Copenhagen School of Design and Technology

da

Binokulært syn 2 og skelen (DA)

2018/2019
Engelsk titel
Binocular vision 2 and strabismus (DA)
Uddannelse
Optometri
Uddannelsestype
Fuldtidsuddannelse
Niveau
Professionsbachelor
Semester
5. semester
Fagets/modulets varighed
1 semester
Ects
5
Udd. element
Obligatorisk
Sprog
Dansk
Opstart
Forår
Studiested
Guldbergsgade 29 N, København N
Fagkode
9227502
Fag- /modulansvarlig
Anette Ristorp Ohlsen
Even Forwald
Jonas Milo Plum
 • Indhold og læringsmål
  Viden

  Den studerende har teoretisk og praksisnær viden om:
  - amblyopi, børneskelen og erhvervet skelen
  - undersøgelser for amblyopi og skelen.

  Den studerende har forståelse for og kan reflektere over:
  - emnerne i relation til det optometriske virkefelt.

  Færdigheder

  Den studerende kan:
  - foretage undersøgelser for skelen og amblyopi
  - foretage undersøgelser for patologi knyttet til amblyopi og skelen
  - analysere og vurdere undersøgelsesresultater samt informere patienten om resultater, tilstande, behandlingsmuligheder og prognoser
  - iværksætte optisk behandling af amblyopi og skelen
  - vurdere testresultater på baggrund af psykofysiske metoder
  - formidle målinger og undersøgelser inden for de nævnte områder til fagfæller og andre sundhedsfaglige personer.

  Kompetencer

  Den studerende kan:
  - håndtere patienter med særlige behov i en undervisningssituation
  - selvstændigt indgå i fagligt og tværprofessionelt samarbejde med fagfæller og andre sundhedsfaglige personer
  - påtage sig ansvar for korrekt journalføring og hensigtsmæssig klinikadfærd
  - identificere egne læringsbehov, og udvikle egen viden, færdigheder og kompetencer i relation til professionen.

 • Undervisningsform
  Der forventes en aktiv indstilling til læring og høj studieintensitet på fuld tid. Dette betyder, at man som studerende skal være engageret, eksperimenterende, øve færdigheder og samarbejde i praksis samt supplere sin læring via skriftlige og elektroniske kilder.

  Gennem uddannelsen skabes læringsmæssige betingelser for, at man som studerende kan udvikle professionelle kompetencer til at fungere selvstændigt som optometrist, samt til at fortsætte i kompetencegivende videreuddannelse (kandidatniveau). Læringsaktiviteter tilrettelægges med henblik på, at man som studerende erhverver og udvikler selvstændighed, samarbejdsevne, evne til refleksion samt evne til at skabe faglig innovation. Der arbejdes således med varierede og differentierede undervisnings- og arbejdsformer, hvor man som studerende træner og øver i simulerede- og praksissituationer.

  Uddannelsen integrerer teoretisk og klinisk undervisning eller andre former for praksislæring med en stigende progression af krav til eksempelvis omfang, kompleksitet, ansvar og selvstændighed. Praksis forstås bredere end den kliniske undervisning, idet også virksomheds- og institutionsbesøg, kontakt til forskellige målgrupper og tilknytning til projekter betragtes som del af den praksisorienterede erfaring med fagets professionelle roller, relationsarbejde og samarbejdspartnere. Undervisningen er funderet på evidensbaseret praksis, hvor både den forskningsbaserede evidens, borgerens/patientens præferencer og optometrisk erfaring indgår.

  Da meget af undervisningen foregår i studiegrupper, projektgrupper og grupper for klinisk træning, er man som studerende ikke blot ansvarlig for egen læring, men også for medstuderendes læring. Møder man uforberedt op, er man ikke et aktiv for gruppen, og i værste fald kan de planlagte aktiviteter ikke gennemføres.
 • Prøve

  Læringsmålene for prøven er identiske med fagets/fagenes læringsmål

  Forudsætninger for indstilling til eksamen
  Teori- og klinikopgaver fra 4. og 5. semester udført og/eller afleveret som angivet i fagbeskrivelse/forløbsplan
  Faget prøves
  Faget/modulet prøves med flg. fag
  Eksamen i faget ligger på 5. semester og prøves sammen med Binokulært syn 1 og svagsyn
  Prøveform
  Skriftlig prøve
  Opgavetype
  Multiple choice-spørgsmål og caseopgaver
  Individuel eller gruppeprøve
  Individuel
  Anvendt sprog til prøven
  Dansk(Norsk/Svensk)
  Varighed
  90 minutter.
  Hjælpemidler der må medbringes
  Der må ikke anvendes hjælpemidler.
  Hjælpemidler som stilles til rådighed
  Der må ikke anvendes hjælpemidler.
  Bedømmelsesform
  7-trins skala
  Bedømmer(e)
  Intern censur
  Kriterier for prøvevurdering
  Der gives én samlet karakter.
36
timer undervisning
101
timer forberedelse
Tallene viser omfanget af arbejdsbelastningen relateret til faget fordelt på forskellige studieaktiviteter.

På faget Binokulært syn 2 og skelen (DA) modtager du 36 timers undervisning, hvilket svarer til 48 lektioner (1 lektion = 45 min.) og 26% af din samlede arbejdsbelastning på faget.

Undervisningen vil primært bestå af følgende aktiviteter: gruppearbejde, klasseundervisning, interne forelæsninger, projektarbejde, workshop, øvelser.
Forberedelsen vil primært bestå af følgende aktiviteter: læsning af egne noter, læsning af pensum, øvelser, studiegruppearbejde.

Læs om KEAs studieaktivitetsmodel

*KEA kan fravige det angivne timetal, hvis det er begrundet i særlige forhold.