Copenhagen School of Design and Technology

da

Praktik 1 (Brilleglas, teknologi og værkstedsoptik 2) (DA)

2021/2022
Engelsk titel
Internship 1 (Lenses, technology and optics workshop 2) (DA)
Uddannelse
Optometri
Uddannelsestype
Fuldtidsuddannelse
Niveau
Professionsbachelor
Semester
3. semester
Fagets/modulets varighed
1 semester
Ects
10
Udd. element
Praktik
Sprog
Dansk
Opstart
Efterår
Fagkode
9227302
Fag- /modulansvarlig
Nadine Rosendahl
Jonas Milo Plum
 • Formål og læringsmål

  En stor del af uddannelsens læringselementer er placeret i praktikken. Praktikken indeholder læringsmål, som er knyttet til den praktiske udøvelse af professionen, en høj grad af tværfaglighed og samspillet mellem teori og praksis. Praktikkens tætte kontakt til den enkelte kunde eller patient flytter den generelle teori til et konkret plan.
  I Brilleglas, teknologi og værkstedsoptik 2 (første praktikperiode) anvender de studerende den teoretiske viden i praksis.

  Viden

  Den studerende har praktisk viden om:
  * Brilleglas og stelmaterialer.
  * Udmåling af og måltagning til brilleglas.
  * Tilslibning og montering af glas.
  * Tilpasning og opretning af brillestel.
  * Kvalitetssikring af hele brillen.
  Den studerende har forståelse for og kan reflektere over:
  * Valg af glas og stel i forhold til patientens individuelle behov.

  Færdigheder

  Den studerende kan:
  * Anvende apparatur til udmåling af brilleglas.
  * Foretage udmåling til indslibning af brilleglas og vurdere resultaterne i forhold til brillens vægt, udseende og anvendelse.
  * Vurdere behovet for tilpasning af brillestel samt foretage tilpasning.
  * Kvalitetssikre hele brillen.
  * Vejlede patienten i valg af brillestel og -glas.

  Kompetencer

  Den studerende kan under supervision:
  • håndtere vejlednings- og udleveringssituationen i relation til patienter
  • indgå i fagligt samarbejde med fagfæller
  • identificere egne læringsbehov, og udvikle egen viden, færdigheder og kompetencer i relation til det optometriske virkefelt

 • Undervisningsform
  Der forventes en aktiv indstilling til læring og høj studieintensitet på fuld tid. Dette betyder, at man som studerende skal være engageret, eksperimenterende, øve færdigheder og samarbejde i praksis samt supplere sin læring via skriftlige og elektroniske kilder.

  Gennem uddannelsen skabes læringsmæssige betingelser for, at man som studerende kan udvikle professionelle kompetencer til at fungere selvstændigt som optometrist, samt til at fortsætte i kompetencegivende videreuddannelse (kandidatniveau). Læringsaktiviteter tilrettelægges med henblik på, at man som studerende erhverver og udvikler selvstændighed, samarbejdsevne, evne til refleksion samt evne til at skabe faglig innovation. Der arbejdes således med varierede og differentierede undervisnings- og arbejdsformer, hvor man som studerende træner og øver i simulerede- og praksissituationer.

  Uddannelsen integrerer teoretisk og klinisk undervisning eller andre former for praksislæring med en stigende progression af krav til eksempelvis omfang, kompleksitet, ansvar og selvstændighed. Praksis forstås bredere end den kliniske undervisning, idet også virksomheds- og institutionsbesøg, kontakt til forskellige målgrupper og tilknytning til projekter betragtes som del af den praksisorienterede erfaring med fagets professionelle roller, relationsarbejde og samarbejdspartnere. Undervisningen er funderet på evidensbaseret praksis, hvor både den forskningsbaserede evidens, borgerens/patientens præferencer og optometrisk erfaring indgår.
 • Prøve

  Læringsmålene for prøven er identiske med fagets/fagenes læringsmål

  Forudsætninger for indstilling til eksamen
  Oversigt over udførte opgaver i praktik.
  Attesteret af praktikvejleder.
  Faget prøves
  Faget/modulet prøves med flg. fag
  Prøveform
  Kombineret skriftlig og mundtlig prøve
  Mundtlig prøve på baggrund af en af to indleverede skriftlige opgaver. Der afleveres to skriftlige opgaver, den ene med udgangspunkt i en ikke-presbyop patient, den anden med udgangspunkt i en presbyop patient. Den anden opgave må være ergooptometri.
  Den ene af opgaverne udtrækkes og anvendes som samtale grundlag ved mundtlig eksamination.
  Formkrav
  Det skriftlige materiale må alt i alt maksimalt være 6 A4-sider eksklusiv bilag
  Individuel eller gruppeprøve
  Individuel
  Anvendt sprog til prøven
  Dansk(Norsk/Svensk)
  Varighed
  30 minutters varighed, inkl. votering
  Bedømmelsesform
  7-trins skala
  Bedømmer(e)
  Intern censur
  Kriterier for prøvevurdering
  Der gives én samlet karakter for det skriftlige materiale og den mundtlige eksamen.
3
timers vejledning
271
timers praktikarbejde
Tallene viser omfanget af arbejdsbelastningen relateret til praktikken fordelt på forskellige studieaktiviteter.

I praktikken vil du eller din gruppe modtage 3 timers praktikvejledning af din praktikvejleder.

Resten af tiden svarende til 271 timer bruges på praktikarbejde. Praktikaktiviteterne under praktikarbejde kan variere afhængig af, hvilken praktikform du vælger, men overordnet har du selv ansvaret for at strukturere tiden som du fx bruger på praktikrapportskrivning, arbejde i praktikvirksomheden, forberedelse til praktikeksamen mv.

Praktikken vil primært bestå af følgende aktiviteter: evaluering af praktikken, løsning af de aftalte opgaver med praktikvirksomheden, sparring med kontaktperson i praktikvirksomhed, praktikrapportskrivning, Eksamen.

Læs om KEAs studieaktivitetsmodel

*KEA kan fravige det angivne timetal, hvis det er begrundet i særlige forhold.