Copenhagen School of Design and Technology

da

Grundlæggende videnskab 2 (DA)

2023/2024
Engelsk titel
Fundamental science 2 (DA)
Uddannelse
Optometri
Uddannelsestype
Fuldtidsuddannelse
Niveau
Professionsbachelor
Semester
5. semester
Fagets/modulets varighed
1 semester
Ects
5
Udd. element
Obligatorisk
Sprog
Dansk
Opstart
Efterår
Studiested
Guldbergsgade 29 N, København N
Fagkode
9227501
Fag- /modulansvarlig
Kjersti K. Lindblad
 • Formål og læringsmål

  Målet for dette kerneområde er, at du tilegner dig, de for uddannelsen nødvendige, grundlæggende kompetencer indenfor statistik, videnskabelig metode, kritisk kildesøgning samt epidemiologi.

  Viden

  Den studerende har teoretisk og praksisnær viden om:
  - Videnskabelig metode, herunder litteraturlæsning og -søgning, studiedesign, deskriptiv statistik og statistisk inferens, kvalitativ forskning og metode og redskaber til opgaveskrivning.

  Den studerende har forståelse for:
  - Brugen af teori og metode i de forskellige faser i en videnskabelig undersøgelse og kan reflektere over processen i forhold til det optometriske virkefelt.

  Den studerende forståelse for og kan reflektere over
  - Beslægtede fagområders videnskabelige undersøgelser med henblik på at afdække problemstillinger inden for det optometriske virkefelt.

  Den studerende har viden om:
  - Etiske og juridiske retningslinjer for videnskabelige undersøgelser
  - Hovedretninger inden for videnskabsteori.

  Færdigheder

  Den studerende kan:
  - Foretage og dokumentere litteratursøgning.
  - Vurdere og reflektere over kilders videnskabelige kvalitet.
  - Opstille problemformuleringer og hypoteser samt vælge og begrunde videnskabelige metoder til analyse af praksisnærer og teoretiske problemstillinger.
  - Estimere stikprøvestørrelse og indsamle data, samt anvende, vurdere og analysere deskriptiv statistik og statistisk inferens.
  - Anvende terminologi fra videnskabelig metode og epidemiologi til formidling af faglige problemstillinger til fagfæller.

  Kompetencer

  Den studerende kan:
  - Reflektere over emnernes metodemæssige og epidemiologiske perspektiver inden for det optometriske virkefelt.
  - Deltage i fagligt og tværprofessionelt samarbejde med afsæt i videnskabelig metode
  - Identificere egne læringsbehov og udvikle egen viden, kompetencer og færdigheder i relation til videnskabelig metode.

 • Undervisningsform
  Der forventes en aktiv indstilling til læring og høj studieintensitet på fuld tid. Dette betyder, at man som studerende skal være engageret, eksperimenterende, øve færdigheder og samarbejde i praksis samt supplere sin læring via skriftlige og elektroniske kilder.
  Gennem uddannelsen skabes læringsmæssige betingelser for, at man som studerende kan udvikle professionelle kompetencer til at fungere selvstændigt som optometrist, samt til at fortsætte i kompetencegivende videreuddannelse (kandidatniveau). Læringsaktiviteter tilrettelægges med henblik på, at man som studerende erhverver og udvikler selvstændighed, samarbejdsevne, evne til refleksion samt evne til at skabe faglig innovation. Der arbejdes således med varierede og differentierede undervisnings- og arbejdsformer, hvor man som studerende træner og øver i simulerede- og praksissituationer.
  Uddannelsen integrerer teoretisk og klinisk undervisning eller andre former for praksislæring med en stigende progression af krav til eksempelvis omfang, kompleksitet, ansvar og selvstændighed. Praksis forstås bredere end den kliniske undervisning, idet også virksomheds- og institutionsbesøg, kontakt til forskellige målgrupper og tilknytning til projekter betragtes som del af den praksisorienterede erfaring med fagets professionelle roller, relationsarbejde og samarbejdspartnere. Undervisningen er funderet på evidensbaseret praksis, hvor både den forskningsbaserede evidens, borgerens/patientens præferencer og optometrisk erfaring indgår.
  Da meget af undervisningen foregår i studiegrupper, projektgrupper og grupper for klinisk træning, er man som studerende ikke blot ansvarlig for egen læring, men også for medstuderendes læring. Møder man uforberedt op, er man ikke et aktiv
 • Forudsætninger for at deltage i faget

  Faglige forudsætninger for at deltage i faget
  Indskrevet på PBa. i Optometri

 • Prøve

  Læringsmålene for prøven er identiske med fagets/fagenes læringsmål

  Forudsætninger for indstilling til eksamen
  Mødepligt på uddannelsen.
  Målene for den teoretiske og kliniske undervisning kan kun nås ved, at den studerende er til stede og deltager i aktiviteter med andre studerende og undervisere, samt løser og afleverer de stillede opgaver. Der gælder derfor et forudsætningskrav om, at den studerende på alle semestre i alle uddannelseselementer skal deltage i minimum 80 procent af undervisningen for at kunne blive indstillet til ordinær prøve.
  Fravær omfatter alle typer af fravær inklusive sygdom. Fraværet, i den teoretiske del af ud- dannelsen, opgøres efter sidste ordinære undervisningsdag.

