Copenhagen School of Design and Technology

da

Okulær anatomi og fysiologi (DA)

2022/2023
Engelsk titel
Oculary anatomy and physiology (DA)
Uddannelse
Optometri
Uddannelsestype
Fuldtidsuddannelse
Niveau
Professionsbachelor
Semester
2. semester
Fagets/modulets varighed
15 uger
Ects
10
Udd. element
Obligatorisk
Sprog
Dansk
Opstart
Forår
Studiested
Guldbergsgade 29 N, København N
Fagkode
9227201
Fag- /modulansvarlig
Lars Bo Delkus
 • Formål og læringsmål

  Målet for dette kerneområde er, at du tilegner dig de for uddannelsen nødvendige kompetencer indenfor okulær anatomi, visuel psykofysik og perception, så du opnår en grundig forståelse af øjets og det visuelle systems strukturer, komponenter og især funktion.

  Viden

  Den studerende har teoretisk og praksisnær viden om:
  - øjets og øjenomgivelsernes makro- og mikroanatomi.
  - neuroanatomi af betydning for øjet og synet.
  - øjets og øjenomgivelsernes fysiologi.
  - neurologiske funktioner af betydning for øjet og synet.
  - synsprocesser.
  - udvalgte undersøgelser til påvisning af øjets og synets funktioner.
  - vævets absorbtionsevne i forhold til lys og dets skadelige virkning.

  Den studerende har forståelse for:
  - øjets anatomiske opbygning og relevante funktioner i relation til det optometriske virkefelt.

  Færdigheder

  Den studerende kan:
  - identificere øjets og øjenomgivelsernes anatomiske strukturer og benævne dem med latinske betegnelser.
  - redegøre for neuroanatomi med betydning for synsfunktioner og okulære reflekser.
  - redegøre for øjets og øjenomgivelsernes fysiologi af betydning for det optometriske virkefelt.
  - analysere og vurdere øjet og synets funktion ved hjælp af udvalgte undersøgelser
  - formidle teoretisk og praksisnær viden om øjets og øjenomgivelsernes anatomi, fysiologi og neurologi til medstuderende og undervisere.

  Kompetencer

  Den studerende kan:
  - håndtere emnerne inden for en studiemæssig sammenhæng og reflektere over emnernes perspektiver i eget videre uddannelsesforløb.
  - selvstændigt indgå i et fagligt samarbejde med medstuderende og undervisere.
  - identificere egne læringsbehov og udvikle egen viden, færdigheder og kompetencer.

 • Undervisningsform
  Der forventes en aktiv indstilling til læring og høj studieintensitet på fuld tid. Dette betyder, at man som studerende skal være engageret, eksperimenterende, øve færdigheder og samarbejde i praksis samt supplere sin læring via skriftlige og elektroniske kilder.

  Gennem uddannelsen skabes læringsmæssige betingelser for, at man som studerende kan udvikle professionelle kompetencer til at fungere selvstændigt som optometrist, samt til at fortsætte i kompetencegivende videreuddannelse (kandidatniveau). Læringsaktiviteter tilrettelægges med henblik på, at man som studerende erhverver og udvikler selvstændighed, samarbejdsevne, evne til refleksion samt evne til at skabe faglig innovation. Der arbejdes således med varierede og differentierede undervisnings- og arbejdsformer, hvor man som studerende træner og øver i simulerede- og praksissituationer.

  Uddannelsen integrerer teoretisk og klinisk undervisning eller andre former for praksislæring med en stigende progression af krav til eksempelvis omfang, kompleksitet, ansvar og selvstændighed. Praksis forstås bredere end den kliniske undervisning, idet også virksomheds- og institutionsbesøg, kontakt til forskellige målgrupper og tilknytning til projekter betragtes som del af den praksisorienterede erfaring med fagets professionelle roller, relationsarbejde og samarbejdspartnere. Undervisningen er funderet på evidensbaseret praksis, hvor både den forskningsbaserede evidens, borgerens/patientens præferencer og optometrisk erfaring indgår.

