Copenhagen School of Design and Technology

da

Kontaktlinser 2 (DA)

2021/2022
Engelsk titel
Contact lenses 2 (DA)
Uddannelse
Optometri
Uddannelsestype
Fuldtidsuddannelse
Niveau
Professionsbachelor
Semester
5. semester
Fagets/modulets varighed
1 semester
Ects
5
Udd. element
Obligatorisk
Sprog
Dansk
Opstart
Efterår
Studiested
Guldbergsgade 29 N, København N
Fagkode
9227503
Fag- /modulansvarlig
Nadine Rosendahl
 • Formål og læringsmål

  Målet for dette kerneområde er, at du tilegner dig kompetencer inden for formfaste kontaktlinser.
  Du tilegner dig kompetence i kontaktlinsetilpasning, after-care og problemløsning.
  Du tilegner dig kompetencer til korrekt og etisk patientvejledning og -instruktion

  Viden

  Den studerende har teoretisk og praksisnær viden om:
  * Indikationer og kontraindikationer for brug af udvalgte specielle kontaktlinser herunder formfaste kontaktlinser.
  * Kvalitetssikring af kontaktlinser.
  * Forundersøgelser, tilpasning og efterkontrol af udvalgte specielle kontaktlinser, herunder formfaste kontaktlinser.
  * Journalføring relateret til specielle kontaktlinser.
  Den studerende har viden om:
  * Udvalgte specielle kontaktlinsers, herunder formfaste kontaktlinsers, egenskaber herunder materialer, design, optisk virkning, plejemidler og fysiologiske påvirkning.
  Den studerende har praksisnær viden om:
  * Instruktion i brug af udvalgte specielle kontaktlinser, herunder hygiejne.
  * Bivirkninger ved brug af udvalgte speciallinser.
  Den studerende har forståelse for og kan reflektere over:
  * Teorier og metoder.

  Færdigheder

  Den studerende kan:
  * Foretage forundersøgelser af udvalgte speciallinser herunder formfaste kontaktlinser.
  * Vurdere undersøgelsesresultater og informere om resultater, tilstande, behandlingsmuligheder og prognoser.
  * Instruere og vejlede om anvendelse og vedligeholdelse af udvalgte speciallinser herunder formfaste kontaktlinser og plejemidler.
  *Vejlede om hygiejne i forbindelse med udvalgte speciallinser herunder formfaste kontaktlinser.
  * Foretage journalføring.
  * Formidle faglige problemstillinger til fagfæller og andre sundhedspersoner.
  * Reflektere over videnskabelig metode.

  Kompetencer

  Den studerende kan:
  * Håndtere undersøgelses-, afklarings- og behandlingssituationen i undervisningssammenhæng.
  * Tage ansvar for klinikhygiejne og –adfærd.
  * Indgå i samarbejde med medstuderende og tage ansvar for at opnå rutine i de relevante undersøgelser.
  * Identificere egne læringsbehov og udvikle egen viden, færdigheder og kompetencer i relation til tilpasning og efterkontrol af kontaktlinser.

 • Undervisningsform
  Der forventes en aktiv indstilling til læring og høj studieintensitet på fuld tid. Dette betyder, at man som studerende skal være engageret, eksperimenterende, øve færdigheder og samarbejde i praksis samt supplere sin læring via skriftlige og elektroniske kilder.

  Gennem uddannelsen skabes læringsmæssige betingelser for, at man som studerende kan udvikle professionelle kompetencer til at fungere selvstændigt som optometrist, samt til at fortsætte i kompetencegivende videreuddannelse (kandidatniveau). Læringsaktiviteter tilrettelægges med henblik på, at man som studerende erhverver og udvikler selvstændighed, samarbejdsevne, evne til refleksion samt evne til at skabe faglig innovation. Der arbejdes således med varierede og differentierede undervisnings- og arbejdsformer, hvor man som studerende træner og øver i simulerede- og praksissituationer.

