Copenhagen School of Design and Technology

da

Praktik

2023/2024
Engelsk titel
Internship
Uddannelse
Energimanagement
Uddannelsestype
Fuldtidsuddannelse
Niveau
Professionsbachelor (top-up)
Semester
7. semester
Fagets/modulets varighed
12 uger
Ects
15
Udd. element
Praktik
Sprog
Dansk
Opstart
Efterår
Fagkode
9161709
Fag- /modulansvarlig
Lone Ørbæk Johnsen
Robert Schønrock Nielsen
 • Formål og læringsmål

  I praktikken arbejder den studerende med fagligt relevante problemstillinger og opnår kendskab til relevante erhvervsfunktioner. Den studerende er under praktikken tilknyttet en eller flere private eller offentlige virksomheder. Praktikken kan danne grundlag for tema til bachelorprojektet. Se også institutionsdelen af studieordningen.

  Viden

  Den uddannede har:
  • Viden om og kan reflektere over professionens arbejdsopgaver, metoder og værktøjer.

  Færdigheder

  Den uddannede kan:
  • selvstændigt vurdere og gennemføre løsninger indenfor relevante praksisnære problemstillinger, der er indeholdt i praktikaftalen med praktikvirksomheden.
  • formidle forslag til analyse og implementering af tiltag med hensyn til energiforbrug og bæredygtighed.

  Kompetencer

  Den studerende kan:
  • samarbejde samt arbejde selvstændigt i relevante situationer og problemstillinger med en professionel tilgang inden for professionen.

 • Undervisningsform
  Praksislæring på praktikpladsen kombineret med underviservejledning
 • Prøve

  Læringsmålene for prøven er identiske med fagets/fagenes læringsmål

  Faget prøves
  Faget/modulet prøves selvstændigt
  Følgende forudsætninger gælder for at gå til prøven:
  • Praktikportalens krav om udfyldelse af praktikkontrakt, herunder forventningsafstemning, læringsmål, logbog samt problemformulering.
  • Den skriftlige rapport skal opfylde form- og indholdskravene nedenfor.
  • Gennemført mundtligt praktikoplæg efter praktikperioden.
  Såfremt den studerende ikke opfylder prøvens forudsætningskrav, har den studerende brugt et prøveforsøg.

  Prøven er intern individuel prøve, på baggrund af en skriftlig opgave som udarbejdes i praktikperioden. Den skriftlige opgave udgør både bedømmelses- og eksaminationsgrundlag. Der gives bedømmelse efter 7-trinskalaen.
  Prøveform
  Skriftlig prøve
  Individuel eller gruppeprøve
  Individuel
  Anvendt sprog til prøven
  Dansk (Norsk/Svensk)
  Hjælpemidler der må medbringes
  Alle hjælpemidler tilladt.
  Bedømmelsesform
  7-trins skala
  Bedømmer(e)
  Intern censur
4
timers vejledning
407
timers praktikarbejde
Tallene viser omfanget af arbejdsbelastningen relateret til praktikken fordelt på forskellige studieaktiviteter.

I praktikken vil du eller din gruppe modtage 4 timers praktikvejledning af din praktikvejleder.

Resten af tiden svarende til 407 timer bruges på praktikarbejde. Praktikaktiviteterne under praktikarbejde kan variere afhængig af, hvilken praktikform du vælger, men overordnet har du selv ansvaret for at strukturere tiden som du fx bruger på praktikrapportskrivning, arbejde i praktikvirksomheden, forberedelse til praktikeksamen mv.

Praktikken vil primært bestå af følgende aktiviteter: løsning af de aftalte opgaver med praktikvirksomheden, logbog, evaluering af praktikken.

Læs om KEAs studieaktivitetsmodel

*KEA kan fravige det angivne timetal, hvis det er begrundet i særlige forhold.