Copenhagen School of Design and Technology

da

Visuel optik (DA)

2023/2024
Engelsk titel
Visual optics (DA)
Uddannelse
Optometri
Uddannelsestype
Fuldtidsuddannelse
Niveau
Professionsbachelor
Semester
2. semester
Fagets/modulets varighed
1 semester
Ects
5
Udd. element
Obligatorisk
Sprog
Dansk
Opstart
Forår
Studiested
Guldbergsgade 29 N, København N
Fagkode
9227202
Fag- /modulansvarlig
Martin Mogensen
 • Formål og læringsmål

  Målet for dette kerneområde er, at du tilegner dig de for uddannelsen nødvendige kompetencer indenfor fysiologisk/visuel optik, visuel psykofysik og perception, så du opnår en grundig forståelse af det visuelle systems strukturer og funktion.

  Viden

  Den studerende har teoretisk og praksisnær viden om:
  - Ametropier i korrigeret og ikke-korrigeret tilstand.
  - Enkle og avancerede brilleglas.
  - Brilleglas betydning for billeddannelse, akkommodation og vergens.
  - Anisometropi og aniseikoni.

  Den studerende har forståelse for:
  - Brilleglas betydning for billeddannelse, akkommodation og vergens.

  Færdigheder

  Den studerende kan:
  - Selvstændigt anvende metoder til beregning af styrke for ametropier.
  - Beregne indstillingsområder for det ikke-korrigerede og det korrigerede øjenpar.
  - Formidle praksisnære problemstillinger og løsningsforslag til patienter, fagfæller og andre
  sundhedsfaglige personer.

  Kompetencer

  Den studerende kan:
  - Håndtere emnerne inden for en studiemæssig sammenhæng og reflektere over emnernes perspektiver i eget videre uddannelsesforløb.
  - Selvstændigt indgå i et fagligt samarbejde og påtage sig et ansvar for egen læring.

 • Undervisningsform
  Målet med dette kerneområde er, at du tilegner dig viden omkring lysets egenskaber og bevægelse. Faget er matematisk- og videnskabeligt orienteret, og der vil derfor være en del regneopgaver tilknyttet undervisningen. Det matematiske niveau er et lavt B-niveau, primært bestående af ligningsløsning og brug af formler som forudsætter kendskab til basale regneoperationer - plus, minus, gange & divider, samt korrekt omregning af decimaltal.
  Undervisningen er bygget op omkring en kombination af forelæsning og praktiske øvelser, som man desuden har mulighed for at arbejde med i en dedikeret lektiecafé.
 • Forudsætninger for at deltage i faget

  Faglige forudsætninger for at deltage i faget
  Indskrevet på PBa. i Optometri

 • Prøve

  Læringsmålene for prøven er identiske med fagets/fagenes læringsmål

  Forudsætninger for indstilling til eksamen
  Mødepligt på uddannelsen.
  Målene for den teoretiske og kliniske undervisning kan kun nås ved, at den studerende er til stede og deltager i aktiviteter med andre studerende og undervisere, samt løser og afleverer de stillede opgaver. Der gælder derfor et forudsætningskrav om, at den studerende på alle semestre i alle uddannelseselementer skal deltage i minimum 80 procent af undervisningen for at kunne blive indstillet til ordinær prøve.
  Fravær omfatter alle typer af fravær inklusive sygdom. Fraværet, i den teoretiske del af ud- dannelsen, opgøres efter sidste ordinære undervisningsdag.

  Forudsætning for at komme til eksamen.
  Det er desuden et forudsætningskrav for flere af uddannelsens prøver, at den studerende afleverer teori-og klinikopgaver
  Ved prøver, hvor der foretages en bedømmelse af den studerendes skriftlige arbejde, er det desuden et forudsætningskrav, at det skriftlige arbejde er afleveret til tiden og opfylder de stillede formkrav. Opfylder det skriftlige materiale ikke forudsætningskravene, kan opgaven blive afvist, og den studerende har brugt et eksamensforsøg.
  Hvis forudsætningerne ikke er opfyldt, kan den studerende ikke deltage i prøven, og den studerende har brugt et eksamensforsøg.

  Fravær mellem 20 & 35%.
  Studerende, som har deltaget i undervisningen mere end 65 % men mindre end 80 %, skal som forudsætning for at gå til reeksamen opfylde et alternativt forudsætningskrav. Det eller de alternative forudsætningskrav for at gå til reeksamen vil fremgå af fagbeskrivelsen, som udleveres ved semesterstart.
  Faget prøves
  Faget/modulet prøves selvstændigt
  Fravær mere end 35%.
  Hvis den studerende deltager i mindre end 65 procent af undervisningen, kan den studerende ikke indstilles til eksamen og udmeldes fra studiet. Der er dermed ikke en afhjælpningsmulighed for studerende, som har haft et fravær over 35%, jf. bekendtgørelse nr. 2027 af 07/11/2021 om eksamener og prøver ved professions- og erhvervsrettede videregående uddannelser, § 9, stk. 3.
  Prøveform
  Skriftlig prøve
  Multiple choice-spørgsmål
  Individuel eller gruppeprøve
  Individuel
  Anvendt sprog til prøven
  Dansk (Norsk/Svensk)
  Varighed
  30 minutter
  Hjælpemidler der må medbringes
  Der må kun anvendes den udleverede formelsamling samt ikke- programmerbar lommeregner.
  Bedømmelsesform
  7-trins skala
  Bedømmer(e)
  Intern censur
 • Foreløbig litteratur
  Dette er en foreløbig litteraturliste. Der udleveres en endelig litteraturliste i forbindelse med studiestart.
  Clinical Optics and Refraction: A guide for Optometrist, Contact Lens Opticians and Dispensing Opticians.
  Andrew Keirl & Caroline Christie.
  ISBN-13: 978-0750688895
48
timers undervisning
89
timers forberedelse
Tallene viser omfanget af arbejdsbelastningen relateret til faget fordelt på forskellige studieaktiviteter.

På faget Visuel optik (DA) modtager du 48 timers undervisning, hvilket svarer til 64 lektioner (1 lektion = 45 min.) og 35% af din samlede arbejdsbelastning på faget.

Undervisningen vil primært bestå af følgende aktiviteter: klasseundervisning, gruppearbejde, eksterne forelæsninger, øvelser.
Forberedelsen vil primært bestå af følgende aktiviteter: læsning af egne noter, læsning af pensum, studiegruppearbejde, øvelser.

Læs om KEAs studieaktivitetsmodel

*KEA kan fravige det angivne timetal, hvis det er begrundet i særlige forhold.