Copenhagen School of Design and Technology

da

Bæredygtig bygningsautomatik

2023/2024
Engelsk titel
Sustainable automation of buildings
Uddannelse
Energimanagement
Uddannelsestype
Fuldtidsuddannelse
Niveau
Professionsbachelor (top-up)
Semester
6. semester
Fagets/modulets varighed
8 uger
Ects
10
Udd. element
Valgfag
Sprog
Dansk
Opstart
Forår
Studiested
Lygten 16, København NV
Fagkode
9161621
Fag- /modulansvarlig
Allan Jon Kristensen
Robert Schønrock Nielsen
Lone Ørbæk Johnsen
 • Formål og læringsmål

  Dette fagelement gennemgår lovgivning og procedure indenfor miljøgodkendelser, miljøledelse etc. og mulighederne for implementering af grøn omstilling. Det drejer sig om demokrati, politiske systemer, beslutningsprocedurer i kommune og stat og formidling til samfundets beslutningstagere.

  Viden

  Den uddannede har viden om:
  1. metoder til afdækning af en bygnings potentiale for automatisering mhp energieffektivisering
  2. teoretiske principper til automatisk drift af en bygning mhp energieffektivisering
  3. fordele og ulemper ved automatisk drift
  4. den studerende har forståelse for opsamling af energidata, herunder hoved og bi målere på el, vand og varme, samt frekvens for opsamling.
  5. Den studerende kan beskrive principper bag brugen af kunstig intelligens til at styre bygningsautomatik

  Færdigheder

  Den uddannede kan:
  6. analysere en bygnings drift og dens brugeres adfærd mht energiforbrug
  7. vælge automatik til drift af en bygning mht energieffektivisering
  8. formidle og rådgive om fordele og ulemper ved automatisk drift
  9. Den studerende kan identificere strategi for opsamling af energidata, med henblik på løbende energianalyse og regulering af bygningsautomatik

  Kompetencer

  Den uddannede kan:
  10. håndtere – og indgå i – professionelt samarbejde om komplekse og udviklingsorienterede automatikopgaver
  11. identificere egne læringsbehov og udvikle egen viden, færdigheder og kompetencer med hensyn til bygningsautomation.
  12. Den studerende kan identificere potentiale og opstille løsningsforslag for brug af kunstig intelligens til energirigtig bygningsdrift

 • Undervisningsform
  Klasserumsundervisning og projektarbejde med selvvalgt problemstilling
 • Forudsætninger for at deltage i faget

  Faglige forudsætninger for at deltage i faget
  Uddannelse som automationsteknolog

 • Prøve

  Læringsmålene for prøven er identiske med fagets/fagenes læringsmål

  Faget prøves
  Faget/modulet prøves selvstændigt
  Prøven er en intern, individuel mundtlig prøve på baggrund af en individuelt/gruppevist fremstillet projektbesvarelse.

  Opgaven skal opfylde formkrav samt være korrekt og rettidig afleveret. Er disse krav ikke opfyldt, har den studerende brugt et eksamensforsøg.
  Prøveform
  Kombineret skriftlig og mundtlig prøve
  Formkrav
  Projektrapporter skal opfylde følgende formkrav:
  • Forside med projekttitel og eksaminandens navn
  • Titelblad med angivelse af Eksamensbetegnelse, Navn på uddannelse, Uddannelsesinstitution, Opgaveløser(e), Holdbetegnelse, Vejleder, Projektets titel, Virksomhed, Antal anslag og dato for aflevering
  • Eksaminand(er) skal ved aflevering af en skriftlig besvarelse med sin underskrift bekræfte, at opgaven er udfærdiget uden uretmæssig hjælp
  • Indholdsfortegnelse
  • Resumé på dansk
  • Indledning, inkl. præsentation af problemstilling, problemformulering og tilgangsvinkler
  • Baggrund, teori, metode, beregning, analyse, herunder beskrivelse af og begrundelse for valg af empiri, til besvarelse af problemformuleringen
  • Konklusion
  • Perspektivering
  • Litteraturliste
  • Billagsliste
  • Bilag (inkluder kun bilag, som er centrale for rapporten)

  projektet har følgende max omfang afhængig af gruppens størrelse:
  • For studerende, som arbejder individuelt, skal rapporten have et omfang af minimum 20 normalsider og maksimum 25 normalsider.
  • For grupper á 2 personer skal rapporten have et omfang af minimum 25 normalsider og maksimum 35 normalsider.
  • For grupper á 3 personer skal rapporten have et omfang af minimum 30 normalsider og maksimum 40 normalsider.
  For grupper á 4 personer skal rapporten have et omfang af minimum 35 normalsider og maksimum 45 normalsider.

  En normalside er 2.400 tegn inkl. mellemrum og fodnoter. Forside, indholdsfortegnelse, litteraturliste samt bilag tæller ikke med heri. Bilag er uden for bedømmelse.

  Kilder

  Citater uden kildehenvisninger opfattes som afskrift og kan føre til afvisning af projektet. I projektrapporten må der altså ikke forekomme citater uden kildehenvisninger. Projektet skal have et kildehenvisningssystem, som sikrer, at opgavelæseren til enhver tid kender – og evt. kan opsøge – kilden til udsagn, tabeller eller modeller.
  Der skal udarbejdes en udførlig litteratur- og bilagsliste. Især dokumentation for en eventuel udført fieldresearch. Samtaler og møder, der benyttes i opgaven, skal dokumenteres i form af et referat eller evt. MP3 lydfil, der vedlægges opgaven som et bilag.

  Bilag

  Der skal være en bilagsfortegnelse, hvis denne ikke fremgår af indholdsfortegnelsen. Bilag skal nummereres og have fortløbende sidenummerering. Kun bilag, der refereres til i teksten, skal medtages. Projektrapporten skal kunne læses i sin helhed uden opslag i bilag (bilag er uden for bedømmelse).
  Individuel eller gruppeprøve
  Individuel eller gruppeprøve, 1-4 deltagere
  Anvendt sprog til prøven
  Dansk (Norsk/Svensk)
  Hjælpemidler der må medbringes
  Alle hjælpemidler er tilladt.
  Bedømmelsesform
  7-trins skala
  Bedømmer(e)
  Intern censur
Dette fagelement kan vælges af automationsteknologer, dette fagelement erstatter
-bæredygtig produktion
-miljø og miljøledelse.
Fagelementet oprettes kun såfremt der er 5 deltagere
82
timers undervisning
192
timers forberedelse
Tallene viser omfanget af arbejdsbelastningen relateret til faget fordelt på forskellige studieaktiviteter.

På faget Bæredygtig bygningsautomatik modtager du 82 timers undervisning, hvilket svarer til 109 lektioner (1 lektion = 45 min.) og 30% af din samlede arbejdsbelastning på faget.

Undervisningen vil primært bestå af følgende aktiviteter: interne forelæsninger, klasseundervisning, projektarbejde.
Forberedelsen vil primært bestå af følgende aktiviteter: forberedelse til prøve.

Læs om KEAs studieaktivitetsmodel

*KEA kan fravige det angivne timetal, hvis det er begrundet i særlige forhold.