Copenhagen School of Design and Technology

da

Kontaktlinser 2 (DA)

2023/2024
Engelsk titel
Contact lenses 2 (DA)
Uddannelse
Optometri
Uddannelsestype
Fuldtidsuddannelse
Niveau
Professionsbachelor
Semester
5. semester
Fagets/modulets varighed
1 semester
Ects
5
Udd. element
Obligatorisk
Sprog
Dansk
Opstart
Efterår
Studiested
Guldbergsgade 29 N, København N
Fagkode
9227503
Fag- /modulansvarlig
Nadine Rosendahl
 • Formål og læringsmål

  Målet for dette kerneområde er, at du tilegner dig kompetencer inden for formfaste kontaktlinser.
  Du tilegner dig kompetence i kontaktlinsetilpasning, after-care og problemløsning.
  Du tilegner dig kompetencer til korrekt og etisk patientvejledning og -instruktion

  Viden

  Den studerende har teoretisk og praksisnær viden om:
  - Indikationer og kontraindikationer for brug af udvalgte specielle kontaktlinser herunder formfaste kontaktlinser.
  - Kvalitetssikring af kontaktlinser.
  - Forundersøgelser, tilpasning og efterkontrol af udvalgte specielle kontaktlinser, herunder formfaste kontaktlinser.
  - Journalføring relateret til specielle kontaktlinser.

  Den studerende har viden om:
  - Udvalgte specielle kontaktlinsers, herunder formfaste kontaktlinsers, egenskaber herunder materialer, design, optisk virkning, plejemidler og fysiologiske påvirkning.

  Den studerende har praksisnær viden om:
  - Instruktion i brug af udvalgte specielle kontaktlinser, herunder hygiejne.
  - Bivirkninger ved brug af udvalgte speciallinser.

  Den studerende har forståelse for og kan reflektere over:
  - Teorier og metoder.

  Færdigheder

  Den studerende kan:
  - Foretage forundersøgelser af udvalgte speciallinser herunder formfaste kontaktlinser.
  - Vurdere undersøgelsesresultater og informere om resultater, tilstande, behandlingsmuligheder og prognoser.
  - Instruere og vejlede om anvendelse og vedligeholdelse af udvalgte speciallinser herunder formfaste kontaktlinser og plejemidler.
  - Vejlede om hygiejne i forbindelse med udvalgte speciallinser herunder formfaste kontaktlinser.
  - Foretage journalføring.
  - Formidle faglige problemstillinger til fagfæller og andre sundhedspersoner.
  - Reflektere over videnskabelig metode.

  Kompetencer

  Den studerende kan:
  - Håndtere undersøgelses-, afklarings- og behandlingssituationen i undervisningssammenhæng.
  - Tage ansvar for klinikhygiejne og –adfærd.
  - Indgå i samarbejde med medstuderende og tage ansvar for at opnå rutine i de relevante undersøgelser.
  - Identificere egne læringsbehov og udvikle egen viden, færdigheder og kompetencer i relation til tilpasning og efterkontrol af kontaktlinser.

 • Undervisningsform
  Der forventes en aktiv indstilling til læring og høj studieintensitet på fuld tid. Dette betyder, at man som studerende skal være engageret, eksperimenterende, øve færdigheder og samarbejde i praksis samt supplere sin læring via skriftlige og elektroniske kilder.

  Gennem uddannelsen skabes læringsmæssige betingelser for, at man som studerende kan udvikle professionelle kompetencer til at fungere selvstændigt som optometrist, samt til at fortsætte i kompetencegivende videreuddannelse (kandidatniveau). Læringsaktiviteter tilrettelægges med henblik på, at man som studerende erhverver og udvikler selvstændighed, samarbejdsevne, evne til refleksion samt evne til at skabe faglig innovation. Der arbejdes således med varierede og differentierede undervisnings- og arbejdsformer, hvor man som studerende træner og øver i simulerede- og praksissituationer.

  Uddannelsen integrerer teoretisk og klinisk undervisning eller andre former for praksislæring med en stigende progression af krav til eksempelvis omfang, kompleksitet, ansvar og selvstændighed. Praksis forstås bredere end den kliniske undervisning, idet også virksomheds- og institutionsbesøg, kontakt til forskellige målgrupper og tilknytning til projekter betragtes som del af den praksisorienterede erfaring med fagets professionelle roller, relationsarbejde og samarbejdspartnere. Undervisningen er funderet på evidensbaseret praksis, hvor både den forskningsbaserede evidens, borgerens/patientens præferencer og optometrisk erfaring indgår.

