tegn inkl. mellemrum og fodnoter. Forside, indholdsfortegnelse, litteraturliste samt bilag tæller ikke med heri. Bilag er uden for bedømmelse.

  Kilder

  Citater uden kildehenvisninger opfattes som afskrift og kan føre til afvisning af projektet. I projektrapporten må der altså ikke forekomme citater uden kildehenvisninger. Projektet skal have et kildehenvisningssystem, som sikrer, at opgavelæseren til enhver tid kender – og evt. kan opsøge – kilden til udsagn, tabeller eller modeller.
  Der skal udarbejdes en udførlig litteratur- og bilagsliste. Især dokumentation for en eventuel udført fieldresearch. Samtaler og møder, der benyttes i opgaven, skal dokumenteres i form af et referat eller evt. MP3 lydfil, der vedlægges opgaven som et bilag.

  Bilag

  Der skal være en bilagsfortegnelse, hvis denne ikke fremgår af indholdsfortegnelsen. Bilag skal nummereres og have fortløbende sidenummerering. Kun bilag, der refereres til i teksten, skal medtages. Projektrapporten skal kunne læses i sin helhed uden opslag i bilag (bilag er uden for bedømmelse).
  Individuel eller gruppeprøve
  Individuel eller gruppeprøve, 1-4 deltagere
  Anvendt sprog til prøven
  Dansk (Norsk/Svensk)
  Hjælpemidler der må medbringes
  Alle hjælpemidler er tilladt.
  Bedømmelsesform
  7-trins skala
  Bedømmer(e)
  Ekstern censur
164
timers undervisning
384
timers forberedelse
Tallene viser omfanget af arbejdsbelastningen relateret til faget fordelt på forskellige studieaktiviteter.

På faget Energi og analyse modtager du 164 timers undervisning, hvilket svarer til 218 lektioner (1 lektion = 45 min.) og 30% af din samlede arbejdsbelastning på faget.

Undervisningen vil primært bestå af følgende aktiviteter: projektarbejde, virksomhedsbesøg, projektpræsentation.
Forberedelsen vil primært bestå af følgende aktiviteter: læsning af pensum, projektarbejde, studiegruppearbejde.

Læs om KEAs studieaktivitetsmodel

*KEA kan fravige det angivne timetal, hvis det er begrundet i særlige forhold.