  Forudsætning for at komme til eksamen.
  Det er desuden et forudsætningskrav for flere af uddannelsens prøver, at den studerende afleverer teori-og klinikopgaver
  Ved prøver, hvor der foretages en bedømmelse af den studerendes skriftlige arbejde, er det desuden et forudsætningskrav, at det skriftlige arbejde er afleveret til tiden og opfylder de stillede formkrav. Opfylder det skriftlige materiale ikke forudsætningskravene, kan opgaven blive afvist, og den studerende har brugt et eksamensforsøg.
  Hvis forudsætningerne ikke er opfyldt, kan den studerende ikke deltage i prøven, og den studerende har brugt et eksamensforsøg.

  Fravær mellem 20 & 35%.
  Studerende, som har deltaget i undervisningen mere end 65 % men mindre end 80 %, skal som forudsætning for at gå til reeksamen opfylde et alternativt forudsætningskrav. Det eller de alternative forudsætningskrav for at gå til reeksamen vil fremgå af fagbeskrivelsen, som udleveres ved semesterstart.

  Fravær mere end 35%.
  Hvis den studerende deltager i mindre end 65 procent af undervisningen, kan den studerende ikke indstilles til eksamen og udmeldes fra studiet. Der er dermed ikke en afhjælpningsmulighed for studerende, som har haft et fravær over 35%, jf. bekendtgørelse nr. 2027 af 07/11/2021 om eksamener og prøver ved professions- og erhvervsrettede videregående uddannelser, § 9, stk. 3.
  Faget prøves
  Faget/modulet prøves selvstændigt
  Den skriftlige opgave udarbejdes ved et selvvalgt emne indenfor det optometriske virkefelt.
  Prøveform
  Kombineret skriftlig og mundtlig prøve
  Gruppeprøve, mundtlig med præsentation på baggrund af skriftligt materiale.
  10 minutter til præsentation og yderligere 5 minutter pr. studerende til overhøring.
  Opgavetype
  Det skriftlige materiale er synopsis til bachelorprojekt.
  Synopsis afleveres senest til den i forløbsplan/fagbeskrivelse fastsatte tid.
  Formkrav
  Omfang: maksimalt 8 normalsider, svarende til svarende til 2.400 anslag inklusive mellemrum.
  Individuel eller gruppeprøve
  Gruppeprøve, 2-4 deltagere
  Anvendt sprog til prøven
  Dansk (Norsk/Svensk)
  Varighed
  Gruppen præsenterer synopsis og diskuterer den med eksaminator og censor.
  Bedømmelsesform
  7-trins skala
  Bedømmer(e)
  Intern censur
  Kriterier for prøvevurdering
  Der gives én individuel, samlet karakter for det skriftlige materiale, præsentationen og overhøringen
 • Foreløbig litteratur
  Dette er en foreløbig litteraturliste. Der udleveres en endelig litteraturliste i forbindelse med studiestart.
  Den sundhedsvidenskabelige opgave, 3. udgave. Carsten Juhl & Marianne Lindahl.
  ISBN-13: 978-8762815193
  Epidemiologi og evidens, 3. udgave. Svend Juul et al.
  ISBN-13: 978-8762816398
48
timers undervisning
89
timers forberedelse
Tallene viser omfanget af arbejdsbelastningen relateret til faget fordelt på forskellige studieaktiviteter.

På faget Grundlæggende videnskab 2 (DA) modtager du 48 timers undervisning, hvilket svarer til 64 lektioner (1 lektion = 45 min.) og 35% af din samlede arbejdsbelastning på faget.

Undervisningen vil primært bestå af følgende aktiviteter: gruppearbejde, klasseundervisning, interne forelæsninger, øvelser.
Forberedelsen vil primært bestå af følgende aktiviteter: læsning af egne noter, læsning af pensum, øvelser, studiegruppearbejde.

Læs om KEAs studieaktivitetsmodel

*KEA kan fravige det angivne timetal, hvis det er begrundet i særlige forhold.