Copenhagen School of Design and Technology

da

Bachelorprojekt (DA)

2023/2024
Engelsk titel
Bachelor's thesis (DA)
Uddannelse
Optometri
Uddannelsestype
Fuldtidsuddannelse
Niveau
Professionsbachelor
Semester
7. semester
Fagets/modulets varighed
10 uger
Ects
10
Udd. element
Afsluttende projekt
Sprog
Dansk
Opstart
Forår
Fagkode
9227703
Fag- /modulansvarlig
Martin Mogensen
 • Formål og læringsmål

  Bachelorprojektet tager udgangspunkt i en selvvalgt problemstilling. Problemstillingen skal være indenfor det optometriske område, og problemstillingen skal godkendes af underviserteamet.

  Om muligt skal projektet udføres i samarbejde med eksterne samarbejdspartnere fra professionen.

  Bachelorprojektet skal vise at den studerende, i samarbejde med andre, kan beskrive en optometrisk problemstilling, udarbejde et større projekt og gennemføre dette ved at indsamle og bearbejde data, afrapportere projektet og præsentere det. Projektet skal beskrives og udføres med baggrund i den videnskabelig metode.

 • Undervisningsform
  Målet med bachelorprojektet er, at man som studerende tilegner sig en særlig indsigt i et afgrænset emne eller problem indenfor det optometriske område. Perioden er derfor præget af selvstændigt videnskabeligt arbejde, udført i grupper af 2-4 personer, med mulighed for sparring med en bachelorvejleder. Forløbet afhænger af emnet og typen af studie som der arbejdes med, men ofte vil der indgå litteratur research, klinisk indsamling af data og formulering af selve opgaven. I de fleste tilfælde vil opgaven udføres i samarbejde med virksomheder eller praktiksteder, hvilket betyder at networking og etablering af samarbejdsaftaler også er en central del af processen. Endeligt skal studiets udfald formidles mundtligt i forbindelse med eksamen, og hvor det giver mening, også til branchen.
 • Forudsætninger for at deltage i faget

  Faglige forudsætninger for at deltage i faget
  Den studerende skal have bestået alle forgående eksaminer inden bacheloreksamen.

 • Prøve

  Læringsmålene for prøven er identiske med fagets/fagenes læringsmål

  Forudsætninger for indstilling til eksamen
  Eksamen i bachelorprojekt skal være den afsluttende prøve på uddannelsen. Alle andre eksaminer skal være afsluttet, før den studerende kan gå til eksamen i bachelorprojektet.
  Faget prøves
  Faget/modulet prøves selvstændigt
  Prøveform
  Kombineret skriftlig og mundtlig prøve
  Mundtlig eksamen på baggrund af bachelorprojekt. Den mundtlige eksamen er individuel og indledes med en præsentation af projektet.
  Opgavetype
  Bachelorprojektet udarbejdes individuelt eller i grupper af 2-4 studerende. Der er mulighed for gruppedannelse og skrivning af synopsis på 5. semester. Dette giver mulighed for, at der i anden praktikperiode kan indsamles data til bachelorprojektet.

  Bachelorprojektet tager udgangspunkt i en selvvalgt problemstilling. Problemstillingen skal være inden for det optometriske område, og problemstillingen skal godkendes af underviserteamet.

  Om muligt skal projektet udføres i samarbejde med eksterne samarbejdspartnere fra professionen.

  Bachelorprojektet skal vise, at den studerende - i samarbejde med andre - kan beskrive en optometrisk problemstilling, udarbejde et større projekt og gennemføre dette ved at indsamle og bearbejde data, afrapportere projektet og præsentere det. Projektet skal beskrives og udføres med baggrund i en videnskabelig metode.

  Bachelorprojektet skal kvalificere den studerende til at deltage i optometrisk udviklingsarbejde og videregående uddannelse.
  Formkrav
  Bachelorprojektet skrives på dansk, og eksamen foregår på dansk (se pkt. 5.4). Manglende sproglig kvalitet eller logik i rapporten indgår i bedømmelsen af projektet, hvis disse mangler har betydning for forståeligheden. Stavefejl alene skal ikke påvirke bedømmelsen af et arbejde, men et skriftligt materiale skal være forståeligt. Er et skriftligt arbejde uforståeligt, uanset årsagen, skal det påvirke bedømmelsen.

  Formkrav mm. til projektet vil fremgå af uddannelsesinstitutionens ”Retningslinjer for bachelorprojekt”.

  Omfanget af rapporten er for en gruppe med 2-4 deltagere højst 57.600 tegn svarende til 24 normalsider. Antal tegn og antal sider angives i rapporten.

  Alt efter forside og inden bilag inkluderes i opgørelse af antal sider.
  Individuel eller gruppeprøve
  Individuel
  Anvendt sprog til prøven
  Dansk (Norsk/Svensk)
  Varighed
  Den mundtlige del varer 30 minutter inkl. votering
  Bedømmelsesform
  7-trins skala
  Bedømmer(e)
  Ekstern censur
  Kriterier for prøvevurdering
  Der gives en individuel samlet karakter for det skriftlige arbejde og den mundtlige eksamination.
  Stave- og formuleringsevner
  Ved bedømmelsen af bachelorprojekt og andre større skriftlige opgaver vil der ud over det faglige indhold også blive lagt vægt på den studerendes stave- og formuleringsevne, dog vægtes det faglige indhold tungest. Ved bedømmelsen vil der ligeledes blive lagt vægt på, at den studerende kan formidle en faglig problemstilling og opfylde de formelle krav (referencer, citathåndtering mv.).
 • Foreløbig litteratur
  Dette er en foreløbig litteraturliste. Der udleveres en endelig litteraturliste i forbindelse med studiestart.
  Relevant litteratur indenfor det valgte bachelor emne. Det er den studerendes eget ansvar at søge og udvælge litteraturen.
8
timers vejledning
266
timers afsluttende project arbejde
Tallene viser omfanget af arbejdsbelastningen relateret til den afsluttende opgave fordelt på forskellige studieaktiviteter.

I forbindelse med den afsluttende opgave vil du eller din gruppe modtage 8 timers vejledning af din vejleder.

Resten af tiden svarende til 266 timer bruges på afsluttende opgavearbejde. Du har selv ansvaret for at strukturere tiden som du fx bruger på opgaveskrivning, forberedelse til eksamen mv.

Afsluttende projekt vil primært bestå af følgende aktiviteter: indsamle empiri, læsning, skrive, virksomhedssamarbejde.

Læs om KEAs studieaktivitetsmodel

*KEA kan fravige det angivne timetal, hvis det er begrundet i særlige forhold.