  Uddannelsen integrerer teoretisk og klinisk undervisning eller andre former for praksislæring med en stigende progression af krav til eksempelvis omfang, kompleksitet, ansvar og selvstændighed. Praksis forstås bredere end den kliniske undervisning, idet også virksomheds- og institutionsbesøg, kontakt til forskellige målgrupper og tilknytning til projekter betragtes som del af den praksisorienterede erfaring med fagets professionelle roller, relationsarbejde og samarbejdspartnere. Undervisningen er funderet på evidensbaseret praksis, hvor både den forskningsbaserede evidens, borgerens/patientens præferencer og optometrisk erfaring indgår.

  Da meget af undervisningen foregår i studiegrupper, projektgrupper og grupper for klinisk træning, er man som studerende ikke blot ansvarlig for egen læring, men også for medstuderendes læring. Møder man uforberedt op, er man ikke et aktiv for gruppen, og i værste fald kan de planlagte aktiviteter ikke gennemføres.
 • Prøve

  Læringsmålene for prøven er identiske med fagets/fagenes læringsmål

  Forudsætninger for indstilling til eksamen
  Mødepligt
  Hvis den studerende på sidste undervisningsdag har mere end 20% fravær i de enkelte fag, er der følgende konsekvenser:
  • Den studerende bliver udmeldt eller kan søge orlov og starte forfra på semesteret
  • Såfremt fraværet eller dele af fraværet skyldes lægedokumenteret sygdom, vil denne sygdom blive godskrevet fraværet
  • I de tilfælde, hvor ovennævnte godskrivelse betyder, at den studerende kommer under 20% fravær, er konsekvenserne følgende:
  - Den studerende kan ikke gå til den ordinære eksamen, men skal vente til re-eksamen
  - Den studerende skal bevise sine kompetencer ved at gennemføre de alternative forudsætningskrav
  • Sidste frist for at få godskrevet fravær med lægeerklæring er kl. 12 dagen før afvikling af de alternative forudsætningskrav. Vi henstiller dog til, at du får lægedokumentation for dit fravær umiddelbart i forlængelse af fraværet

  Bundne opgaver
  • Hvis den studerende ikke har afleveret alle de bundne opgaver på eksamensdagen (opgøres dagen før eksamen kl. 12) mister man et eksamensforsøg, og man kan ikke gå til den ordinære eksamen. Den studerende mister kun ét eksamensforsøg uanset hvor mange bundne opgaver man mangler at aflevere
  • Den studerende kan ikke gå til den ordinære eksamen, men skal vente til re-eksamen. Man skal naturligvis have afleveret alle de bundne opgaver dagen før re-eksamen kl. 12
  Faget prøves
  Faget/modulet prøves selvstændigt
  Prøveform
  Skriftlig prøve
  Skriftlig prøve/essayopgave udarbejdet i grupper af 3 til 4 studerende
  Opgavetype
  Essayopgave
  Formkrav
  Omfang: maksimalt 4 normalsider.
  Individuel eller gruppeprøve
  Gruppeprøve, 3-4 maks. deltagere
  Anvendt sprog til prøven
  Dansk(Norsk/Svensk)
  Varighed
  Besvares i løbet af 24 timer
  Bedømmelsesform
  7-trins skala
  Bedømmer(e)
  Intern censur
  Kriterier for prøvevurdering
  Prøven er en delprøve, som bedømmes for sig selv.
  Der gives efter 5. semester og 2. del af prøven i kontaktlinser én samlet karakter.
  Karakteren efter 5. semester udgør 1/3 af den samlede karakter.
  1. del af prøven er Kontaktlinser 1.
36
timers undervisning
101
timers forberedelse
Tallene viser omfanget af arbejdsbelastningen relateret til faget fordelt på forskellige studieaktiviteter.

På faget Kontaktlinser 2 (DA) modtager du 36 timers undervisning, hvilket svarer til 48 lektioner (1 lektion = 45 min.) og 26% af din samlede arbejdsbelastning på faget.

Undervisningen vil primært bestå af følgende aktiviteter: gruppearbejde, casearbejde, klasseundervisning, workshop, virksomhedsbesøg.
Forberedelsen vil primært bestå af følgende aktiviteter: læsning af egne noter, læsning af pensum, studiegruppearbejde, øvelser.

Læs om KEAs studieaktivitetsmodel

*KEA kan fravige det angivne timetal, hvis det er begrundet i særlige forhold.