Copenhagen School of Design and Technology

da

Binokulært syn, skelen og svagsyn (DA)

2021/2022
Engelsk titel
Binocular vision, strabismus and weak vision (DA)
Uddannelse
Optometri
Uddannelsestype
Fuldtidsuddannelse
Niveau
Professionsbachelor
Semester
4. semester
Fagets/modulets varighed
1 semester
Ects
15
Udd. element
Obligatorisk
Sprog
Dansk
Opstart
Forår
Studiested
Guldbergsgade 29 N, København N
Fagkode
9227403
Fag- /modulansvarlig
Anette Ristorp Ohlsen
Jonas Milo Plum
Nadine Rosendahl
Martin Mogensen
 • Formål og læringsmål

  Målet for dette kerneområde er, at du tilegner dig kompetencer inden for binokulært syn, svagsynsoptik og skelen.
  Du tilegner dig kompetencer til at udføre alle relevante optometriske målinger af synsfunktion samt tilknyttede observationer, at analysere og dokumentere disse, og på denne baggrund stille en korrekt diagnose.
  Du tilegner dig kompetencer til korrekt og etisk patientvejledning og -instruktion

  Viden

  Viden og forståelse
  Den studerende har teoretisk og praksisnær viden om:
  • Akkommodations- og vergensanomaliers epidemiologi, diagnosticering og behandling.
  • Problemorienteret synsundersøgelse.
  • Psykofysiske principper bag optometriske undersøgelser.
  • Motilitet.
  • Amblyopi, børneskelen og erhvervet skelen.
  • Undersøgelser for amblyopi og skelen.
  • Svagsyn og svagsynshjælpemidler, herunder relevant lovgivning.
  • Psykologiske og sociale faktorers indflydelse på adfærd og reaktionsmønstre hos patienter med samsynsproblemer eller patienter med svagsyn.

  Den studerende har praksisnær viden om:
  • Patologi knyttet til akkommodations- og vergensanomalier.

  Den studerende har forståelse for og kan reflektere over:
  • Patienters adfærds- og reaktionsmønstre i forbindelse med behandling
  Behandlingshierarki.

  Færdigheder

  Færdigheder
  Den studerende kan:
  • Foretage undersøgelser af motilitet, vergensfunktionen og dennes interaktion med akkommo-dationsfunktionen.
  • Analysere og vurdere vergensfunktionen og dennes interaktion med akkommodations- funk-tionen.
  • Foretage undersøgelser for patologi knyttet til vergens og akkommodation.
  • Analysere og vurdere undersøgelsesresultater samt informere patienten om resultater, tilstan-de, behandlingsmuligheder og prognoser.
  • Foretage undersøgelser for skelen og amblyopi.
  • Foretage undersøgelser for patologi knyttet til amblyopi og skelen.
  • Iværksætte behandling, herunder tilrettelægge visuel træning af vergens- og akkommodative problemer.
  • Iværksætte optometrisk behandling af amblyopi og skelen.
  • Vurdere behov for svagsynshjælpemidler.
  • Iværksætte behandling og instruere i brug af enkle former for forstørrende optik.
  • Formidle undersøgelsesresultater, tilstande, behandlingsmuligheder og prognoser til fagfæller og andre sundhedsfaglige personer.
  • Vurdere undersøgelsesmetoder på baggrund af psykofysiske principper.

  Kompetencer

  Kompetencer
  Den studerende er klar til i den kommende 2. virksomhedspraktik at:
  • Håndtere patienter.
  • Selvstændigt indgå i fagligt og tværprofessionelt samarbejde med fagfæller og andre sundheds-faglige personer.
  • Påtage sig ansvar for korrekt journalføring og hensigtsmæssig klinikadfærd.
  • Identificere egne læringsbehov, og udvikle egen viden, færdigheder og kompetencer i relation til professionen.

 • Undervisningsform
  Der forventes en aktiv indstilling til læring og høj studieintensitet på fuld tid. Dette betyder, at man som studerende skal være engageret, eksperimenterende, øve færdigheder og samarbejde i praksis samt supplere sin læring via skriftlige og elektroniske kilder.

