Copenhagen School of Design and Technology

da

Okulær patologi og farmakologi I (DA)

2023/2024
Engelsk titel
Ocular pathology and pharmacology I (DA)
Uddannelse
Optometri
Uddannelsestype
Fuldtidsuddannelse
Niveau
Professionsbachelor
Semester
4. semester
Fagets/modulets varighed
1 semester
Ects
5
Udd. element
Obligatorisk
Sprog
Dansk
Opstart
Forår
Studiested
Guldbergsgade 29 N, København N
Fagkode
9227401
Fag- /modulansvarlig
Martin Mogensen
 • Formål og læringsmål

  Målet for dette kerneområde er, at du tilegner dig de for uddannelsen nødvendige, grundlæggende kompetencer indenfor okulær patologi, okulær neurologi og okulær farmakologi, således at du opnår en grundig forståelse for hvorledes sygdom i det visuelle system manifesterer sig og identificeres, og hvorledes såvel diagnostisk som terapeutisk medicinering påvirker visuel funktion.

  Viden

  Den studerende har teoretisk og praksisnær viden om:
  - Øjets sygdomme.
  - Neurologiske tilstande og systemiske sygdomme, som har betydning for øjet eller synsfunktionen.
  - Undersøgelser af øjet og synsfunktionen.
  - Okulær farmakologi.
  - Udvalgte diagnostiske og terapeutiske lægemidler med betydning, herunder også bivirkninger, for øjet eller synsfunktionen.
  - Relevant lovgivning.

  Den studerende har forståelse for:
  - Sammenhængen mellem patologi og farmakologi.

  Færdigheder

  Den studerende kan:
  - Foretage undersøgelser af øjet og synsfunktionen.
  - Vurdere behov for og foretage henvisning til anden sundhedsfaglig person.
  • Anvende registre over lægemidler og deres bivirkninger med betydning for øjet eller synsfunktionen.
  - Foretage journalføring.

  Kompetencer

  Den studerende kan:
  - Håndtere undersøgelsessituationen i studiemæssig sammenhæng.
  - Selvstændigt indgå i fagligt og tværfagligt samarbejde med fagfæller samt påtage sig ansvar for journalføring og hensigtsmæssig klinikadfærd.
  - Identificere egne læringsbehov og udvikle egen viden, færdigheder og kompetencer i relation til det optometriske virkefelt.

 • Undervisningsform
  Målet med dette kerneområde, at du tilegner dig kompetencer inden for vurdering af patologi i øjets forreste segment. Der vil være et praksisnært fokus, som tager udgangspunkt i øjets anatomi og fortolkning af resultater fra forskelligt diagnostisk udstyr. Undervisningen er bygget op omkring en kombination af forelæsning, selvstændig research i forskellige sygdomme og kliniklektioner med øvelse i diagnostiske procedurer. Det primære arbejdsredskab er spaltelampen.
 • Prøve

  Læringsmålene for prøven er identiske med fagets/fagenes læringsmål

  Forudsætninger for indstilling til eksamen
  Mødepligt på uddannelsen.
  Målene for den teoretiske og kliniske undervisning kan kun nås ved, at den studerende er til stede og deltager i aktiviteter med andre studerende og undervisere, samt løser og afleverer de stillede opgaver. Der gælder derfor et forudsætningskrav om, at den studerende på alle semestre i alle uddannelseselementer skal deltage i minimum 80 procent af undervisningen for at kunne blive indstillet til ordinær prøve.
  Fravær omfatter alle typer af fravær inklusive sygdom. Fraværet, i den teoretiske del af ud- dannelsen, opgøres efter sidste ordinære undervisningsdag.

  Forudsætning for at komme til eksamen.
  Det er desuden et forudsætningskrav for flere af uddannelsens prøver, at den studerende afleverer teori-og klinikopgaver
  Ved prøver, hvor der foretages en bedømmelse af den studerendes skriftlige arbejde, er det desuden et forudsætningskrav, at det skriftlige arbejde er afleveret til tiden og opfylder de stillede formkrav. Opfylder det skriftlige materiale ikke forudsætningskravene, kan opgaven blive afvist, og den studerende har brugt et eksamensforsøg.
  Hvis forudsætningerne ikke er opfyldt, kan den studerende ikke deltage i prøven, og den studerende har brugt et eksamensforsøg.

  Fravær mellem 20 & 35%.
  Studerende, som har deltaget i undervisningen mere end 65 % men mindre end 80 %, skal som forudsætning for at gå til reeksamen opfylde et alternativt forudsætningskrav. Det eller de alternative forudsætningskrav for at gå til reeksamen vil fremgå af fagbeskrivelsen, som udleveres ved semesterstart.

  Fravær mere end 35%.
  Hvis den studerende deltager i mindre end 65 procent af undervisningen, kan den studerende ikke indstilles til eksamen og udmeldes fra studiet. Der er dermed ikke en afhjælpningsmulighed for studerende, som har haft et fravær over 35%, jf. bekendtgørelse nr. 2027 af 07/11/2021 om eksamener og prøver ved professions- og erhvervsrettede videregående uddannelser, § 9, stk. 3.
  Faget prøves
  Faget/modulet prøves selvstændigt
  Der arbejdes teoretisk og praktisk inden udprøvning.
  Prøveform
  Skriftlig prøve
  Opgavetype
  Multiple choice, inkl. praksisnære cases
  Formkrav
  Tilrettelæggelse
  • Individuel, skriftlig prøve, multiple choice-spørgsmål, 45 minutters varighed.
  Individuel eller gruppeprøve
  Individuel
  Anvendt sprog til prøven
  Dansk (Norsk/Svensk)
  Varighed
  45 minutter
  Hjælpemidler der må medbringes
  Der må ikke anvendes hjælpemidler
  Bedømmelsesform
  7-trins skala
  Bedømmer(e)
  Intern censur
 • Foreløbig litteratur
  Dette er en foreløbig litteraturliste. Der udleveres en endelig litteraturliste i forbindelse med studiestart.
  Praktisk oftalmologi, 4. udgave.
  Steffen E. Hamann & Peter Fahmy
  ISBN-13: 978-8712056287
48
timers undervisning
89
timers forberedelse
Tallene viser omfanget af arbejdsbelastningen relateret til faget fordelt på forskellige studieaktiviteter.

På faget Okulær patologi og farmakologi I (DA) modtager du 48 timers undervisning, hvilket svarer til 64 lektioner (1 lektion = 45 min.) og 35% af din samlede arbejdsbelastning på faget.

Undervisningen vil primært bestå af følgende aktiviteter: klasseundervisning, gruppearbejde, eksterne forelæsninger, øvelser.
Forberedelsen vil primært bestå af følgende aktiviteter: studiegruppearbejde, læsning af egne noter, læsning af pensum, portefolio-arbejde, øvelser.

Læs om KEAs studieaktivitetsmodel

*KEA kan fravige det angivne timetal, hvis det er begrundet i særlige forhold.