Copenhagen School of Design and Technology

da

Human videnskab (DA)

2023/2024
Engelsk titel
Human Science (DA)
Uddannelse
Optometri
Uddannelsestype
Fuldtidsuddannelse
Niveau
Professionsbachelor
Semester
1. semester
Fagets/modulets varighed
1 semester
Ects
10
Udd. element
Obligatorisk
Sprog
Dansk
Opstart
Efterår
Studiested
Guldbergsgade 29 N, København N
Fagkode
9227101
Fag- /modulansvarlig
Lars Bo Delkus
 • Formål og læringsmål

  Målet for dette kerneområde er, at du erhverver dig grundlæggende kompetencer inden for de natur- videnskabelige- og sundhedsfaglige områder, der relaterer til optometri og kommunikation med an- dre sundhedsprofessioner samt dine fremtidige patienter.

  Viden

  Den studerende har teoretisk viden om:
  - Biokemi med relevans for det optometriske virkefelt.
  - Celler, væv, organer og organsystemer med relevans for det optometriske virkefelt.
  - De overordnede sygdomsmønstre i Danmark samt de begreber, der anvendes ved beskrivelse af sygdomme.
  - Basal sygdomslære og aldring.

  Den studerende har teoretisk og praksisnær viden om:
  - Mikroorganismer i forhold til infektionssygdomme og hygiejne.

  Den studerende har forståelse for:
  - De generelle principper for nedarvning af egenskaber og sygdomme.
  - Sammenhængen mellem kemi, biologi og kroppens anatomi, fysiologi og patologi.

  Færdigheder

  Den studerende kan:
  - Foretage enkle biologiske undersøgelser til brug i undervisningen.
  - Vurdere hygiejniske problemstillinger.
  - Formidle praksisnære og faglige problemstillinger inden for kemi, biologi, hygiejne og krop-
  pens anatomi, fysiologi og patologi til medstuderende og undervisere.

  Kompetencer

  Den studerende kan:
  - Indgå i samarbejde med medstuderende og undervisere om øvelser og rapportskrivning.
  - Reflektere over emnernes perspektiver i eget videre uddannelsesforløb.
  - Identificere egne læringsbehov og udvikle egen viden, færdigheder og kompetencer.

 • Undervisningsform
  I faget forventes det, at du som studerende besidder en aktiv indstilling til læring og individuelt tilpasset studieintensitet på fuld tid. Dette betyder, at du skal være selvstændig, engageret, kritisk og samarbejdsvillig, før, under og efter undervisningslektionerne.
  Viden indenfor faget udvikler kompetencer til anvendelse:
  i løbet af uddannelsen
  i det selvstændige virke som optometrist
  i kompetencegivende videreuddannelse (kandidatniveau).
  Læringsaktiviteter tilrettelægges med henblik på, at man som studerende erhverver og udvikler selvstændighed, samarbejdsevne samt evne til refleksion. Der arbejdes med varierede undervisnings- og arbejdsformer.
  Da meget af undervisningen foregår i studiegrupper, projektgrupper, er man som studerende ikke blot ansvarlig for egen læring, men også for medstuderendes læring. Møder man uforberedt op, er man ikke et aktiv for gruppen, og i værste fald kan de planlagte aktiviteter ikke gennemføres.
 • Forudsætninger for at deltage i faget

  Faglige forudsætninger for at deltage i faget
  Indskrevet på PBa. i Optometri

 • Prøve

  Læringsmålene for prøven er identiske med fagets/fagenes læringsmål

  Forudsætninger for indstilling til eksamen
  Mødepligt på uddannelsen.
  Målene for den teoretiske og kliniske undervisning kan kun nås ved, at den studerende er til stede og deltager i aktiviteter med andre studerende og undervisere, samt løser og afleverer de stillede opgaver. Der gælder derfor et forudsætningskrav om, at den studerende på alle semestre i alle uddannelseselementer skal deltage i minimum 80 procent af undervisningen for at kunne blive indstillet til ordinær prøve.
  Fravær omfatter alle typer af fravær inklusive sygdom. Fraværet, i den teoretiske del af ud- dannelsen, opgøres efter sidste ordinære undervisningsdag.

  Forudsætning for at komme til eksamen.
  Det er desuden et forudsætningskrav for flere af uddannelsens prøver, at den studerende afleverer teori-og klinikopgaver
  Ved prøver, hvor der foretages en bedømmelse af den studerendes skriftlige arbejde, er det desuden et forudsætningskrav, at det skriftlige arbejde er afleveret til tiden og opfylder de stillede formkrav. Opfylder det skriftlige materiale ikke forudsætningskravene, kan opgaven blive afvist, og den studerende har brugt et eksamensforsøg.
  Hvis forudsætningerne ikke er opfyldt, kan den studerende ikke deltage i prøven, og den studerende har brugt et eksamensforsøg.

  Fravær mellem 20 & 35%.
  Studerende, som har deltaget i undervisningen mere end 65 % men mindre end 80 %, skal som forudsætning for at gå til reeksamen opfylde et alternativt forudsætningskrav. Det eller de alternative forudsætningskrav for at gå til reeksamen vil fremgå af fagbeskrivelsen, som udleveres ved semesterstart.

  Fravær mere end 35%.
  Hvis den studerende deltager i mindre end 65 procent af undervisningen, kan den studerende ikke indstilles til eksamen og udmeldes fra studiet. Der er dermed ikke en afhjælpningsmulighed for studerende, som har haft et fravær over 35%, jf. bekendtgørelse nr. 2027 af 07/11/2021 om eksamener og prøver ved professions- og erhvervsrettede videregående uddannelser, § 9, stk. 3.
  Faget prøves
  Faget/modulet prøves selvstændigt
  Der arbejdes primært med teoretiske opgaver inden udprøvning af faget.
  Prøveform
  Skriftlig prøve
  Multiple choice-prøve
  Individuel eller gruppeprøve
  Individuel
  Anvendt sprog til prøven
  Dansk (Norsk/Svensk)
  Varighed
  60 minutter
  Hjælpemidler der må medbringes
  Der anvendes ingen hjælpemidler.
  Bedømmelsesform
  7-trins skala
  Bedømmer(e)
  Intern censur
 • Foreløbig litteratur
  Dette er en foreløbig litteraturliste. Der udleveres en endelig litteraturliste i forbindelse med studiestart.
  Anatomi og fysiologi – menneskekroppen, 4. Udgave. Egil Haug, Olav Sand, Øystein V. & Jan G. Bjålie. ISBN-13: 978-8712058328
Faget bygger videre på optagelseskravene indenfor de naturvidenskabelige fag.
108
timers undervisning
166
timers forberedelse
Tallene viser omfanget af arbejdsbelastningen relateret til faget fordelt på forskellige studieaktiviteter.

På faget Human videnskab (DA) modtager du 108 timers undervisning, hvilket svarer til 144 lektioner (1 lektion = 45 min.) og 39% af din samlede arbejdsbelastning på faget.

Undervisningen vil primært bestå af følgende aktiviteter: interne forelæsninger, klasseundervisning, gruppearbejde.
Forberedelsen vil primært bestå af følgende aktiviteter: læsning af pensum, studiegruppearbejde, læsning af egne noter, øvelser.

Læs om KEAs studieaktivitetsmodel

*KEA kan fravige det angivne timetal, hvis det er begrundet i særlige forhold.