Copenhagen School of Design and Technology

da

Grundlæggende videnskab 3 (DA)

2021/2022
Engelsk titel
Fundamental Science 3 (DA)
Uddannelse
Optometri
Uddannelsestype
Fuldtidsuddannelse
Niveau
Professionsbachelor
Semester
7. semester
Fagets/modulets varighed
2 uger
Ects
5
Udd. element
Valgfag
Sprog
Dansk
Opstart
Efterår
Studiested
Guldbergsgade 29 N, København N
Fagkode
9227705
Fag- /modulansvarlig
Kjersti K. Lindblad
 • Formål og læringsmål

  En fortsættelse af grundlæggende videnskab 1 og 2, med fokus på yderligere indsigt i metoder og der gives en introduktion til statistikprogram. Som studerende kan man arbejde med problemstillinger efter eget valg. Der må arbejdes med eget datamateriale.

  Viden

  Den studerende har:
  • Teoretisk og praksisnær viden om biostatistik og epidemiologi
  • Viden om udvælgelse, anvendelse og begrænsninger af statistiske tests
  • Viden om statistiske metoder til analyse af flere grupper og/eller variable
  • Viden om transformation af ikke-normalfordelte data.

  Færdigheder

  Den studerende kan:
  • Selvstændigt udvælge og foretage statistiske analyser, herunder vurdere om bagvedliggende antagelser er opfyldte
  • Selvstændigt fortolke statistisk analyse
  • Formidle undersøgelsesresultater til fagfæller.

  Kompetencer

  Den studerende kan:
  • Deltage i fagligt og tværprofessionelt samarbejde samt videreuddannelse med afsæt i videnskabeligmetode
  • Identificere egne læringsbehov og udvikle egen viden, kompetencer og færdigheder i relation til videnskabelig metode.

 • Undervisningsform
  Der forventes en aktiv indstilling til læring og høj studieintensitet på fuld tid. Dette betyder, at man som studerende skal være engageret, eksperimenterende, øve færdigheder og samarbejde i praksis samt supplere sin læring via skriftlige og elektroniske kilder.

  Gennem uddannelsen skabes læringsmæssige betingelser for, at man som studerende kan udvikle professionelle kompetencer til at fungere selvstændigt som optometrist, samt til at fortsætte i kompetencegivende videreuddannelse (kandidatniveau). Læringsaktiviteter tilrettelægges med henblik på, at man som studerende erhverver og udvikler selvstændighed, samarbejdsevne, evne til refleksion samt evne til at skabe faglig innovation. Der arbejdes således med varierede og differentierede undervisnings- og arbejdsformer, hvor man som studerende træner og øver i simulerede- og praksissituationer.

  Uddannelsen integrerer teoretisk og klinisk undervisning eller andre former for praksislæring med en stigende progression af krav til eksempelvis omfang, kompleksitet, ansvar og selvstændighed. Praksis forstås bredere end den kliniske undervisning, idet også virksomheds- og institutionsbesøg, kontakt til forskellige målgrupper og tilknytning til projekter betragtes som del af den praksisorienterede erfaring med fagets professionelle roller, relationsarbejde og samarbejdspartnere. Undervisningen er funderet på evidensbaseret praksis, hvor både den forskningsbaserede evidens, borgerens/patientens præferencer og optometrisk erfaring indgår.

  Da meget af undervisningen foregår i studiegrupper, projektgrupper og grupper for klinisk træning, er man som studerende ikke blot ansvarlig for egen læring, men også for medstuderendes læring. Møder man uforberedt op, er man ikke et aktiv for gruppen, og i værste fald kan de planlagte aktiviteter ikke gennemføres.
 • Forudsætninger for at deltage i faget

  Faglige forudsætninger for at deltage i faget
  Kurset er en fortsættelse af grundlæggende videnskab 1 og 2 og er rettet mod dem som blive bedre til at vælge, fortolke og bruge relevante biostatistiske og epidemiologiske metoder i forbindelse med bacheloropgaven og/eller til at læse videre på kandidatuddannelsen. Kurset omfatter bl.a brug af statistisk program, analyse af flere variable og håndtering af ikke-normalfordelt data.

 • Prøve

  Læringsmålene for prøven er identiske med fagets/fagenes læringsmål

  Faget prøves
  Faget/modulet prøves selvstændigt
  Prøveform
  Skriftlig prøve
  De studerende stiller selv en opgave, som godkendes af vejleder.
  Individuel eller gruppeprøve
  Individuel- eller gruppeprøve, 1-4 maks. deltagere
  Anvendt sprog til prøven
  Dansk(Norsk/Svensk)
  Bedømmelsesform
  7-trins skala
  Bedømmer(e)
  Intern censur
15
timers undervisning
122
timers forberedelse
Tallene viser omfanget af arbejdsbelastningen relateret til faget fordelt på forskellige studieaktiviteter.

På faget Grundlæggende videnskab 3 (DA) modtager du 15 timers undervisning, hvilket svarer til 20 lektioner (1 lektion = 45 min.) og 11% af din samlede arbejdsbelastning på faget.

Undervisningen vil primært bestå af følgende aktiviteter: gruppearbejde, klasseundervisning, projektarbejde.
Forberedelsen vil primært bestå af følgende aktiviteter: læsning af egne noter, læsning af pensum, gruppearbejde.

Læs om KEAs studieaktivitetsmodel

*KEA kan fravige det angivne timetal, hvis det er begrundet i særlige forhold.