Copenhagen School of Design and Technology

da

Grøn omstilling II

2021/2022
Engelsk titel
Green Transition II
Uddannelse
Energimanagement
Uddannelsestype
Fuldtidsuddannelse
Niveau
Professionsbachelor (top-up)
Semester
6. semester
Fagets/modulets varighed
8 uger
Ects
10
Udd. element
Obligatorisk
Sprog
Dansk
Opstart
Forår
Studiested
Lygten 16, København NV
Fagkode
9161609
Fag- /modulansvarlig
Robert Schønrock Nielsen
Lone Ørbæk Johnsen
 • Formål og læringsmål

  Dette fagelement gennemgår muligheder for implementering af grøn omstilling. Det drejer sig om demokrati, politiske systemer, beslutningsprocedurer i kommune og stat og formidling til samfundets beslutningstagere.

  Viden

  Den uddannede har:
  • Viden om grundlæggende elementer vedrørende VVM (vurdering af virkninger på miljøet) og SMV (strategisk miljøvurdering).
  • Viden om relevante begreber og elementer inden for miljøledelse.
  • Viden om principperne i sektor-, lokal- og kommuneplaner m.fl.
  • Viden om og kan reflektere over principperne for udviklingsorienterede bæredygtige indsatser, som fx cirkulær økonomi, Green Lean, FN's verdensmål, industriel symbiose mv.
  • Viden om mål og perspektiver i bæredygtighedsstandarder, herunder ESG-koncepter.
  • Viden til at kunne identificere, beskrive og sammenligne jordens lande og befolkninger inden for global bæredygtighed.
  • Viden vedrørende omstillingstiltag i retning af en grønnere markedsøkonomi samt om overordnede tendenser blandt lande og befolkninger inden for global bæredygtighed og klimatilpasning.
  • Viden omkring FN’s Verdensmål, herunder hvordan man opstiller forskellige scenarier og afdækker mulige perspektiver for planeten Jorden med hensyn til global bæredygtighed og truslen ved klimaforandringerne.

  Færdigheder

  Den uddannede kan:
  • Søge, sortere og vurdere information om lokal, regional, national og international energi- og miljøpolitiske tiltag.
  • Formidle perspektiver og forslag til nye forretningskoncepter i tilknytning til grøn økonomi og bæredygtighedsstandarder.
  • Analysere og vurdere forskellige udviklingsscenarier inden for global bæredygtighed.
  • Korrespondere professionelt og faktabaseret med aktører inden for global bæredygtighed.
  • Formidle perspektiver og forslag inden for global bæredygtighed i forhold til, hvordan klimaforandringerne kan imødegås.

  Kompetencer

  Den uddannede kan:
  • Håndtere komplekse og udviklingsorienterede situationer og opgaver relateret til grøn omstilling, i studie- såvel som arbejdsmæssig sammenhæng.
  • Selvstændigt med en professionel tilgang indgå i faglige og tværfaglige udviklingsprojekter kredsende omkring grøn omstilling på kommunalt, regionalt eller nationalt niveau.
  • Identificere egne læringsbehov og strukturere egen læring i forskellige læringsmiljøer i relation til bæredygtighed, grøn omstilling og klimatilpasning.

 • Undervisningsform
  Klasserumsundervisning og projektarbejde med selvvalgt problemstilling
 • Prøve

  Læringsmålene for prøven er identiske med fagets/fagenes læringsmål

  Faget prøves
  Faget/modulet prøves selvstændigt
  Prøven er en intern, individuel mundtlig prøve på baggrund af en individuelt/gruppevist fremstillet projektbesvarelse.

  Opgaven skal opfylde formkrav samt være korrekt og rettidig afleveret. Er disse krav ikke opfyldt, har den studerende brugt et eksamensforsøg.
  Prøveform
  Kombineret skriftlig og mundtlig prøve
  Individuel eller gruppeprøve
  Individuel
  Anvendt sprog til prøven
  Dansk(Norsk/Svensk)
  Hjælpemidler der må medbringes
  Alle hjælpemidler er tilladt.
  Bedømmelsesform
  7-trins skala
  Bedømmer(e)
  Intern censur
81
timers undervisning
193
timers forberedelse
Tallene viser omfanget af arbejdsbelastningen relateret til faget fordelt på forskellige studieaktiviteter.

På faget Grøn omstilling II modtager du 81 timers undervisning, hvilket svarer til 108 lektioner (1 lektion = 45 min.) og 30% af din samlede arbejdsbelastning på faget.

Undervisningen vil primært bestå af følgende aktiviteter: interne forelæsninger, klasseundervisning, projektarbejde.
Forberedelsen vil primært bestå af følgende aktiviteter: forberedelse til prøve.

Læs om KEAs studieaktivitetsmodel

*KEA kan fravige det angivne timetal, hvis det er begrundet i særlige forhold.