Copenhagen School of Design and Technology

da

Praktik 1 (Klinisk refraktion) (DA)

2023/2024
Engelsk titel
Internship 1 (Clinical refraction) (DA)
Uddannelse
Optometri
Uddannelsestype
Fuldtidsuddannelse
Niveau
Professionsbachelor
Semester
3. semester
Fagets/modulets varighed
1 semester
Ects
10
Udd. element
Praktik
Sprog
Dansk
Opstart
Efterår
Fagkode
9227303
Fag- /modulansvarlig
Lars Bo Delkus
Anette Ristorp Ohlsen
 • Formål og læringsmål

  En stor del af uddannelsens læringselementer er placeret i praktikken. Praktikken indeholder læringsmål, som er knyttet til den praktiske udøvelse af professionen, en høj grad af tværfaglighed og samspillet mellem teori og praksis. Praktikkens tætte kontakt til den enkelte kunde eller patient flytter den generelle teori til et konkret plan.
  I klinisk refraktion (første praktikperiode), kommer den studerende til at anvende teoretisk viden i praksis.

  Viden

  Den studerende har:
  - Praksisnær viden om ametropier, akkommodation, presbyopi og ergooptometri
  - Praksisnær viden om psykologiske og sociale faktorers indflydelse på patienters adfærds- og reaktionsmønstre i samspillet med optometristen.
  - Forståelse for og kan reflektere over ametropier, akkommodation, presbyopi og ergooptometri i forhold til klinisk praksis.

  Færdigheder

  Den studerende kan under vejledning:
  - Foretage synsundersøgelser af ametropier, akkommodation og presbyopi samt angive behandlingsforslag.
  - Vurdere undersøgelsesresultater samt informere patienten om resultater, tilstande, behandlingsmuligheder og prognoser.
  - Iværksætte behandling af ametropier og presbyopi.
  - Foretage opmåling af en arbejdsplads med henblik på vurdering af behovet for skærmbriller.
  - Foretage journalføring.
  - Formidle praksisnære og faglige problemstillinger og løsninger inden for det optometriske virkefelt til fagfæller.

  Kompetencer

  Den studerende kan:
  - Håndtere patienters individuelle adfærds- og reaktionsmønstre.
  - Håndtere undersøgelsessituationen i relation til patienter.
  - Selvstændigt indgå i fagligt samarbejde med fagfæller.
  - Identificere egne læringsbehov, og udvikle egen viden, færdigheder og kompetencer.

 • Undervisningsform
  Der forventes en aktiv indstilling til læring og høj studieintensitet på fuld tid. Dette betyder, at man som studerende skal være engageret, eksperimenterende, øve færdigheder og samarbejde i praksis samt supplere sin læring via skriftlige og elektroniske kilder.
  Den studerende vil, udover den undervisning og anden læring de modtager i praktikvirksomheden, få vejledning fra KEA praktikvejleder.
  Denne vejledning vil være af faglig karakter og omhandle den studerendes opgaver under praktikperioden
 • Forudsætninger for at deltage i faget

  Faglige forudsætninger for at deltage i faget
  Gennemført og bestået fagene på 1. og 2. semester.

 • Prøve

  Læringsmålene for prøven er identiske med fagets/fagenes læringsmål

  Forudsætninger for indstilling til eksamen
  Det er et forudsætningskrav at den studerende på alle semestre i alle uddannelseselementer, herunder praktik, skal deltage i minimum 80 procent af undervisningen for at kunne blive indstillet til ordinær prøve.
  Derudover skal de studerende løbende aflevere kliniske opgaver indeholdende fagets krav.
  Opgaverne skal godkendes af den kliniske vejleder på praktikstedet.
  Faget prøves
  Faget/modulet prøves med flg. fag
  Den studerende arbejder med faglige emner, der sættes sammen i to afsluttende skriftlige opgaver.
  Prøveform
  Kombineret skriftlig og mundtlig prøve
  Individuel, mundtlig prøve af 30 minutters varighed, inkl. votering, på baggrund af én af to indleverede skriftlige opgaver.
  Fristerne for at indlevere opgaverne fremgår af underviserplanen/forløbsplanen for praktikken.
  Der afleveres to skriftlige opgaver, den ene med udgangspunkt i en patient uden presbyopi, den anden med udgangspunkt i en patient med presbyopi. Den anden opgave må være ergooptometri.
  Den ene af opgaverne udtrækkes og anvendes som samtalegrundlag ved mundtlig eksamination.
  Opgaven skrives efter retningslinjerne som beskrevet i gældende studieordning.
  En opgave må maksimalt fylde 6 normalsider svarende til 2.400 anslag inklusive mellemrum.
  24-timer før eksamen trækkes en case af de to indleverede, som der efterfølgende eksamineres i.
  Opgavetype
  Opgaven skal gøre rede for:
  - Synsundersøgelse af og information til patient. Dokumenteret ved anonymiseret kopi af journal.
  - Vejledning om brilleglasmuligheder til patient. Generelle fordele og ulemper ved brilleglastypen og produktspecifikke egenskaber ved den valgte type.
  - Vejledning om brillestel til patienten. Generelle fordele og ulemper ved steltypen og produktspecifikke egenskaber ved det valgte stel.
  - Tilretning af brillestel til patient inden opmåling. Dokumenteres evt. med foto.
  - Redegørelse for og refleksioner over opmåling til indslibning og bestilling af brilleglas. Generelt og specifikt.
  - Redegørelse for og refleksioner over evt. indslibning, evt. montering og kvalitetskontrol af færdig brille.
  - Opretning af brille inden udlevering. Dokumenteret ved foto.
  - Udlevering og tilretning af færdig brille. Dokumenteres evt. med foto.
  - Redegørelse for og refleksion over instruktion i brug og vedligeholdelse af brille.
  - Fakturering af specialfremstillet hjælpemiddel efter mål. Dokumenteret ved anonymiseret faktura.
  - Opfølgning. Som minimum ved hjælp af en telefonisk samtale om brillen virker efter hensigten.
  - Redegørelse for de stillede diagnoser.
  Formkrav
  En case må maksimalt fylde 6 normalsider svarende til 2.400 anslag inklusive mellemrum.
  Individuel eller gruppeprøve
  Individuel
  Anvendt sprog til prøven
  Dansk (Norsk/Svensk)
  Varighed
  30 minutters varighed, inkl. votering
  Bedømmelsesform
  7-trins skala
  Bedømmer(e)
  Intern censur
  Kriterier for prøvevurdering
  Der gives én samlet karakter for den udtrukne case, præsentation og overhøring.
10
timers vejledning
264
timers praktikarbejde
Tallene viser omfanget af arbejdsbelastningen relateret til praktikken fordelt på forskellige studieaktiviteter.

I praktikken vil du eller din gruppe modtage 10 timers praktikvejledning af din praktikvejleder.

Resten af tiden svarende til 264 timer bruges på praktikarbejde. Praktikaktiviteterne under praktikarbejde kan variere afhængig af, hvilken praktikform du vælger, men overordnet har du selv ansvaret for at strukturere tiden som du fx bruger på praktikrapportskrivning, arbejde i praktikvirksomheden, forberedelse til praktikeksamen mv.

Praktikken vil primært bestå af følgende aktiviteter: evaluering af praktikken, løsning af de aftalte opgaver med praktikvirksomheden, praktikrapportskrivning, Eksamen, sparring med kontaktperson i praktikvirksomhed.

Læs om KEAs studieaktivitetsmodel

*KEA kan fravige det angivne timetal, hvis det er begrundet i særlige forhold.