Copenhagen School of Design and Technology

da

Bæredygtig produktion

2023/2024
Engelsk titel
Sustainable production
Uddannelse
Energimanagement
Uddannelsestype
Fuldtidsuddannelse
Niveau
Professionsbachelor (top-up)
Semester
6. semester
Fagets/modulets varighed
8 uger
Ects
5
Udd. element
Obligatorisk
Sprog
Dansk
Opstart
Forår
Studiested
Lygten 16, København NV
Fagkode
9161609
Fag- /modulansvarlig
Robert Schønrock Nielsen
Lone Ørbæk Johnsen
 • Formål og læringsmål

  Dette fagelement gennemgår lovgivning og procedure indenfor miljøgodkendelser, miljøledelse etc. og mulighederne for implementering af grøn omstilling. Det drejer sig om demokrati, politiske systemer, beslutningsprocedurer i kommune og stat og formidling til samfundets beslutningstagere.

  Viden

  Den uddannede har:
  • Viden om og kan reflektere over principperne for udviklingsorienterede bæredygtige indsatser, som fx cirkulær økonomi, Green Lean, FN's verdensmål, industriel symbiose mv.
  • Viden om mål og perspektiver i bæredygtighedsstandarder, herunder ESG-koncepter.
  • Viden til at kunne identificere, beskrive og sammenligne jordens lande og befolkninger inden for global bæredygtighed.
  • Viden vedrørende omstillingstiltag i retning af en grønnere markedsøkonomi samt om overordnede tendenser blandt lande og befolkninger inden for global bæredygtighed og klimatilpasning.
  • Viden omkring FN’s Verdensmål, herunder hvordan man opstiller forskellige scenarier og afdækker mulige perspektiver for planeten Jorden med hensyn til global bæredygtighed og truslen ved klimaforandringerne.

  Færdigheder

  Den uddannede kan:
  • Formidle perspektiver og forslag til nye forretningskoncepter i tilknytning til grøn økonomi og bæredygtighedsstandarder.
  • Analysere og vurdere forskellige udviklingsscenarier inden for global bæredygtighed.
  • Korrespondere professionelt og faktabaseret med aktører inden for global bæredygtighed.
  • Formidle perspektiver og forslag inden for global bæredygtighed i forhold til, hvordan klimaforandringerne kan imødegås.

  Kompetencer

  Den uddannede kan:
  • Håndtere komplekse og udviklingsorienterede situationer og opgaver relateret til grøn omstilling, i studie- såvel som arbejdsmæssig sammenhæng.
  • Selvstændigt med en professionel tilgang indgå i faglige og tværfaglige udviklingsprojekter kredsende omkring grøn omstilling på kommunalt, regionalt eller nationalt niveau.
  • Identificere egne læringsbehov og strukturere egen læring i forskellige læringsmiljøer i relation til bæredygtighed, grøn omstilling og klimatilpasning.

 • Undervisningsform
  Klasserumsundervisning og projektarbejde med selvvalgt problemstilling
 • Prøve

  Læringsmålene for prøven er identiske med fagets/fagenes læringsmål

  Faget prøves
  Faget/modulet prøves med flg. fag
  Prøven er en intern, individuel mundtlig prøve på baggrund af en individuelt/gruppevist fremstillet projektbesvarelse.

  Opgaven skal opfylde formkrav samt være korrekt og rettidig afleveret. Er disse krav ikke opfyldt, har den studerende brugt et eksamensforsøg.
  Prøveform
  Kombineret skriftlig og mundtlig prøve
  Opgavetype
  Projektrapport
  Formkrav
  Projektrapporter skal opfylde følgende formkrav:
  • Forside med projekttitel og eksaminandens navn
  • Titelblad med angivelse af Eksamensbetegnelse, Navn på uddannelse, Uddannelsesinstitution, Opgaveløser(e), Holdbetegnelse, Vejleder, Projektets titel, Virksomhed, Antal anslag og dato for aflevering
  • Eksaminand(er) skal ved aflevering af en skriftlig besvarelse med sin underskrift bekræfte, at opgaven er udfærdiget uden uretmæssig hjælp
  • Indholdsfortegnelse
  • Resumé på dansk
  • Indledning, inkl. præsentation af problemstilling, problemformulering og tilgangsvinkler
  • Baggrund, teori, metode, beregning, analyse, herunder beskrivelse af og begrundelse for valg af empiri, til besvarelse af problemformuleringen
  • Konklusion
  • Perspektivering
  • Litteraturliste
  • Billagsliste
  • Bilag (inkluder kun bilag, som er centrale for rapporten)

  projektet har følgende max omfang afhængig af gruppens størrelse:
  • For studerende, som arbejder individuelt, skal rapporten have et omfang af minimum 20 normalsider og maksimum 25 normalsider.
  • For grupper á 2 personer skal rapporten have et omfang af minimum 25 normalsider og maksimum 35 normalsider.
  • For grupper á 3 personer skal rapporten have et omfang af minimum 30 normalsider og maksimum 40 normalsider.
  For grupper á 4 personer skal rapporten have et omfang af minimum 35 normalsider og maksimum 45 normalsider.

  En normalside er 2.400 tegn inkl. mellemrum og fodnoter. Forside, indholdsfortegnelse, litteraturliste samt bilag tæller ikke med heri. Bilag er uden for bedømmelse.

  Kilder

  Citater uden kildehenvisninger opfattes som afskrift og kan føre til afvisning af projektet. I projektrapporten må der altså ikke forekomme citater uden kildehenvisninger. Projektet skal have et kildehenvisningssystem, som sikrer, at opgavelæseren til enhver tid kender – og evt. kan opsøge – kilden til udsagn, tabeller eller modeller.
  Der skal udarbejdes en udførlig litteratur- og bilagsliste. Især dokumentation for en eventuel udført fieldresearch. Samtaler og møder, der benyttes i opgaven, skal dokumenteres i form af et referat eller evt. MP3 lydfil, der vedlægges opgaven som et bilag.

  Bilag

  Der skal være en bilagsfortegnelse, hvis denne ikke fremgår af indholdsfortegnelsen. Bilag skal nummereres og have fortløbende sidenummerering. Kun bilag, der refereres til i teksten, skal medtages. Projektrapporten skal kunne læses i sin helhed uden opslag i bilag (bilag er uden for bedømmelse).
  Individuel eller gruppeprøve
  Individuel eller gruppeprøve, 1-4 deltagere
  Anvendt sprog til prøven
  Dansk (Norsk/Svensk)
  Hjælpemidler der må medbringes
  Alle hjælpemidler er tilladt.
  Bedømmelsesform
  7-trins skala
  Bedømmer(e)
  Intern censur
41
timers undervisning
96
timers forberedelse
Tallene viser omfanget af arbejdsbelastningen relateret til faget fordelt på forskellige studieaktiviteter.

På faget Bæredygtig produktion modtager du 41 timers undervisning, hvilket svarer til 55 lektioner (1 lektion = 45 min.) og 30% af din samlede arbejdsbelastning på faget.

Undervisningen vil primært bestå af følgende aktiviteter: interne forelæsninger, klasseundervisning, projektarbejde.
Forberedelsen vil primært bestå af følgende aktiviteter: forberedelse til prøve.

Læs om KEAs studieaktivitetsmodel

*KEA kan fravige det angivne timetal, hvis det er begrundet i særlige forhold.