  Da meget af undervisningen foregår i studiegrupper, projektgrupper og grupper for klinisk træning, er man som studerende ikke blot ansvarlig for egen læring, men også for medstuderendes læring. Møder man uforberedt op, er man ikke et aktiv for gruppen, og i værste fald kan de planlagte aktiviteter ikke gennemføres.
 • Prøve

  Læringsmålene for prøven er identiske med fagets/fagenes læringsmål

  Forudsætninger for indstilling til eksamen
  Mødepligt på uddannelsen.
  Målene for den teoretiske og kliniske undervisning kan kun nås ved, at den studerende er til stede og deltager i aktiviteter med andre studerende og undervisere, samt løser og afleverer de stillede opgaver. Der gælder derfor et forudsætningskrav om, at den studerende på alle semestre i alle uddannelseselementer skal deltage i minimum 80 procent af undervisningen for at kunne blive indstillet til ordinær prøve.
  Fravær omfatter alle typer af fravær inklusive sygdom. Fraværet, i den teoretiske del af ud- dannelsen, opgøres efter sidste ordinære undervisningsdag.

  Forudsætning for at komme til eksamen.
  Det er desuden et forudsætningskrav for flere af uddannelsens prøver, at den studerende afleverer teori-og klinikopgaver
  Ved prøver, hvor der foretages en bedømmelse af den studerendes skriftlige arbejde, er det desuden et forudsætningskrav, at det skriftlige arbejde er afleveret til tiden og opfylder de stillede formkrav. Opfylder det skriftlige materiale ikke forudsætningskravene, kan opgaven blive afvist, og den studerende har brugt et eksamensforsøg.
  Hvis forudsætningerne ikke er opfyldt, kan den studerende ikke deltage i prøven, og den studerende har brugt et eksamensforsøg.

  Fravær mellem 20 & 35%.
  Studerende, som har deltaget i undervisningen mere end 65 % men mindre end 80 %, skal som forudsætning for at gå til reeksamen opfylde et alternativt forudsætningskrav. Det eller de alternative forudsætningskrav for at gå til reeksamen vil fremgå af fagbeskrivelsen, som udleveres ved semesterstart.

  Fravær mere end 35%.
  Hvis den studerende deltager i mindre end 65 procent af undervisningen, kan den studerende ikke indstilles til eksamen og udmeldes fra studiet. Der er dermed ikke en afhjælpningsmulighed for studerende, som har haft et fravær over 35%, jf. bekendtgørelse nr. 2027 af 07/11/2021 om eksamener og prøver ved professions- og erhvervsrettede videregående uddannelser, § 9, stk. 3.
  Faget prøves
  Faget/modulet prøves selvstændigt
  Der arbejdes med teori, og kliniske øvelser inden udprøvning af faget.
  Prøveform
  Skriftlig prøve
  Skriftlig prøve/essayopgave udarbejdet i grupper af 3 til 4 studerende
  Opgavetype
  Den skriftlige opgave indenfor pensum i faget.
  Formkrav
  Omfang: maksimalt 4 normalsider.
  Individuel eller gruppeprøve
  Gruppeprøve, 3-4 deltagere
  Anvendt sprog til prøven
  Dansk (Norsk/Svensk)
  Varighed
  Besvares i løbet af 24 timer
  Hjælpemidler der må medbringes
  Alle hjælpemidler kan anvendes.
  Bedømmelsesform
  7-trins skala
  Bedømmer(e)
  Intern censur
 • Foreløbig litteratur
  Dette er en foreløbig litteraturliste. Der udleveres en endelig litteraturliste i forbindelse med studiestart.
  Contact lens practice, third edition. Nathan Efron.
  ISBN-13: 978-0702066603
54
timers undervisning
83
timers forberedelse
Tallene viser omfanget af arbejdsbelastningen relateret til faget fordelt på forskellige studieaktiviteter.

På faget Kontaktlinser 2 (DA) modtager du 54 timers undervisning, hvilket svarer til 72 lektioner (1 lektion = 45 min.) og 39% af din samlede arbejdsbelastning på faget.

Undervisningen vil primært bestå af følgende aktiviteter: gruppearbejde, casearbejde, klasseundervisning, workshop, virksomhedsbesøg.
Forberedelsen vil primært bestå af følgende aktiviteter: læsning af egne noter, læsning af pensum, studiegruppearbejde, øvelser.

Læs om KEAs studieaktivitetsmodel

*KEA kan fravige det angivne timetal, hvis det er begrundet i særlige forhold.