Copenhagen School of Design and Technology

da

Optik (DA)

2023/2024
Engelsk titel
Optics (DA)
Uddannelse
Optometri
Uddannelsestype
Fuldtidsuddannelse
Niveau
Professionsbachelor
Semester
1. semester
Fagets/modulets varighed
1 semester
Ects
5
Udd. element
Obligatorisk
Sprog
Dansk
Opstart
Efterår
Studiested
Guldbergsgade 29 N, København N
Fagkode
9227102
Fag- /modulansvarlig
Martin Mogensen
 • Formål og læringsmål

  Målet for dette kerneområde er, at du tilegner dig de for uddannelsen nødvendige, grundlæggende kompetencer indenfor geometrisk- og fysisk optik således, at du bliver i stand til at kunne analysere og beregne optiske problemstillinger af betydning for optometri.

  Viden

  Den studerende har teoretisk og praksisnær viden om:
  - Lys samt lysets afbøjning, brydning, diffraktion og interferens.
  - Aberrationer.
  - Absorption og transmission / filterglas og overfladebehandlinger.

  Den studerende har praksisnær viden om:
  - Fotometri og laser med betydning for det optometriske virkefelt.

  Den studerende har forståelse for og kan reflektere over:
  - Emnerne i forhold til det optometriske virkefelt.

  Færdigheder

  Den studerende kan:
  - Selvstændigt anvende, beregne og skitsere lysets vej igennem linser, der knytter sig til
  det optometriske virkefelt.
  - Demonstrere lysgang i enkle modeller på lysbænk.
  - Formidle faglige problemstillinger inden for optik til medstuderende og undervisere.

  Kompetencer

  Den studerende kan:
  - Reflektere over emnernes perspektiver i eget videre uddannelsesforløb.
  - Selvstændigt indgå i et fagligt samarbejde med medstuderende og undervisere.
  - Identificere egne læringsbehov og udvikle egen viden, færdigheder og kompetencer.

 • Undervisningsform
  Målet med dette kerneområde er, at du tilegner dig viden omkring lysets egenskaber og bevægelse. Faget er matematisk- og videnskabeligt orienteret, og der vil derfor være en del regneopgaver tilknyttet undervisningen. Det matematiske niveau er et lavt B-niveau, primært bestående af ligningsløsning og brug af formler som forudsætter kendskab til basale regneoperationer - plus, minus, gange & divider, samt korrekt omregning af decimaltal.
  Undervisningen er bygget op omkring en kombination af forelæsning og praktiske øvelser, som man desuden har mulighed for at arbejde med i en dedikeret lektiecafé.
 • Forudsætninger for at deltage i faget

  Faglige forudsætninger for at deltage i faget
  Indskrevet på PBa. i Optometri

 • Prøve

  Læringsmålene for prøven er identiske med fagets/fagenes læringsmål

  Forudsætninger for indstilling til eksamen
  Mødepligt på uddannelsen.
  Målene for den teoretiske og kliniske undervisning kan kun nås ved, at den studerende er til stede og deltager i aktiviteter med andre studerende og undervisere, samt løser og afleverer de stillede opgaver. Der gælder derfor et forudsætningskrav om, at den studerende på alle semestre i alle uddannelseselementer skal deltage i minimum 80 procent af undervisningen for at kunne blive indstillet til ordinær prøve.
  Fravær omfatter alle typer af fravær inklusive sygdom. Fraværet, i den teoretiske del af ud- dannelsen, opgøres efter sidste ordinære undervisningsdag.

  Forudsætning for at komme til eksamen.
  Det er desuden et forudsætningskrav for flere af uddannelsens prøver, at den studerende afleverer teori-og klinikopgaver
  Ved prøver, hvor der foretages en bedømmelse af den studerendes skriftlige arbejde, er det desuden et forudsætningskrav, at det skriftlige arbejde er afleveret til tiden og opfylder de stillede formkrav. Opfylder det skriftlige materiale ikke forudsætningskravene, kan opgaven blive afvist, og den studerende har brugt et eksamensforsøg.
  Hvis forudsætningerne ikke er opfyldt, kan den studerende ikke deltage i prøven, og den studerende har brugt et eksamensforsøg.

  Fravær mellem 20 & 35%.
  Studerende, som har deltaget i undervisningen mere end 65 % men mindre end 80 %, skal som forudsætning for at gå til reeksamen opfylde et alternativt forudsætningskrav. Det eller de alternative forudsætningskrav for at gå til reeksamen vil fremgå af fagbeskrivelsen, som udleveres ved semesterstart.

  Fravær mere end 35%.
  Hvis den studerende deltager i mindre end 65 procent af undervisningen, kan den studerende ikke indstilles til eksamen og udmeldes fra studiet. Der er dermed ikke en afhjælpningsmulighed for studerende, som har haft et fravær over 35%, jf. bekendtgørelse nr. 2027 af 07/11/2021 om eksamener og prøver ved professions- og erhvervsrettede videregående uddannelser, § 9, stk. 3.
  Faget prøves
  Faget/modulet prøves selvstændigt
  Der arbejdes primært med teoretiske opgaver inden udprøvning af faget.
  Prøveform
  Skriftlig prøve
  Baseret på multiple choice-spørgsmål
  Individuel eller gruppeprøve
  Individuel
  Anvendt sprog til prøven
  Dansk (Norsk/Svensk)
  Varighed
  30 minutter
  Hjælpemidler som stilles til rådighed
  Der må kun anvendes den udleverede formelsamling samt ikke programmerbar lommeregner.
  Bedømmelsesform
  7-trins skala
  Bedømmer(e)
  Intern censur
 • Foreløbig litteratur
  Dette er en foreløbig litteraturliste. Der udleveres en endelig litteraturliste i forbindelse med studiestart.
  System for Ophthalmic Dispensing, third edition.
  Clifford W. Brooks & Irvin M. Borish
  ISBN-13: 978-0750674805
48
timers undervisning
89
timers forberedelse
Tallene viser omfanget af arbejdsbelastningen relateret til faget fordelt på forskellige studieaktiviteter.

På faget Optik (DA) modtager du 48 timers undervisning, hvilket svarer til 64 lektioner (1 lektion = 45 min.) og 35% af din samlede arbejdsbelastning på faget.

Undervisningen vil primært bestå af følgende aktiviteter: klasseundervisning, øvelser, gruppearbejde.
Forberedelsen vil primært bestå af følgende aktiviteter: studiegruppearbejde, læsning af egne noter, læsning af pensum.

Læs om KEAs studieaktivitetsmodel

*KEA kan fravige det angivne timetal, hvis det er begrundet i særlige forhold.