Copenhagen School of Design and Technology

da

Grundlæggende videnskab 2 (DA)

2021/2022
Engelsk titel
Fundamental science 2 (DA)
Uddannelse
Optometri
Uddannelsestype
Fuldtidsuddannelse
Niveau
Professionsbachelor
Semester
5. semester
Fagets/modulets varighed
1 semester
Ects
5
Udd. element
Obligatorisk
Sprog
Dansk
Opstart
Efterår
Studiested
Guldbergsgade 29 N, København N
Fagkode
9227501
Fag- /modulansvarlig
Kjersti K. Lindblad
 • Formål og læringsmål

  Målet for dette kerneområde er, at du tilegner dig, de for uddannelsen nødvendige, grundlæggende kompetencer indenfor statistik, videnskabelig metode, kritisk kildesøgning samt epidemiologi.

  Viden

  Den studerende har teoretisk og praksisnær viden om:
  • videnskabelig metode, herunder litteraturlæsning og -søgning, studiedesign, deskriptiv statistik og statistisk inferens, kvalitativ forskning og metode og redskaber til opgaveskrivning.

  Den studerende har forståelse for
  • brugen af teori og metode i de forskellige faser i en videnskabelig undersøgelse og kan reflektere over processen i forhold til det optometriske virkefelt.

  Den studerende forståelse for og kan reflektere over
  • beslægtede fagområders videnskabelige undersøgelser med henblik på at afdække problemstillinger inden for det optometriske virkefelt.

  Den studerende har viden om:
  • etiske og juridiske retningslinjer for videnskabelige undersøgelser
  • hovedretninger inden for videnskabsteori.

  Færdigheder

  Den studerende kan:
  • foretage og dokumentere litteratursøgning
  • vurdere og reflektere over kilders videnskabelige kvalitet
  • opstille problemformuleringer og hypoteser samt vælge og begrunde videnskabelige metoder til analyse af praksisnærer og teoretiske problemstillinger
  • estimere stikprøvestørrelse og indsamle data, samt anvende, vurdere og analysere deskriptiv statistik og statistisk inferens
  • anvende terminologi fra videnskabelig metode og epidemiologi til formidling af faglige problemstillinger til fagfæller.

  Kompetencer

  Den studerende kan:
  • reflektere over emnernes metodemæssige og epidemiologiske perspektiver inden for det optometriske virkefelt
  • deltage i fagligt og tværprofessionelt samarbejde med afsæt i videnskabelig metode
  • identificere egne læringsbehov og udvikle egen viden, kompetencer og færdigheder i relation til videnskabelig metode.

 • Undervisningsform
  Der forventes en aktiv indstilling til læring og høj studieintensitet på fuld tid. Dette betyder, at man som studerende skal være engageret, eksperimenterende, øve færdigheder og samarbejde i praksis samt supplere sin læring via skriftlige og elektroniske kilder.

  Gennem uddannelsen skabes læringsmæssige betingelser for, at man som studerende kan udvikle professionelle kompetencer til at fungere selvstændigt som optometrist, samt til at fortsætte i kompetencegivende videreuddannelse (kandidatniveau). Læringsaktiviteter tilrettelægges med henblik på, at man som studerende erhverver og udvikler selvstændighed, samarbejdsevne, evne til refleksion samt evne til at skabe faglig innovation. Der arbejdes således med varierede og differentierede undervisnings- og arbejdsformer, hvor man som studerende træner og øver i simulerede- og praksissituationer.

  Uddannelsen integrerer teoretisk og klinisk undervisning eller andre former for praksislæring med en stigende progression af krav til eksempelvis omfang, kompleksitet, ansvar og selvstændighed. Praksis forstås bredere end den kliniske undervisning, idet også virksomheds- og institutionsbesøg, kontakt til forskellige målgrupper og tilknytning til projekter betragtes som del af den praksisorienterede erfaring med fagets professionelle roller, relationsarbejde og samarbejdspartnere. Undervisningen er funderet på evidensbaseret praksis, hvor både den forskningsbaserede evidens, borgerens/patientens præferencer og optometrisk erfaring indgår.

