Copenhagen School of Design and Technology

da

Refraktion 1 (DA)

2022/2023
Engelsk titel
Refraction 1 (DA)
Uddannelse
Optometri
Uddannelsestype
Fuldtidsuddannelse
Niveau
Professionsbachelor
Semester
1. semester
Fagets/modulets varighed
1 semester
Ects
10
Udd. element
Obligatorisk
Sprog
Dansk
Opstart
Efterår
Studiested
Guldbergsgade 29 N, København N
Fagkode
9227104
Fag- /modulansvarlig
Anette Ristorp Ohlsen
Jonas Milo Plum
 • Formål og læringsmål

  Målet for dette kerneområde er, at du tilegner dig kompetencer inden for refraktion.
  Du tilegner dig kompetencer til at udføre alle relevante optometriske målinger af synsfunktion samt tilknyttede observationer, at analysere og dokumentere disse, og på denne baggrund stille en korrekt diagnose.
  Du tilegner dig kompetencer til korrekt og etisk patientvejledning og -instruktion

  Viden

  Den studerende har teoretisk og praksisnær viden om:
  - synsevne og ametropier.
  - undersøgelsesmetoder for synsevne og ametropier.

  Den studerende har viden om:
  - ametropiernes epidemiologi.
  - behandling af ametropier og potentielle følgevirkninger.

  Den studerende har praksisnær viden om:
  - klinikhygiejne.

  Den studerende har forståelse for og kan reflektere over:
  - ametropierne, deres udvikling og behandling.
  - organiseringen af klinisk arbejde.

  Færdigheder

  Den studerende kan:
  - foretage synsundersøgelser af ametropier og angive behandlingsforslag.
  - vurdere praksisnære og teoretiske problemstillinger vedrørende ametropier.
  - formidle praksisnære og teoretiske problemstillinger knyttet til ametropier til medstuderende og undervisere.

  Kompetencer

  Den studerende kan:
  - håndtere undersøgelsessituationen i en undervisningssammenhæng.
  - indgå i samarbejde med medstuderende og tage ansvar for at opnå rutine i alle relevante målinger.
  - identificere egne læringsbehov og udvikle egen viden, færdigheder og kompetencer.

 • Undervisningsform
  Forelæsning, klasseundervisning, opgaveløsning, klinikarbejde, casearbejde, projektarbejde
  samt vejledning.
 • Forudsætninger for at deltage i faget

  Faglige forudsætninger for at deltage i faget
  Indskrevet på PBa. i Optometri

 • Prøve

  Læringsmålene for prøven er identiske med fagets/fagenes læringsmål

  Forudsætninger for indstilling til eksamen
  Mødepligt på uddannelsen.
  Målene for den teoretiske og kliniske undervisning kan kun nås ved, at den studerende er til stede og deltager i aktiviteter med andre studerende og undervisere, samt løser og afleverer de stillede opgaver. Der gælder derfor et forudsætningskrav om, at den studerende på alle semestre i alle uddannelseselementer skal deltage i minimum 80 procent af undervisningen for at kunne blive indstillet til ordinær prøve.
  Fravær omfatter alle typer af fravær inklusive sygdom. Fraværet, i den teoretiske del af ud- dannelsen, opgøres efter sidste ordinære undervisningsdag.

  Forudsætning for at komme til eksamen.
  Det er desuden et forudsætningskrav for flere af uddannelsens prøver, at den studerende afleverer teori-og klinikopgaver
  Ved prøver, hvor der foretages en bedømmelse af den studerendes skriftlige arbejde, er det desuden et forudsætningskrav, at det skriftlige arbejde er afleveret til tiden og opfylder de stillede formkrav. Opfylder det skriftlige materiale ikke forudsætningskravene, kan opgaven blive afvist, og den studerende har brugt et eksamensforsøg.
  Hvis forudsætningerne ikke er opfyldt, kan den studerende ikke deltage i prøven, og den studerende har brugt et eksamensforsøg.

  Fravær mellem 20 & 35%.
  Studerende, som har deltaget i undervisningen mere end 65 % men mindre end 80 %, skal som forudsætning for at gå til reeksamen opfylde et alternativt forudsætningskrav. Det eller de alternative forudsætningskrav for at gå til reeksamen vil fremgå af fagbeskrivelsen, som udleveres ved semesterstart.

  Fravær mere end 35%.
  Hvis den studerende deltager i mindre end 65 procent af undervisningen, kan den studerende ikke indstilles til eksamen og udmeldes fra studiet. Der er dermed ikke en afhjælpningsmulighed for studerende, som har haft et fravær over 35%, jf. bekendtgørelse nr. 2027 af 07/11/2021 om eksamener og prøver ved professions- og erhvervsrettede videregående uddannelser, § 9, stk. 3.
  Faget prøves
  Faget/modulet prøves med flg. fag
  Der arbejdes teoretisk og praktisk inden udprøvning.
  Prøveform
  Skriftlig prøve
  Multiple choice eksamen, inkl. praksisnære cases.
  Individuel eller gruppeprøve
  Individuel
  Anvendt sprog til prøven
  Dansk (Norsk/Svensk)
  Varighed
  120 minutter
  Hjælpemidler der må medbringes
  Der må ikke anvendes hjemmemidler. De studerende må dog medbringes lommeregner.
  Bedømmelsesform
  7-trins skala
  Bedømmer(e)
  Ekstern censur
  Kriterier for prøvevurdering
  Udprøves sammen med Refraktion 2 ved afslutningen af 2.semester
 • Foreløbig litteratur
  Dette er en foreløbig litteraturliste. Der udleveres en endelig litteraturliste i forbindelse med studiestart.
  Indkøb af kompendium med udvalgte tekster, samt
  Clinical Procedures in Primary Eye Care, fifth edition. David B. Elliot
  ISBN-13: 978-0702077890
96
timers undervisning
178
timers forberedelse
Tallene viser omfanget af arbejdsbelastningen relateret til faget fordelt på forskellige studieaktiviteter.

På faget Refraktion 1 (DA) modtager du 96 timers undervisning, hvilket svarer til 128 lektioner (1 lektion = 45 min.) og 35% af din samlede arbejdsbelastning på faget.

Undervisningen vil primært bestå af følgende aktiviteter: klasseundervisning, øvelser i labs/værksteder, casearbejde.
Forberedelsen vil primært bestå af følgende aktiviteter: læsning af pensum, studiegruppearbejde, øvelser.

Læs om KEAs studieaktivitetsmodel

*KEA kan fravige det angivne timetal, hvis det er begrundet i særlige forhold.