Copenhagen School of Design and Technology

da

Okulær patologi og farmakologi I (DA)

2021/2022
Engelsk titel
Ocular pathology and pharmacology I (DA)
Uddannelse
Optometri
Uddannelsestype
Fuldtidsuddannelse
Niveau
Professionsbachelor
Semester
4. semester
Fagets/modulets varighed
1 semester
Ects
5
Udd. element
Obligatorisk
Sprog
Dansk
Opstart
Forår
Studiested
Guldbergsgade 29 N, København N
Fagkode
9227401
Fag- /modulansvarlig
Kjersti K. Lindblad
Martin Mogensen
 • Formål og læringsmål

  Målet for dette kerneområde er, at du tilegner dig de for uddannelsen nødvendige, grundlæggende kompetencer indenfor okulær patologi, okulær neurologi og okulær farmakologi, således at du opnår en grundig forståelse for hvorledes sygdom i det visuelle system manifesterer sig og identificeres, og hvorledes såvel diagnostisk som terapeutisk medicinering påvirker visuel funktion.

  Viden

  Den studerende har teoretisk og praksisnær viden om:
  • Øjets sygdomme.
  • Neurologiske tilstande og systemiske sygdomme, som har betydning for øjet eller synsfunktionen.
  • Undersøgelser af øjet og synsfunktionen.
  • Okulær farmakologi.
  • Udvalgte diagnostiske og terapeutiske lægemidler med betydning, herunder også bivirkninger, for
  øjet eller synsfunktionen.
  • Relevant lovgivning.
  Den studerende har forståelse for:
  • Sammenhængen mellem patologi og farmakologi.

  Færdigheder

  Den studerende kan:
  • Foretage undersøgelser af øjet og synsfunktionen.
  • Vurdere behov for og foretage henvisning til anden sundhedsfaglig person.
  • Anvende registre over lægemidler og deres bivirkninger med betydning for øjet eller synsfunktionen.
  • Foretage journalføring.

  Kompetencer

  Den studerende kan:
  • Håndtere undersøgelsessituationen i studiemæssig sammenhæng.
  • Selvstændigt indgå i fagligt og tværfagligt samarbejde med fagfæller samt påtage sig ansvar for journalføring og hensigtsmæssig klinikadfærd.
  • Identificere egne læringsbehov og udvikle egen viden, færdigheder og kompetencer i relation til det optometriske virkefelt.

 • Undervisningsform
  Der forventes en aktiv indstilling til læring og høj studieintensitet på fuld tid. Dette betyder, at man som studerende skal være engageret, eksperimenterende, øve færdigheder og samarbejde i praksis samt supplere sin læring via skriftlige og elektroniske kilder.

  Gennem uddannelsen skabes læringsmæssige betingelser for, at man som studerende kan udvikle professionelle kompetencer til at fungere selvstændigt som optometrist, samt til at fortsætte i kompetencegivende videreuddannelse (kandidatniveau). Læringsaktiviteter tilrettelægges med henblik på, at man som studerende erhverver og udvikler selvstændighed, samarbejdsevne, evne til refleksion samt evne til at skabe faglig innovation. Der arbejdes således med varierede og differentierede undervisnings- og arbejdsformer, hvor man som studerende træner og øver i simulerede- og praksissituationer.

  Uddannelsen integrerer teoretisk og klinisk undervisning eller andre former for praksislæring med en stigende progression af krav til eksempelvis omfang, kompleksitet, ansvar og selvstændighed. Praksis forstås bredere end den kliniske undervisning, idet også virksomheds- og institutionsbesøg, kontakt til forskellige målgrupper og tilknytning til projekter betragtes som del af den praksisorienterede erfaring med fagets professionelle roller, relationsarbejde og samarbejdspartnere. Undervisningen er funderet på evidensbaseret praksis, hvor både den forskningsbaserede evidens, borgerens/patientens præferencer og optometrisk erfaring indgår.

  Da meget af undervisningen foregår i studiegrupper, projektgrupper og grupper for klinisk træning, er man som studerende ikke blot ansvarlig for egen læring, men også for medstuderendes læring. Møder man uforberedt op, er man ikke et aktiv for gruppen, og i værste fald kan de planlagte aktiviteter ikke gennemføres.
 • Prøve

  Læringsmålene for prøven er identiske med fagets/fagenes læringsmål

  Forudsætninger for indstilling til eksamen
  Mødepligt
  Hvis den studerende på sidste undervisningsdag har mere end 20% fravær i de enkelte fag, er der følgende konsekvenser:
  • Den studerende bliver udmeldt eller kan søge orlov og starte forfra på semesteret
  • Såfremt fraværet eller dele af fraværet skyldes lægedokumenteret sygdom, vil denne sygdom blive godskrevet fraværet
  • I de tilfælde, hvor ovennævnte godskrivelse betyder, at den studerende kommer under 20% fravær, er konsekvenserne følgende:
  - Den studerende kan ikke gå til den ordinære eksamen, men skal vente til re-eksamen
  - Den studerende skal bevise sine kompetencer ved at gennemføre de alternative forudsætningskrav
  • Sidste frist for at få godskrevet fravær med lægeerklæring er kl. 12 dagen før afvikling af de alternative forudsætningskrav. Vi henstiller dog til, at du får lægedokumentation for dit fravær umiddelbart i forlængelse af fraværet

  Bundne opgaver
  • Hvis den studerende ikke har afleveret alle de bundne opgaver på eksamensdagen (opgøres dagen før eksamen kl. 12) mister man et eksamensforsøg, og man kan ikke gå til den ordinære eksamen. Den studerende mister kun ét eksamensforsøg uanset hvor mange bundne opgaver man mangler at aflevere
  • Den studerende kan ikke gå til den ordinære eksamen, men skal vente til re-eksamen. Man skal naturligvis have afleveret alle de bundne opgaver dagen før re-eksamen kl. 12
  Faget prøves
  Faget/modulet prøves selvstændigt
  Prøveform
  Skriftlig prøve
  Opgavetype
  Multiple choice
  Individuel eller gruppeprøve
  Individuel
  Anvendt sprog til prøven
  Dansk(Norsk/Svensk)
  Varighed
  45 minutter
  Hjælpemidler der må medbringes
  Der må ikke anvendes hjælpemidler
  Bedømmelsesform
  7-trins skala
  Bedømmer(e)
  Intern censur
  Kriterier for prøvevurdering
  • Deleksamen med Okulær patologi og farmakologi 2 (5. semester).
  • Deleksaminerne bedømmes ved intern censur, og der gives en samlet karakter efter 7-trinsskalaen.
  • Begge deleksaminer skal bestås.
76
timers undervisning
61
timers forberedelse
Tallene viser omfanget af arbejdsbelastningen relateret til faget fordelt på forskellige studieaktiviteter.

På faget Okulær patologi og farmakologi I (DA) modtager du 76 timers undervisning, hvilket svarer til 101 lektioner (1 lektion = 45 min.) og 55% af din samlede arbejdsbelastning på faget.

Undervisningen vil primært bestå af følgende aktiviteter: klasseundervisning, gruppearbejde, eksterne forelæsninger, øvelser.
Forberedelsen vil primært bestå af følgende aktiviteter: studiegruppearbejde, læsning af egne noter, læsning af pensum.

Læs om KEAs studieaktivitetsmodel

*KEA kan fravige det angivne timetal, hvis det er begrundet i særlige forhold.