Copenhagen School of Design and Technology

da

Kontaktlinser 1 (DA)

2023/2024
Engelsk titel
Contact lenses 1 (DA)
Uddannelse
Optometri
Uddannelsestype
Fuldtidsuddannelse
Niveau
Professionsbachelor
Semester
4. semester
Fagets/modulets varighed
1 semester
Ects
10
Udd. element
Obligatorisk
Sprog
Dansk
Opstart
Forår
Studiested
Guldbergsgade 29 N, København N
Fagkode
9227402
Fag- /modulansvarlig
Nadine Rosendahl
 • Formål og læringsmål

  Målet for dette kerneområde er, at du tilegner dig kompetencer inden for bløde kontaktlinser.
  Du tilegner dig kompetence i kontaktlinsetilpasning, after-care og problemløsning.
  Du tilegner dig kompetencer til korrekt og etisk patientvejledning og -instruktion

  Viden

  Den studerende har teoretisk og praksisnær viden om:
  - Indikationer og kontraindikationer for brug af kontaktlinser
  - Almindeligt forekomne kontaktlinsers egenskaber herunder materialer, design, optisk virkning, plejemidler og fysiologisk påvirkning
  - Forundersøgelser, tilpasning og efterkontrol af almindeligt forekomne kontaktlinser  almindeligt forekommende kontaktlinsers bivirkninger
  - Kontaktlinseklinikkens instrumenter og tilbehør samt deres anvendelse
  - Patientlovgivning, journalføring og henvisning samt etiske aspekter.

  Den studerende har praksisnær viden om:
  - Hygiejne og instruktion i brug af kontaktlinser.

  Den studerende har forståelse for og kan reflektere over:
  - Betydningen af klinikhygiejne og -adfærd.

  Færdigheder

  Den studerende kan:
  - Foretage forundersøgelser og prøvetilpasning af almindeligt forekomne kontaktlinser.
  - Vurdere undersøgelsesresultater.
  - Instruere og vejlede om anvendelse og vedligeholdelse af kontaktlinser herunder plejemidler.
  - Vejlede om hygiejne i forbindelse med kontaktlinser.
  - Foretage journalføring.
  - Formidle praksisnære og teoretiske problemstillinger til medstuderende og undervisere.

  Kompetencer

  Den studerende kan:
  - Håndtere undersøgelses-, afklarings- og behandlingssituationen i undervisningssammenhæng.
  - Tage ansvar for egen klinikhygiejne og -adfærd
  - Indgå i samarbejde med medstuderende og tage ansvar for at opnå rutine i de relevante undersøgelser
  - Identificere egne læringsbehov og udvikle egen viden, færdigheder og kompetencer i relation til tilpasnings og efterkontrol af kontaktlinser.

 • Undervisningsform
  I kontaktlinser 1 forventes en aktiv indstilling til læring, og høj studieintensitet fra den studerende. Læringsaktiviteter tilrettelægges med henblik på at den studerende erhverver den nødvendige viden gennem læring fra underviser, samt samarbejde med medstuderende, refleksion, og træning i praksisnære øvelser. Faget integrerer teoretisk og klinisk arbejde i den daglige undervisning, herunder virksomhedskontakt og -besøg.
  Undervisningen tager udgangspunkt i evidensbaseret praksis, baseret på nyeste forskning, samt patientgruppens præferencer. Da meget af undervisningen foregår i studiegrupper, projektgrupper eller arbejdsgrupper, er den individuelle studerende ikke blot ansvarlig for egen læring, men også sine medstuderendes læring. Ved uforberedt fremmøde, vil den studerende i værste fald kunne påvirke at de planlagte aktiviteter ikke kan gennemføres.
 • Forudsætninger for at deltage i faget

  Faglige forudsætninger for at deltage i faget
  Indskrevet i PBa. i Optometri.

  Materielle forudsætninger for at deltage i faget
  Ingen.

