Copenhagen School of Design and Technology

da

International optometri (DA)

2019/2020
Engelsk titel
International optometry (DA)
Uddannelse
Optometri
Uddannelsestype
Fuldtidsuddannelse
Niveau
Professionsbachelor
Semester
7. semester
Fagets/modulets varighed
2 uger
Ects
5
Udd. element
Valgfag
Sprog
Dansk
Opstart
Efterår
Fagkode
9227704
Fag- /modulansvarlig
Anette Ristorp Ohlsen
 • Formål
  Viden

  Den studerende har.
  • Teoretisk og praksisnær viden om optometri i en international sammenhæng
  • Kan reflektere over egen national praksis i forhold til hvordan optometri bedrives andre steder.

  Færdigheder

  Den studerende kan:
  • Vurdere hvilken indplacering optometri har i det pågældende samfund
  • Præsentere fagfæller for andre måder at tænke og drive optometri på.

  Kompetencer

  Den studerende kan:
  • Håndtere udviklingsopgaver med international vinkel
  • Deltage i fagligt og tværprofessionelt samarbejde samt videreuddannelse med afsæt i viden om optometriinternationalt.

 • Undervisningsform og udfoldelse af læringsmål
  Der forventes en aktiv indstilling til læring og høj studieintensitet på fuld tid. Dette betyder, at man som studerende skal være engageret, eksperimenterende, øve færdigheder og samarbejde i praksis samt supplere sin læring via skriftlige og elektroniske kilder.

  Gennem uddannelsen skabes læringsmæssige betingelser for, at man som studerende kan udvikle professionelle kompetencer til at fungere selvstændigt som optometrist, samt til at fortsætte i kompetencegivende videreuddannelse (kandidatniveau). Læringsaktiviteter tilrettelægges med henblik på, at man som studerende erhverver og udvikler selvstændighed, samarbejdsevne, evne til refleksion samt evne til at skabe faglig innovation. Der arbejdes således med varierede og differentierede undervisnings- og arbejdsformer, hvor man som studerende træner og øver i simulerede- og praksissituationer.

  Uddannelsen integrerer teoretisk og klinisk undervisning eller andre former for praksislæring med en stigende progression af krav til eksempelvis omfang, kompleksitet, ansvar og selvstændighed. Praksis forstås bredere end den kliniske undervisning, idet også virksomheds- og institutionsbesøg, kontakt til forskellige målgrupper og tilknytning til projekter betragtes som del af den praksisorienterede erfaring med fagets professionelle roller, relationsarbejde og samarbejdspartnere. Undervisningen er funderet på evidensbaseret praksis, hvor både den forskningsbaserede evidens, borgerens/patientens præferencer og optometrisk erfaring indgår.

  Da meget af undervisningen foregår i studiegrupper, projektgrupper og grupper for klinisk træning, er man som studerende ikke blot ansvarlig for egen læring, men også for medstuderendes læring. Møder man uforberedt op, er man ikke et aktiv for gruppen, og i værste fald kan de planlagte aktiviteter ikke gennemføres.
 • Prøve

  Læringsmålene for prøven er identiske med fagets/fagenes læringsmål

  Faget prøves
  Faget/modulet prøves selvstændigt
  Prøveform
  Kombineret skriftlig og mundtlig prøve
  Prøven er en individuel, og det er en mundtlig prøve på baggrund af en præsentation af det skriftlige materiale.
  Formkrav
  Der afleveres en case rapport, på maksimal 6 normalsider, via WISEFLOW. Afleveringsfrist og eksamensdatoer – se aktivitetsoversigt på Fronter.

  En studerende eller en gruppe af studerende definerer eget projekt, som godkendes af vejleder. Projektet skal tage udgangspunkt i en optometrisk problemstilling som belyses gennem ophold i udlandet. Der kan være tale om teoretisk eller organisatorisk problemstilling eller der kan være tale om at udøve optometri under fremmede vilkår
  Individuel eller gruppeprøve
  Individuel- eller gruppeprøve, 1-4 maks. deltagere
  Anvendt sprog til prøven
  Dansk(Norsk/Svensk)
  Varighed
  30 minutter. Den studerende præsenterer materialet i ca. 10 minutter, derefter diskuteres med eksaminator og bedømmer i ca. 15. minutter. Herefter er der ca. 5 minutter til votering og karaktermeddelelse.
  Bedømmelsesform
  7-trins skala
  Bedømmer(e)
  Intern censur
1
timers undervisning
136
timers forberedelse
Tallene viser omfanget af arbejdsbelastningen relateret til faget fordelt på forskellige studieaktiviteter.

På faget International optometri (DA) modtager du 1 timers undervisning, hvilket svarer til 1 lektioner (1 lektion = 45 min.) og 1% af din samlede arbejdsbelastning på faget.

Undervisningen vil primært bestå af følgende aktiviteter: virksomhedsbesøg, casearbejde.
Forberedelsen vil primært bestå af følgende aktiviteter: læsning af pensum, projektarbejde.

Læs om KEAs studieaktivitetsmodel

*KEA kan fravige det angivne timetal, hvis det er begrundet i særlige forhold.