Copenhagen School of Design and Technology

da

Valgfag: Vedvarende energi i Norden/EU

2023/2024
Engelsk titel
RE in nordic countries/EU
Uddannelse
Energimanagement
Uddannelsestype
Fuldtidsuddannelse
Niveau
Professionsbachelor (top-up)
Semester
6. semester
Fagets/modulets varighed
3 uger
Ects
5
Udd. element
Valgfag
Sprog
Dansk
Opstart
Forår
Studiested
Lygten 16, København NV
Fagkode
9161620
Fag- /modulansvarlig
Lone Ørbæk Johnsen
Robert Schønrock Nielsen
 • Formål og læringsmål

  Valgfaget inkluderer en studierejse til et EU-land. Formålet med studierejsen at få indsigt i den grønne transformation i andre regioner af norden/EU end Danmark
  Faget indeholder et internationalt perspektiv.

  Viden

  • Viden om lokal vedvarende energiproduktion
  • Viden om miljøpåvirkninger ved lokal vedvarende energiproduktion.
  • Viden om aktuel eller planlagt energilagring i regionen.
  • Viden om miljøpåvirkninger fra den af regionen valgte energilagring
  • Viden om energipolitik/strategi i regionen og Danmark

  Færdigheder

  Den studerende kan inden for det selvvalgte emne:
  • Skal kunne vurdere praksisnære og teoretiske problemstillinger samt begrunde og vælge relevante løsningsmodeller til lagring af energi.

  Kompetencer

  Den studerende kan inden for energimanagement
  • Skal kunne håndtere komplekse og udviklingsorienterede situationer i udviklingen af energipolitikker/strategier i regioner / Danmark.
  • Den studerende skal selvstændigt kunne indgå i fagligt og tværfagligt samarbejde omkring fremstilling af informationsmateriale til borgere.

 • Undervisningsform
  Klasserumsundervisning, studierejse og projektarbejde.
 • Forudsætninger for at deltage i faget

  Materielle forudsætninger for at deltage i faget
  Deltagelse i studierejse

 • Prøve

  Læringsmålene for prøven er identiske med fagets/fagenes læringsmål

  Forudsætninger for indstilling til eksamen
  Det er en forudsætning at man har deltaget i studierejsen et pågældende år
  Faget prøves
  Faget/modulet prøves selvstændigt
  Mundtlig individuel eller gruppe prøve baseret på skriftligt arbejde
  Prøveform
  Kombineret skriftlig og mundtlig prøve
  Opgavetype
  Projektrapport
  Formkrav
  Projektrapporter skal opfylde følgende formkrav:
  • Forside med projekttitel og eksaminandens navn
  • Titelblad med angivelse af Eksamensbetegnelse, Navn på uddannelse, Uddannelsesinstitution, Opgaveløser(e), Holdbetegnelse, Vejleder, Projektets titel, Virksomhed, Antal anslag og dato for aflevering
  • Eksaminand(er) skal ved aflevering af en skriftlig besvarelse med sin underskrift bekræfte, at opgaven er udfærdiget uden uretmæssig hjælp
  • Indholdsfortegnelse
  • Resumé på dansk
  • Indledning, inkl. præsentation af problemstilling, problemformulering og tilgangsvinkler
  • Baggrund, teori, metode, beregning, analyse, herunder beskrivelse af og begrundelse for valg af empiri, til besvarelse af problemformuleringen
  • Konklusion
  • Perspektivering
  • Litteraturliste
  • Billagsliste
  • Bilag (inkluder kun bilag, som er centrale for rapporten)

  projektet har følgende max omfang afhængig af gruppens størrelse:
  • For studerende, som arbejder individuelt, skal rapporten have et omfang af minimum 10 normalsider og maksimum 15 normalsider.
  • For grupper á 2 personer skal rapporten have et omfang af minimum 15 normalsider og maksimum 25 normalsider.
  • For grupper á 3 personer skal rapporten have et omfang af minimum 20 normalsider og maksimum 30 normalsider.
  For grupper á 4 personer skal rapporten have et omfang af minimum 30 normalsider og maksimum 35 normalsider.

  En normalside er 2.400 tegn inkl. mellemrum og fodnoter. Forside, indholdsfortegnelse, litteraturliste samt bilag tæller ikke med heri. Bilag er uden for bedømmelse.

  Kilder

  Citater uden kildehenvisninger opfattes som afskrift og kan føre til afvisning af projektet. I projektrapporten må der altså ikke forekomme citater uden kildehenvisninger. Projektet skal have et kildehenvisningssystem, som sikrer, at opgavelæseren til enhver tid kender – og evt. kan opsøge – kilden til udsagn, tabeller eller modeller.
  Der skal udarbejdes en udførlig litteratur- og bilagsliste. Især dokumentation for en eventuel udført fieldresearch. Samtaler og møder, der benyttes i opgaven, skal dokumenteres i form af et referat eller evt. MP3 lydfil, der vedlægges opgaven som et bilag.

  Bilag

  Der skal være en bilagsfortegnelse, hvis denne ikke fremgår af indholdsfortegnelsen. Bilag skal nummereres og have fortløbende sidenummerering. Kun bilag, der refereres til i teksten, skal medtages. Projektrapporten skal kunne læses i sin helhed uden opslag i bilag (bilag er uden for bedømmelse).
  Individuel eller gruppeprøve
  Individuel eller gruppeprøve, 1-4 deltagere
  Anvendt sprog til prøven
  Dansk (Norsk/Svensk)
  Bedømmelsesform
  7-trins skala
  Bedømmer(e)
  Intern censur
42
timers undervisning
95
timers forberedelse
Tallene viser omfanget af arbejdsbelastningen relateret til faget fordelt på forskellige studieaktiviteter.

På faget Valgfag: Vedvarende energi i Norden/EU modtager du 42 timers undervisning, hvilket svarer til 56 lektioner (1 lektion = 45 min.) og 31% af din samlede arbejdsbelastning på faget.

Undervisningen vil primært bestå af følgende aktiviteter: interne forelæsninger, ekskusioner.
Forberedelsen vil primært bestå af følgende aktiviteter: gruppearbejde, studiegruppearbejde, forberedelse til prøve.

Læs om KEAs studieaktivitetsmodel

*KEA kan fravige det angivne timetal, hvis det er begrundet i særlige forhold.