Copenhagen School of Design and Technology

da

Brilleglas, teknologi og værkstedsoptik 1 (DA)

2023/2024
Engelsk titel
Lenses, technology and optics workshop 1 (DA)
Uddannelse
Optometri
Uddannelsestype
Fuldtidsuddannelse
Niveau
Professionsbachelor
Semester
1. semester
Fagets/modulets varighed
1 semester
Ects
5
Udd. element
Obligatorisk
Sprog
Dansk
Opstart
Efterår
Studiested
Guldbergsgade 29 N, København N
Fagkode
9227103
Fag- /modulansvarlig
Jonas Milo Plum
 • Formål og læringsmål

  Målet med dette kerneområde er, at du tilegner dig kompetencer i brilleglas teknologi og kvalitetssikring, tilslibningsteknologi og brillestelteknologi og -tilpasning, for derved at opnå høj grad af produktkendskab og kvalitetsbevidsthed til brug ved vejledning og rådgivning af patienter og kvalitetskontrol af produkter.

  Viden

  Den studerende har praksisnær viden om:
  - brilleglas og stelmaterialer
  - udmåling af og måltagning til enkel- og flerstyrkeglas
  - indslibning og montering af glas
  - tilpasning og opretning af brillestel
  - kvalitetssikring af hele brillen.

  Færdigheder

  Den studerende kan:
  - anvende apparatur til udmålinger af enkelstyrkeglas
  - foretage måltagning til enkel- og flerstyrkeglas
  - under supervision foretage tilpasning og opretning af brillestel
  - vurdere og foretage kvalitetssikring af hele brillen.

  Kompetencer

  Den studerende kan:
  - håndtere brilleglas, teknologi og værkstedsoptik inden for en studiemæssig sammenhæng og reflektere over perspektiver i eget videre uddannelsesforløb
  - selvstændigt indgå i et fagligt samarbejde om problematikker inden for brilleglas, teknologi og værksted og påtage sig et ansvar for egen læring.

 • Undervisningsform
  BTV kunne også hedde “værksted”. Fagets omdrejningspunkt er selve brillestel og -glas, og har et stort fokus på materialer, design, produktvalg og det håndværksmæssige.

  Gruppearbejde og individuelt arbejde med håndtering af værktøj og apparater til opmåling og opmærkning af brilleglas. I undervisningen er der fokus på de praktiske øvelser.

  Det teoretiske vil blive gennemgået hjemme som selvstudie f.eks. via små videoer. Der vil være noget pensum der skal læses, men da de håndværksmæssige færdigheder er prioriteret, vil det der skal læses være minimeret.

  I et forsøg på at leve op til FN’s verdensmål og bæredygtighed, restaurerer vi donationsbriller som en del af faget. Brillerne, ca. 2500 pr. Semester, bliver videregivet til eksterne virksomheder der står for uddeling til slutbruger i verdensdele hvor adgangen til brille og godt syn, ikke er lige så tilgængeligt som i Danmark.

  Ud-af-huset aktiviteter har gennem årene budt på besøg hos verdensomspændende glasleverandører & brillemesser.
 • Forudsætninger for at deltage i faget

  Faglige forudsætninger for at deltage i faget
  Indskrevet på PBa. i Optometri

 • Prøve

  Læringsmålene for prøven er identiske med fagets/fagenes læringsmål

  Forudsætninger for indstilling til eksamen
  Mødepligt på uddannelsen.
  Målene for den teoretiske og kliniske undervisning kan kun nås ved, at den studerende er til stede og deltager i aktiviteter med andre studerende og undervisere, samt løser og afleverer de stillede opgaver. Der gælder derfor et forudsætningskrav om, at den studerende på alle semestre i alle uddannelseselementer skal deltage i minimum 80 procent af undervisningen for at kunne blive indstillet til ordinær prøve.
  Fravær omfatter alle typer af fravær inklusive sygdom. Fraværet, i den teoretiske del af ud- dannelsen, opgøres efter sidste ordinære undervisningsdag.

  Forudsætning for at komme til eksamen.
  Det er desuden et forudsætningskrav for flere af uddannelsens prøver, at den studerende afleverer teori-og klinikopgaver
  Ved prøver, hvor der foretages en bedømmelse af den studerendes skriftlige arbejde, er det desuden et forudsætningskrav, at det skriftlige arbejde er afleveret til tiden og opfylder de stillede formkrav. Opfylder det skriftlige materiale ikke forudsætningskravene, kan opgaven blive afvist, og den studerende har brugt et eksamensforsøg.
  Hvis forudsætningerne ikke er opfyldt, kan den studerende ikke deltage i prøven, og den studerende har brugt et eksamensforsøg.

  Fravær mellem 20 & 35%.
  Studerende, som har deltaget i undervisningen mere end 65 % men mindre end 80 %, skal som forudsætning for at gå til reeksamen opfylde et alternativt forudsætningskrav. Det eller de alternative forudsætningskrav for at gå til reeksamen vil fremgå af fagbeskrivelsen, som udleveres ved semesterstart.

  Fravær mere end 35%.
  Hvis den studerende deltager i mindre end 65 procent af undervisningen, kan den studerende ikke indstilles til eksamen og udmeldes fra studiet. Der er dermed ikke en afhjælpningsmulighed for studerende, som har haft et fravær over 35%, jf. bekendtgørelse nr. 2027 af 07/11/2021 om eksamener og prøver ved professions- og erhvervsrettede videregående uddannelser, § 9, stk. 3.
  Faget prøves
  Faget/modulet prøves selvstændigt
  Der arbejdes primært med teoretiske opgaver inden udprøvning af faget.
  Prøveform
  Skriftlig prøve
  Multiple choice-spørgsmål
  Individuel eller gruppeprøve
  Individuel
  Anvendt sprog til prøven
  Dansk (Norsk/Svensk)
  Varighed
  30 minutter
  Hjælpemidler der må medbringes
  Der må kun anvendes den udleverede formelsamling samt ikke programmerbar lommeregner.
  Bedømmelsesform
  7-trins skala
  Bedømmer(e)
  Intern censur
 • Foreløbig litteratur
  Dette er en foreløbig litteraturliste. Der udleveres en endelig litteraturliste i forbindelse med studiestart.
  System for OphthalmicDispensing, third edition.
  Clifford W. Brooks & Irvin M. Borish
  ISBN-13: 978-0750674805
36
timers undervisning
101
timers forberedelse
Tallene viser omfanget af arbejdsbelastningen relateret til faget fordelt på forskellige studieaktiviteter.

På faget Brilleglas, teknologi og værkstedsoptik 1 (DA) modtager du 36 timers undervisning, hvilket svarer til 48 lektioner (1 lektion = 45 min.) og 26% af din samlede arbejdsbelastning på faget.

Undervisningen vil primært bestå af følgende aktiviteter: eksterne forelæsninger, gruppearbejde, klasseundervisning, workshop.
Forberedelsen vil primært bestå af følgende aktiviteter: læsning af egne noter, læsning af pensum, studiegruppearbejde, værksted.

Læs om KEAs studieaktivitetsmodel

*KEA kan fravige det angivne timetal, hvis det er begrundet i særlige forhold.