  Da meget af undervisningen foregår i studiegrupper, projektgrupper og grupper for klinisk træning, er man som studerende ikke blot ansvarlig for egen læring, men også for medstuderendes læring. Møder man uforberedt op, er man ikke et aktiv for gruppen, og i værste fald kan de planlagte aktiviteter ikke gennemføres.
 • Forudsætninger for at deltage i faget

  Faglige forudsætninger for at deltage i faget
  Indskrevet på PBa. i Optometri

 • Prøve

  Læringsmålene for prøven er identiske med fagets/fagenes læringsmål

  Forudsætninger for indstilling til eksamen
  Der arbejdes primært med teoritiske opgaver inden udprøvning af faget.
  Faget prøves
  Faget/modulet prøves selvstændigt
  Mødepligt på uddannelsen.
  Målene for den teoretiske og kliniske undervisning kan kun nås ved, at den studerende er til stede og deltager i aktiviteter med andre studerende og undervisere, samt løser og afleverer de stillede opgaver. Der gælder derfor et forudsætningskrav om, at den studerende på alle semestre i alle uddannelseselementer skal deltage i minimum 80 procent af undervisningen for at kunne blive indstillet til ordinær prøve.
  Fravær omfatter alle typer af fravær inklusive sygdom. Fraværet, i den teoretiske del af ud- dannelsen, opgøres efter sidste ordinære undervisningsdag.

  Forudsætning for at komme til eksamen.
  Det er desuden et forudsætningskrav for flere af uddannelsens prøver, at den studerende afleverer teori-og klinikopgaver
  Ved prøver, hvor der foretages en bedømmelse af den studerendes skriftlige arbejde, er det desuden et forudsætningskrav, at det skriftlige arbejde er afleveret til tiden og opfylder de stillede formkrav. Opfylder det skriftlige materiale ikke forudsætningskravene, kan opgaven blive afvist, og den studerende har brugt et eksamensforsøg.
  Hvis forudsætningerne ikke er opfyldt, kan den studerende ikke deltage i prøven, og den studerende har brugt et eksamensforsøg.

  Fravær mellem 20 & 35%.
  Studerende, som har deltaget i undervisningen mere end 65 % men mindre end 80 %, skal som forudsætning for at gå til reeksamen opfylde et alternativt forudsætningskrav. Det eller de alternative forudsætningskrav for at gå til reeksamen vil fremgå af fagbeskrivelsen, som udleveres ved semesterstart.
  Prøveform
  Skriftlig prøve
  Multiple choice-spørgsmål
  Opgavetype
  Fravær mere end 35%.
  Hvis den studerende deltager i mindre end 65 procent af undervisningen, kan den studerende ikke indstilles til eksamen og udmeldes fra studiet. Der er dermed ikke en afhjælpningsmulighed for studerende, som har haft et fravær over 35%, jf. bekendtgørelse nr. 2027 af 07/11/2021 om eksamener og prøver ved professions- og erhvervsrettede videregående uddannelser, § 9, stk. 3.
  Individuel eller gruppeprøve
  Individuel
  Anvendt sprog til prøven
  Dansk (Norsk/Svensk)
  Varighed
  60 minutter
  Hjælpemidler der må medbringes
  Der må ikke anvendes hjælpemidler.
  Bedømmelsesform
  7-trins skala
  Bedømmer(e)
  Intern censur
 • Foreløbig litteratur
  Dette er en foreløbig litteraturliste. Der udleveres en endelig litteraturliste i forbindelse med studiestart.
  Clinical Anatomy and Physiology of the Visual System, third edition.
  Lee Ann Remington
  ISBN-13: 978-1-4377-1926-0
96
timers undervisning
178
timers forberedelse
Tallene viser omfanget af arbejdsbelastningen relateret til faget fordelt på forskellige studieaktiviteter.

På faget Okulær anatomi og fysiologi (DA) modtager du 96 timers undervisning, hvilket svarer til 128 lektioner (1 lektion = 45 min.) og 35% af din samlede arbejdsbelastning på faget.

Undervisningen vil primært bestå af følgende aktiviteter: klasseundervisning, interne forelæsninger, gruppearbejde.
Forberedelsen vil primært bestå af følgende aktiviteter: studiegruppearbejde, læsning af egne noter, læsning af pensum.

Læs om KEAs studieaktivitetsmodel

*KEA kan fravige det angivne timetal, hvis det er begrundet i særlige forhold.