  Da meget af undervisningen foregår i studiegrupper, projektgrupper og grupper for klinisk træning, er man som studerende ikke blot ansvarlig for egen læring, men også for medstuderendes læring. Møder man uforberedt op, er man ikke et aktiv for gruppen, og i værste fald kan de planlagte aktiviteter ikke gennemføres.
 • Prøve

  Læringsmålene for prøven er identiske med fagets/fagenes læringsmål

  Forudsætninger for indstilling til eksamen
  Mødepligt
  Hvis den studerende på sidste undervisningsdag har mere end 20% fravær i de enkelte fag, er der følgende konsekvenser:
  • Den studerende bliver udmeldt eller kan søge orlov og starte forfra på semesteret
  • Såfremt fraværet eller dele af fraværet skyldes lægedokumenteret sygdom, vil denne sygdom blive godskrevet fraværet
  • I de tilfælde, hvor ovennævnte godskrivelse betyder, at den studerende kommer under 20% fravær, er konsekvenserne følgende:
  - Den studerende kan ikke gå til den ordinære eksamen, men skal vente til re-eksamen
  - Den studerende skal bevise sine kompetencer ved at gennemføre de alternative forudsætningskrav
  • Sidste frist for at få godskrevet fravær med lægeerklæring er kl. 12 dagen før afvikling af de alternative forudsætningskrav. Vi henstiller dog til, at du får lægedokumentation for dit fravær umiddelbart i forlængelse af fraværet

  Bundne opgaver
  • Hvis den studerende ikke har afleveret alle de bundne opgaver på eksamensdagen (opgøres dagen før eksamen kl. 12) mister man et eksamensforsøg, og man kan ikke gå til den ordinære eksamen. Den studerende mister kun ét eksamensforsøg uanset hvor mange bundne opgaver man mangler at aflevere
  • Den studerende kan ikke gå til den ordinære eksamen, men skal vente til re-eksamen. Man skal naturligvis have afleveret alle de bundne opgaver dagen før re-eksamen kl. 12
  Faget prøves
  Faget/modulet prøves selvstændigt
  Prøveform
  Kombineret skriftlig og mundtlig prøve
  Gruppeprøve, mundtlig med præsentation på baggrund af skriftligt materiale.

  Gruppen præsenterer synopsis og diskuterer den med eksaminator og censor.
  Opgavetype
  Det skriftlige materiale er synopsis til bachelorprojekt.
  Synopsis afleveres senest til den i forløbsplan/fagbeskrivelse fastsatte tid.
  Formkrav
  Omfang: maksimalt 8 normalsider, svarende til svarende til 2.400 anslag inklusive mellemrum.
  Individuel eller gruppeprøve
  Gruppeprøve, 2-4 maks. deltagere
  Anvendt sprog til prøven
  Dansk(Norsk/Svensk)
  Varighed
  10 minutter til præsentation og yderligere 5 minutter pr. studerende til overhøring.
  Bedømmelsesform
  7-trins skala
  Bedømmer(e)
  Intern censur
  Kriterier for prøvevurdering
  Der gives én individuel, samlet karakter for det skriftlige materiale, præsentationen og overhøringen
68
timers undervisning
69
timers forberedelse
Tallene viser omfanget af arbejdsbelastningen relateret til faget fordelt på forskellige studieaktiviteter.

På faget Grundlæggende videnskab 2 (DA) modtager du 68 timers undervisning, hvilket svarer til 90 lektioner (1 lektion = 45 min.) og 50% af din samlede arbejdsbelastning på faget.

Undervisningen vil primært bestå af følgende aktiviteter: gruppearbejde, klasseundervisning, interne forelæsninger, øvelser.
Forberedelsen vil primært bestå af følgende aktiviteter: læsning af egne noter, læsning af pensum, øvelser, studiegruppearbejde.

Læs om KEAs studieaktivitetsmodel

*KEA kan fravige det angivne timetal, hvis det er begrundet i særlige forhold.