Copenhagen School of Design and Technology

da

Valgfag: selvvalgt projekt

2023/2024
Engelsk titel
Electives
Uddannelse
Energimanagement
Uddannelsestype
Fuldtidsuddannelse
Niveau
Professionsbachelor (top-up)
Semester
6. semester
Fagets/modulets varighed
3 uger
Ects
5
Udd. element
Valgfag
Sprog
Dansk
Opstart
Forår
Studiested
Lygten 16, København NV
Fagkode
9161608
Fag- /modulansvarlig
Robert Schønrock Nielsen
Lone Ørbæk Johnsen
 • Formål og læringsmål

  De valgfri uddannelseselementer giver den studerende mulighed for at kvalificere studie- og erhvervskompetencer gennem specialisering og perspektivering af emner, der bredt relaterer sig til energimanagementuddannelsens fagområder.
  Uddannelsen udbyder hvert år mindst et valgfag. Den studerende kan også selv tilrettelægge de valgfri uddannelseselementer som et teoretisk og/eller praktisk uddannelsesforløb, der godkendes af uddannelsen.

  Viden

  Den studerende kan inden for energimanagement beskrive:
  • sin research inden for en selvvalgt problemstilling
  • udviklingsbaseret og evidensbaseret viden
  • og reflektere over emnets teori og praksis
  • emnets relevans i forhold til teori og praksis

  Færdigheder

  Den studerende kan inden for det selvvalgte emne:
  • analysere og vurdere problemstillinger og opstille løsningsmuligheder
  • forklare og formidle centrale problemstillinger og resultater

  Kompetencer

  Den studerende kan inden for energimanagement
  • selvstændigt indgå tværfagligt samarbejde med en professionel tilgang og påtage sig ansvar
  • identificere egne læringsbehov, strukturere læringen og udvikle egen viden, færdigheder og kompetence
  • håndtere komplekse og udviklingsorienterede, faglige diskussioner og debatter i studie- og arbejdsmæssig sammenhæng

 • Undervisningsform
  Klasserumsundervisning og projektarbejde.
 • Prøve

  Læringsmålene for prøven er identiske med fagets/fagenes læringsmål

  Faget prøves
  Faget/modulet prøves selvstændigt
  Mundtlig prøve baseret på skriftligt arbejde
  Prøveform
  Kombineret skriftlig og mundtlig prøve
  Formkrav
  Projektrapporter skal opfylde følgende formkrav:
  • Forside med projekttitel og eksaminandens navn
  • Titelblad med angivelse af Eksamensbetegnelse, Navn på uddannelse, Uddannelsesinstitution, Opgaveløser(e), Holdbetegnelse, Vejleder, Projektets titel, Virksomhed, Antal anslag og dato for aflevering
  • Eksaminand(er) skal ved aflevering af en skriftlig besvarelse med sin underskrift bekræfte, at opgaven er udfærdiget uden uretmæssig hjælp
  • Indholdsfortegnelse
  • Resumé på dansk
  • Indledning, inkl. præsentation af problemstilling, problemformulering og tilgangsvinkler
  • Baggrund, teori, metode, beregning, analyse, herunder beskrivelse af og begrundelse for valg af empiri, til besvarelse af problemformuleringen
  • Konklusion
  • Perspektivering
  • Litteraturliste
  • Billagsliste
  • Bilag (inkluder kun bilag, som er centrale for rapporten)

  projektet har følgende max omfang afhængig af gruppens størrelse:
  • For studerende, som arbejder individuelt, skal rapporten have et omfang af minimum 10 normalsider og maksimum 15 normalsider.

  En normalside er 2.400 tegn inkl. mellemrum og fodnoter. Forside, indholdsfortegnelse, litteraturliste samt bilag tæller ikke med heri. Bilag er uden for bedømmelse.

  Kilder

  Citater uden kildehenvisninger opfattes som afskrift og kan føre til afvisning af projektet. I projektrapporten må der altså ikke forekomme citater uden kildehenvisninger. Projektet skal have et kildehenvisningssystem, som sikrer, at opgavelæseren til enhver tid kender – og evt. kan opsøge – kilden til udsagn, tabeller eller modeller.
  Der skal udarbejdes en udførlig litteratur- og bilagsliste. Især dokumentation for en eventuel udført fieldresearch. Samtaler og møder, der benyttes i opgaven, skal dokumenteres i form af et referat eller evt. MP3 lydfil, der vedlægges opgaven som et bilag.

  Bilag

  Der skal være en bilagsfortegnelse, hvis denne ikke fremgår af indholdsfortegnelsen. Bilag skal nummereres og have fortløbende sidenummerering. Kun bilag, der refereres til i teksten, skal medtages. Projektrapporten skal kunne læses i sin helhed uden opslag i bilag (bilag er uden for bedømmelse).
  Individuel eller gruppeprøve
  Individuel
  Anvendt sprog til prøven
  Dansk (Norsk/Svensk)
  Bedømmelsesform
  7-trins skala
  Bedømmer(e)
  Intern censur
24
timers undervisning
113
timers forberedelse
Tallene viser omfanget af arbejdsbelastningen relateret til faget fordelt på forskellige studieaktiviteter.

På faget Valgfag: selvvalgt projekt modtager du 24 timers undervisning, hvilket svarer til 32 lektioner (1 lektion = 45 min.) og 18% af din samlede arbejdsbelastning på faget.

Undervisningen vil primært bestå af følgende aktiviteter: projektarbejde.
Forberedelsen vil primært bestå af følgende aktiviteter: gruppearbejde, studiegruppearbejde, forberedelse til prøve.

Læs om KEAs studieaktivitetsmodel

*KEA kan fravige det angivne timetal, hvis det er begrundet i særlige forhold.