Copenhagen School of Design and Technology

da

Praktik 1 (Lovgivning og handel 1) (DA)

2020/2021
Engelsk titel
Internship 1 (Legislation and trade 1) (DA)
Uddannelse
Optometri
Uddannelsestype
Fuldtidsuddannelse
Niveau
Professionsbachelor
Semester
3. semester
Fagets/modulets varighed
1 semester
Ects
10
Udd. element
Praktik
Sprog
Dansk
Opstart
Forår
Fagkode
9227301
Fag- /modulansvarlig
Anette Ristorp Ohlsen
Jonas Milo Plum
Nadine Rosendahl
 • Formål
  Viden

  Den studerende har praksisnær viden om:
  • lov om køb og salg til privatpersoner, offentlig og privat virksomhed, herunder levering, bytte- og refusionsrettigheder samt klagemuligheder
  • lov om journalføring
  • køb og salg af produkter, herunder produkter, som er omfattet af autorisationslovgivningen for optikervirksomhed
  • drift og organisering af optikervirksomhed
  • brillemode og om materiale-, form- og farveforståelse
  Den studerende har forståelse for og kan reflektere over:
  • egen praksis i forhold til gældende relevant lovgivning for handel
  • egen praksis i forhold lov om journalføring
  • køb og salg i forhold til kundens og egen adfærd
  • egen vejledning af kunder i forhold til kundens individuelle behov og produktets egenskaber
  • den forretningsmodel og daglige organisering og drift af optikervirksomhed, som den studerende møder i praktikforløbet
  - samspillet mellem optometri, handel og gældende lovgivning.

  Færdigheder

  Den studerende kan under supervision:
  • håndtere kundebetjening, vejledning og salg af briller og accessories
  • læse, forstå og foretage journalføring
  • vurdere og vejlede kunden i valget af briller
  • vurdere og håndtere reklamation
  • varetage driftsopgaver, som knytter sig til optikervirksomhed
  • anvende praktikstedets it-systemet i varetagelsen af driftsopgaver
  • videreformidle problemstillinger i salgs- og refusionssituationer til fagfælle
  • formidle information om praktikvirksomheden til kunden.

  Kompetencer

  Den studerende kan under supervision:
  • agere professionelt på praktikstedet i overensstemmelse med virksomhedens organisering og normer
  • indgå i fagligt samarbejde med alle personalegrupper på praktikstedet
  • identificere egne læringsbehov inden for det optometriske virkefelt.

 • Undervisningsform og udfoldelse af læringsmål
  Der forventes en aktiv indstilling til læring og høj studieintensitet på fuld tid. Dette betyder, at man som studerende skal være engageret, eksperimenterende, øve færdigheder og samarbejde i praksis samt supplere sin læring via skriftlige og elektroniske kilder.

  Gennem uddannelsen skabes læringsmæssige betingelser for, at man som studerende kan udvikle professionelle kompetencer til at fungere selvstændigt som optometrist, samt til at fortsætte i kompetencegivende videreuddannelse (kandidatniveau). Læringsaktiviteter tilrettelægges med henblik på, at man som studerende erhverver og udvikler selvstændighed, samarbejdsevne, evne til refleksion samt evne til at skabe faglig innovation. Der arbejdes således med varierede og differentierede undervisnings- og arbejdsformer, hvor man som studerende træner og øver i simulerede- og praksissituationer.

  Uddannelsen integrerer teoretisk og klinisk undervisning eller andre former for praksislæring med en stigende progression af krav til eksempelvis omfang, kompleksitet, ansvar og selvstændighed. Praksis forstås bredere end den kliniske undervisning, idet også virksomheds- og institutionsbesøg, kontakt til forskellige målgrupper og tilknytning til projekter betragtes som del af den praksisorienterede erfaring med fagets professionelle roller, relationsarbejde og samarbejdspartnere. Undervisningen er funderet på evidensbaseret praksis, hvor både den forskningsbaserede evidens, borgerens/patientens præferencer og optometrisk erfaring indgår.
 • Prøve

  Læringsmålene for prøven er identiske med fagets/fagenes læringsmål

  Forudsætninger for indstilling til eksamen
  Oversigt over udførte opgaver i praktik.
  Attesteret af praktikvejleder.
  Faget prøves
  Faget/modulet prøves med flg. fag
  Prøveform
  Kombineret skriftlig og mundtlig prøve
  Mundtlig prøve på baggrund af en af to indleverede skriftlige opgaver. Der afleveres to skriftlige opgaver, den ene med udgangspunkt i en ikke-presbyop patient, den anden med udgangspunkt i en presbyop patient. Den anden opgave må være ergooptometri.
  Den ene af opgaverne udtrækkes og anvendes som samtale grundlag ved mundtlig eksamination.
  Formkrav
  Det skriftlige materiale må alt i alt maksimalt være 6 A4-sider eksklusiv bilag
  Individuel eller gruppeprøve
  Individuel
  Anvendt sprog til prøven
  Dansk(Norsk/Svensk)
  Varighed
  30 minutters varighed, inkl. votering
  Bedømmelsesform
  7-trins skala
  Bedømmer(e)
  Intern censur
  Kriterier for prøvevurdering
  Der gives én samlet karakter for det skriftlige materiale og den mundtlige eksamen.
3
timers vejledning
271
timers praktikarbejde
Tallene viser omfanget af arbejdsbelastningen relateret til praktikken fordelt på forskellige studieaktiviteter.

I praktikken vil du eller din gruppe modtage 3 timers praktikvejledning af din praktikvejleder.

Resten af tiden svarende til 271 timer bruges på praktikarbejde. Praktikaktiviteterne under praktikarbejde kan variere afhængig af, hvilken praktikform du vælger, men overordnet har du selv ansvaret for at strukturere tiden som du fx bruger på praktikrapportskrivning, arbejde i praktikvirksomheden, forberedelse til praktikeksamen mv.

Praktikken vil primært bestå af følgende aktiviteter: evaluering af praktikken, løsning af de aftalte opgaver med praktikvirksomheden, sparring med kontaktperson i praktikvirksomhed, praktikrapportskrivning, Eksamen.

Læs om KEAs studieaktivitetsmodel

*KEA kan fravige det angivne timetal, hvis det er begrundet i særlige forhold.