Copenhagen School of Design and Technology

da

Tekniske installationer

2023/2024
Engelsk titel
Technical Installations
Uddannelse
Energimanagement
Uddannelsestype
Fuldtidsuddannelse
Niveau
Professionsbachelor (top-up)
Semester
5. semester
Fagets/modulets varighed
4 uger
Ects
5
Udd. element
Obligatorisk
Sprog
Dansk
Opstart
Efterår
Studiested
Lygten 16, København NV
Fagkode
9161502 / 2916112001
Fag- /modulansvarlig
Lone Ørbæk Johnsen
 • Formål og læringsmål

  Dette uddannelseselement skal medvirke til, at den studerende udvikler viden, færdighed og kompetencer inden for tekniske installationer og energistyrende indsatser.
  Der vil blive arbejdet med strømningsteori samt termodynamik og varmeoverførsel. Der vil være fokus på måleteknik og analyse.

  Viden

  Den studerende har:
  • Viden om komplekse og sammensatte energitekniske anlæg og installationsløsninger.
  • Viden om elektriske installationer i bygninger og produktionsanlæg.
  • Viden om el-teknik i teori og praksis.
  • Viden om fleksible energisystemer, f.eks. Smart Grid og intelligente installationer.
  • Viden om kompleks energiteknik og teori inden for termodynamik og varmeoverføring.
  • Viden om strømningsteori og grænselagsteori.

  Færdigheder

  Den studerende kan:
  • Udføre og redegøre for el-teoretisk måleteknik i teori og praksis.
  • Udføre og redegøre for måleteknik i teori og praksis i forhold til termodynamik og varmeoverførsel.

 • Undervisningsform
  Forelæsninger, opgaver og et projekt.
 • Prøve

  Læringsmålene for prøven er identiske med fagets/fagenes læringsmål

  Faget prøves
  Faget/modulet prøves selvstændigt
  Prøven er en intern, individuel mundtlig prøve på baggrund af en afleveret projektbesvarelse.

  Opgaven skal opfylde formkrav samt være korrekt og rettidig afleveret. Er disse krav ikke opfyldt, har den studerende brugt et eksamensforsøg.
  Prøveform
  Kombineret skriftlig og mundtlig prøve
  Opgavetype
  Projektrapport
  Formkrav
  Projektrapporter skal opfylde følgende formkrav:
  • Forside med projekttitel og eksaminandens navn
  • Titelblad med angivelse af Eksamensbetegnelse, Navn på uddannelse, Uddannelsesinstitution, Opgaveløser(e), Holdbetegnelse, Vejleder, Projektets titel, Virksomhed, Antal anslag og dato for aflevering
  • Eksaminand(er) skal ved aflevering af en skriftlig besvarelse med sin underskrift bekræfte, at opgaven er udfærdiget uden uretmæssig hjælp
  • Indholdsfortegnelse
  • Resumé på dansk
  • Indledning, inkl. præsentation af problemstilling, problemformulering og tilgangsvinkler
  • Baggrund, teori, metode, beregning, analyse, herunder beskrivelse af og begrundelse for valg af empiri, til besvarelse af problemformuleringen
  • Konklusion
  • Perspektivering
  • Litteraturliste
  • Billagsliste
  • Bilag (inkluder kun bilag, som er centrale for rapporten)

  projektet har følgende max omfang afhængig af gruppens størrelse:
  • For studerende, som arbejder individuelt, skal rapporten have et omfang af minimum 10 normalsider og maksimum 15 normalsider.
  • For grupper á 2 personer skal rapporten have et omfang af minimum 15 normalsider og maksimum 20 normalsider.
  • For grupper á 3 personer skal rapporten have et omfang af minimum 20 normalsider og maksimum 25 normalsider.
  For grupper á 4 personer skal rapporten have et omfang af minimum 25 normalsider og maksimum 30 normalsider.

  En normalside er 2.400 tegn inkl. mellemrum og fodnoter. Forside, indholdsfortegnelse, litteraturliste samt bilag tæller ikke med heri. Bilag er uden for bedømmelse.

  Kilder

  Citater uden kildehenvisninger opfattes som afskrift og kan føre til afvisning af projektet. I projektrapporten må der altså ikke forekomme citater uden kildehenvisninger. Projektet skal have et kildehenvisningssystem, som sikrer, at opgavelæseren til enhver tid kender – og evt. kan opsøge – kilden til udsagn, tabeller eller modeller.
  Der skal udarbejdes en udførlig litteratur- og bilagsliste. Især dokumentation for en eventuel udført fieldresearch. Samtaler og møder, der benyttes i opgaven, skal dokumenteres i form af et referat eller evt. MP3 lydfil, der vedlægges opgaven som et bilag.

  Bilag

  Der skal være en bilagsfortegnelse, hvis denne ikke fremgår af indholdsfortegnelsen. Bilag skal nummereres og have fortløbende sidenummerering. Kun bilag, der refereres til i teksten, skal medtages. Projektrapporten skal kunne læses i sin helhed uden opslag i bilag (bilag er uden for bedømmelse).
  Individuel eller gruppeprøve
  Individuel eller gruppeprøve, 1-4 deltagere
  Anvendt sprog til prøven
  Dansk (Norsk/Svensk)
  Hjælpemidler der må medbringes
  Alle hjælpemidler er tilladt.
  Bedømmelsesform
  7-trins skala
  Bedømmer(e)
  Intern censur
41
timers undervisning
96
timers forberedelse
Tallene viser omfanget af arbejdsbelastningen relateret til faget fordelt på forskellige studieaktiviteter.

På faget Tekniske installationer modtager du 41 timers undervisning, hvilket svarer til 55 lektioner (1 lektion = 45 min.) og 30% af din samlede arbejdsbelastning på faget.

Undervisningen vil primært bestå af følgende aktiviteter: interne forelæsninger, øvelser i labs/værksteder, projektarbejde.
Forberedelsen vil primært bestå af følgende aktiviteter: læsning af pensum, projektarbejde.

Læs om KEAs studieaktivitetsmodel

*KEA kan fravige det angivne timetal, hvis det er begrundet i særlige forhold.