 • Prøve

  Læringsmålene for prøven er identiske med fagets/fagenes læringsmål

  Forudsætninger for indstilling til eksamen
  Mødepligt på uddannelsen.
  Målene for den teoretiske og kliniske undervisning kan kun nås ved, at den studerende er til stede og deltager i aktiviteter med andre studerende og undervisere, samt løser og afleverer de stillede opgaver. Der gælder derfor et forudsætningskrav om, at den studerende på alle semestre i alle uddannelseselementer skal deltage i minimum 80 procent af undervisningen for at kunne blive indstillet til ordinær prøve.
  Fravær omfatter alle typer af fravær inklusive sygdom. Fraværet, i den teoretiske del af ud- dannelsen, opgøres efter sidste ordinære undervisningsdag.

  Forudsætning for at komme til eksamen.
  Det er desuden et forudsætningskrav for flere af uddannelsens prøver, at den studerende afleverer teori-og klinikopgaver
  Ved prøver, hvor der foretages en bedømmelse af den studerendes skriftlige arbejde, er det desuden et forudsætningskrav, at det skriftlige arbejde er afleveret til tiden og opfylder de stillede formkrav. Opfylder det skriftlige materiale ikke forudsætningskravene, kan opgaven blive afvist, og den studerende har brugt et eksamensforsøg.
  Hvis forudsætningerne ikke er opfyldt, kan den studerende ikke deltage i prøven, og den studerende har brugt et eksamensforsøg.

  Fravær mellem 20 & 35%.
  Studerende, som har deltaget i undervisningen mere end 65 % men mindre end 80 %, skal som forudsætning for at gå til reeksamen opfylde et alternativt forudsætningskrav. Det eller de alternative forudsætningskrav for at gå til reeksamen vil fremgå af fagbeskrivelsen, som udleveres ved semesterstart.

  Fravær mere end 35%.
  Hvis den studerende deltager i mindre end 65 procent af undervisningen, kan den studerende ikke indstilles til eksamen og udmeldes fra studiet. Der er dermed ikke en afhjælpningsmulighed for studerende, som har haft et fravær over 35%, jf. bekendtgørelse nr. 2027 af 07/11/2021 om eksamener og prøver ved professions- og erhvervsrettede videregående uddannelser, § 9, stk. 3.
  Faget prøves
  Faget/modulet prøves selvstændigt
  Der skal afleveres flere teoriske og kliniske opgaver inden udprøvning af faget.
  Prøveform
  Skriftlig prøve
  Opgavetype
  Multiple choice-spørgsmål.
  Formkrav
  Indeholder spørgsmål i pensum samt cases som besvares via choice-spørgsmål.
  Individuel eller gruppeprøve
  Individuel
  Anvendt sprog til prøven
  Dansk (Norsk/Svensk)
  Varighed
  60 minutter.
  Hjælpemidler der må medbringes
  Der må ikke anvendes hjælpemidler.
  Hjælpemidler som stilles til rådighed
  Ingen.
  Bedømmelsesform
  7-trins skala
  Bedømmer(e)
  Intern censur
  Kriterier for prøvevurdering
  - Prøven bedømmes efter 7-skalaen.
  - Prøven er med intern bedømmelse.
 • Foreløbig litteratur
  Dette er en foreløbig litteraturliste. Der udleveres en endelig litteraturliste i forbindelse med studiestart.
  Contact lens practice, third edition.
  Nathan Efron.
  ISBN-13: 978-0702066603
108
timers undervisning
166
timers forberedelse
Tallene viser omfanget af arbejdsbelastningen relateret til faget fordelt på forskellige studieaktiviteter.

På faget Kontaktlinser 1 (DA) modtager du 108 timers undervisning, hvilket svarer til 144 lektioner (1 lektion = 45 min.) og 39% af din samlede arbejdsbelastning på faget.

Undervisningen vil primært bestå af følgende aktiviteter: gruppearbejde, klasseundervisning, øvelser, virksomhedsbesøg, workshop.
Forberedelsen vil primært bestå af følgende aktiviteter: læsning af egne noter, læsning af pensum, øvelser, video, forberedelse til prøve, portefolio-arbejde.

Læs om KEAs studieaktivitetsmodel

*KEA kan fravige det angivne timetal, hvis det er begrundet i særlige forhold.