  Gennem uddannelsen skabes læringsmæssige betingelser for, at man som studerende kan udvikle professionelle kompetencer til at fungere selvstændigt som optometrist, samt til at fortsætte i kompetencegivende videreuddannelse (kandidatniveau). Læringsaktiviteter tilrettelægges med henblik på, at man som studerende erhverver og udvikler selvstændighed, samarbejdsevne, evne til refleksion samt evne til at skabe faglig innovation. Der arbejdes således med varierede og differentierede undervisnings- og arbejdsformer, hvor man som studerende træner og øver i simulerede- og praksissituationer.

  Uddannelsen integrerer teoretisk og klinisk undervisning eller andre former for praksislæring med en stigende progression af krav til eksempelvis omfang, kompleksitet, ansvar og selvstændighed. Praksis forstås bredere end den kliniske undervisning, idet også virksomheds- og institutionsbesøg, kontakt til forskellige målgrupper og tilknytning til projekter betragtes som del af den praksisorienterede erfaring med fagets professionelle roller, relationsarbejde og samarbejdspartnere. Undervisningen er funderet på evidensbaseret praksis, hvor både den forskningsbaserede evidens, borgerens/patientens præferencer og optometrisk erfaring indgår.

  Da meget af undervisningen foregår i studiegrupper, projektgrupper og grupper for klinisk træning, er man som studerende ikke blot ansvarlig for egen læring, men også for medstuderendes læring. Møder man uforberedt op, er man ikke et aktiv for gruppen, og i værste fald kan de planlagte aktiviteter ikke gennemføres.
 • Prøve

  Læringsmålene for prøven er identiske med fagets/fagenes læringsmål

  Forudsætninger for indstilling til eksamen
  Mødepligt
  Hvis den studerende på sidste undervisningsdag har mere end 20% fravær i de enkelte fag, er der følgende konsekvenser:
  • Den studerende bliver udmeldt eller kan søge orlov og starte forfra på semesteret
  • Såfremt fraværet eller dele af fraværet skyldes lægedokumenteret sygdom, vil denne sygdom blive godskrevet fraværet
  • I de tilfælde, hvor ovennævnte godskrivelse betyder, at den studerende kommer under 20% fravær, er konsekvenserne følgende:
  - Den studerende kan ikke gå til den ordinære eksamen, men skal vente til re-eksamen
  - Den studerende skal bevise sine kompetencer ved at gennemføre de alternative forudsætningskrav
  • Sidste frist for at få godskrevet fravær med lægeerklæring er kl. 12 dagen før afvikling af de alternative forudsætningskrav. Vi henstiller dog til, at du får lægedokumentation for dit fravær umiddelbart i forlængelse af fraværet

  Bundne opgaver
  • Hvis den studerende ikke har afleveret alle de bundne opgaver på eksamensdagen (opgøres dagen før eksamen kl. 12) mister man et eksamensforsøg, og man kan ikke gå til den ordinære eksamen. Den studerende mister kun ét eksamensforsøg uanset hvor mange bundne opgaver man mangler at aflevere
  • Den studerende kan ikke gå til den ordinære eksamen, men skal vente til re-eksamen. Man skal naturligvis have afleveret alle de bundne opgaver dagen før re-eksamen kl. 12
  Faget prøves
  Faget/modulet prøves selvstændigt
  Prøveform
  Skriftlig prøve
  Opgavetype
  Multiple choice-spørgsmål og caseopgaver
  Individuel eller gruppeprøve
  Individuel
  Anvendt sprog til prøven
  Dansk(Norsk/Svensk)
  Varighed
  90 minutter.
  Hjælpemidler der må medbringes
  Der må ikke anvendes hjælpemidler.
  Bedømmelsesform
  7-trins skala
  Bedømmer(e)
  Intern censur
  Kriterier for prøvevurdering
  Der gives én samlet karakter.
68
timers undervisning
343
timers forberedelse
Tallene viser omfanget af arbejdsbelastningen relateret til faget fordelt på forskellige studieaktiviteter.

På faget Binokulært syn, skelen og svagsyn (DA) modtager du 68 timers undervisning, hvilket svarer til 90 lektioner (1 lektion = 45 min.) og 17% af din samlede arbejdsbelastning på faget.

Undervisningen vil primært bestå af følgende aktiviteter: gruppearbejde, klasseundervisning, casearbejde, interne forelæsninger, projektarbejde, øvelser.
Forberedelsen vil primært bestå af følgende aktiviteter: læsning af egne noter, læsning af pensum, studiegruppearbejde, øvelser.

Læs om KEAs studieaktivitetsmodel

*KEA kan fravige det angivne timetal, hvis det er begrundet i særlige forhold.