Copenhagen School of Design and Technology

da

Binokulært syn, skelen og svagsyn (DA)

2023/2024
Engelsk titel
Binocular vision, strabismus and weak vision (DA)
Uddannelse
Optometri
Uddannelsestype
Fuldtidsuddannelse
Niveau
Professionsbachelor
Semester
4. semester
Fagets/modulets varighed
1 semester
Ects
15
Udd. element
Obligatorisk
Sprog
Dansk
Opstart
Forår
Studiested
Guldbergsgade 29 N, København N
Fagkode
9227403
Fag- /modulansvarlig
Jonas Milo Plum
Anette Ristorp Ohlsen
Nadine Rosendahl
Martin Mogensen
 • Formål og læringsmål

  Målet for dette kerneområde er, at du tilegner dig kompetencer inden for binokulært syn, svagsynsoptik og skelen.
  Du tilegner dig kompetencer til at udføre alle relevante optometriske målinger af synsfunktion samt tilknyttede observationer, at analysere og dokumentere disse, og på denne baggrund stille en korrekt diagnose.
  Du tilegner dig kompetencer til korrekt og etisk patientvejledning og instruktion

  Viden

  Den studerende har teoretisk og praksisnær viden om:
  - Akkommodations- og vergensanomaliers epidemiologi, diagnosticering og behandling.
  - Problemorienteret synsundersøgelse.
  - Psykofysiske principper bag optometriske undersøgelser.
  - Motilitet.
  - Amblyopi, børneskelen og erhvervet skelen.
  - Undersøgelser for amblyopi og skelen.
  - Svagsyn og svagsynshjælpemidler, herunder relevant lovgivning.
  - Psykologiske og sociale faktorers indflydelse på adfærd og reaktionsmønstre hos patienter med samsynsproblemer eller patienter med svagsyn.

  Den studerende har praksisnær viden om:
  - Patologi knyttet til akkommodations- og vergensanomalier.

  Den studerende har forståelse for og kan reflektere over:
  - Patienters adfærds- og reaktionsmønstre i forbindelse med behandling.
  - Behandlingshierarki.

  Færdigheder

  Den studerende kan:
  - Foretage undersøgelser af motilitet, vergensfunktionen og dennes interaktion med akkommodationsfunktionen.
  - Analysere og vurdere vergensfunktionen og dennes interaktion med akkommodations- funktionen.
  - Foretage undersøgelser for patologi knyttet til vergens og akkommodation.
  - Analysere og vurdere undersøgelsesresultater samt informere patienten om resultater, tilstande, behandlingsmuligheder og prognoser.
  - Foretage undersøgelser for skelen og amblyopi.
  - Foretage undersøgelser for patologi knyttet til amblyopi og skelen.
  - Iværksætte behandling, herunder tilrettelægge visuel træning af vergens- og akkommodative problemer.
  - Iværksætte optometrisk behandling af amblyopi og skelen.
  - Vurdere behov for svagsynshjælpemidler.
  - Iværksætte behandling og instruere i brug af enkle former for forstørrende optik.
  - Formidle undersøgelsesresultater, tilstande, behandlingsmuligheder og prognoser til fagfæller og andre sundhedsfaglige personer.
  - Vurdere undersøgelsesmetoder på baggrund af psykofysiske principper.

  Kompetencer

  Den studerende er klar til i den kommende 2. virksomhedspraktik at:
  - Håndtere patienter.
  - Selvstændigt indgå i fagligt og tværprofessionelt samarbejde med fagfæller og andre sundhedsfaglige personer.
  - Påtage sig ansvar for korrekt journalføring og hensigtsmæssig klinikadfærd.
  - Identificere egne læringsbehov, og udvikle egen viden, færdigheder og kompetencer i relation til professionen.

 • Undervisningsform
  Forelæsninger: ca. 3/5 af undervisningen har format af enten forelæsning eller holdundervisning. Det teoretiske niveau er generelt højere end f.eks. fagene Refraktion 1 og Refraktion 2.
  Ud-af-huset aktiviteter: som tidligere f.eks. har inkluderet besøg på Glostrup Hospital, Center for Specialundervisning for voksne og synstræningsklinikker.
  Klinikundervisning: ca. 2/5 af undervisningen er undervisning i klinikken, hvor fokus særligt ligger på binokulære målinger, undersøgelse for skelen og amblyopi, og svagsyn.
 • Forudsætninger for at deltage i faget

  Faglige forudsætninger for at deltage i faget
  Indskrevet på PBa. i Optometri

 • Prøve

  Læringsmålene for prøven er identiske med fagets/fagenes læringsmål

  Forudsætninger for indstilling til eksamen
  Mødepligt på uddannelsen.
  Målene for den teoretiske og kliniske undervisning kan kun nås ved, at den studerende er til stede og deltager i aktiviteter med andre studerende og undervisere, samt løser og afleverer de stillede opgaver. Der gælder derfor et forudsætningskrav om, at den studerende på alle semestre i alle uddannelseselementer skal deltage i minimum 80 procent af undervisningen for at kunne blive indstillet til ordinær prøve.
  Fravær omfatter alle typer af fravær inklusive sygdom. Fraværet, i den teoretiske del af ud- dannelsen, opgøres efter sidste ordinære undervisningsdag.

  Forudsætning for at komme til eksamen.
  Det er desuden et forudsætningskrav for flere af uddannelsens prøver, at den studerende afleverer teori-og klinikopgaver
  Ved prøver, hvor der foretages en bedømmelse af den studerendes skriftlige arbejde, er det desuden et forudsætningskrav, at det skriftlige arbejde er afleveret til tiden og opfylder de stillede formkrav. Opfylder det skriftlige materiale ikke forudsætningskravene, kan opgaven blive afvist, og den studerende har brugt et eksamensforsøg.
  Hvis forudsætningerne ikke er opfyldt, kan den studerende ikke deltage i prøven, og den studerende har brugt et eksamensforsøg.

  Fravær mellem 20 & 35%.
  Studerende, som har deltaget i undervisningen mere end 65 % men mindre end 80 %, skal som forudsætning for at gå til reeksamen opfylde et alternativt forudsætningskrav. Det eller de alternative forudsætningskrav for at gå til reeksamen vil fremgå af fagbeskrivelsen, som udleveres ved semesterstart.

  Fravær mere end 35%.
  Hvis den studerende deltager i mindre end 65 procent af undervisningen, kan den studerende ikke indstilles til eksamen og udmeldes fra studiet. Der er dermed ikke en afhjælpningsmulighed for studerende, som har haft et fravær over 35%, jf. bekendtgørelse nr. 2027 af 07/11/2021 om eksamener og prøver ved professions- og erhvervsrettede videregående uddannelser, § 9, stk. 3.
  Faget prøves
  Faget/modulet prøves selvstændigt
  Der arbejdes med skriftlige opgaver, cases, og kliniske øvelser inden udprøvningen af faget.
  Prøveform
  Skriftlig prøve
  Opgavetype
  Multiple choice-spørgsmål, inkl. praksisnære cases
  Individuel eller gruppeprøve
  Individuel
  Anvendt sprog til prøven
  Dansk (Norsk/Svensk)
  Varighed
  90 minutter.
  Hjælpemidler der må medbringes
  Der må ikke anvendes hjælpemidler.
  Hjælpemidler som stilles til rådighed
  Ingen.
  Bedømmelsesform
  7-trins skala
  Bedømmer(e)
  Intern censur
  Kriterier for prøvevurdering
  Der gives én samlet karakter.
 • Foreløbig litteratur
  Dette er en foreløbig litteraturliste. Der udleveres en endelig litteraturliste i forbindelse med studiestart.
  Clinical Management of Binocular Vision, fifth edition.
  Mitchel Scheiman & Bruce Wick
  ISBN-13: 978-1496399731
  Clinical Procedures in Primary Eye Care, fifth edition.
  David B. Elliot.
  ISBN-13: 978-0702077890
  samt indkøb af kompendium med udvalgte tekster.
120
timers undervisning
291
timers forberedelse
Tallene viser omfanget af arbejdsbelastningen relateret til faget fordelt på forskellige studieaktiviteter.

På faget Binokulært syn, skelen og svagsyn (DA) modtager du 120 timers undervisning, hvilket svarer til 160 lektioner (1 lektion = 45 min.) og 29% af din samlede arbejdsbelastning på faget.

Undervisningen vil primært bestå af følgende aktiviteter: gruppearbejde, klasseundervisning, casearbejde, interne forelæsninger, projektarbejde, øvelser.
Forberedelsen vil primært bestå af følgende aktiviteter: læsning af egne noter, læsning af pensum, studiegruppearbejde, øvelser, video.

Læs om KEAs studieaktivitetsmodel

*KEA kan fravige det angivne timetal, hvis det er begrundet i særlige forhold.