Copenhagen School of Design and Technology

da

Myopikontrol

2021/2022
Engelsk titel
Control of Myopia Progression(DA)
Uddannelse
Optometri
Uddannelsestype
Fuldtidsuddannelse
Niveau
Professionsbachelor
Semester
7. semester
Fagets/modulets varighed
2 uger
Ects
5
Udd. element
Valgfag
Sprog
Dansk
Opstart
Efterår
Studiested
Guldbergsgade 29 N, København N
Fagkode
9227706
Fag- /modulansvarlig
Nadine Rosendahl
 • Formål og læringsmål

  Forskere forventer at halvdelen af verdens befolkning er nærsynede i 2050. I kursets første del ses der nærmere på epidemiologi, forebyggelse og behandlingsformer. Den anden del af kurset er praktisk og sker i samarbejde mellem KEA og udvalgte kontaktlinseleverandører i Skandinavien. Valgfaget, der er baseret på den nyeste viden, er en fortsættelse af fagene refraktion og binokulært syn samt kontaktlinser.

  Viden

  Den studerende har:
  • Teoretisk og praksisnær viden om myopiens epidemiologi og forebyggelse
  • Teoretisk og praksisnær viden om evidensbaserede behandlingsformer for myopi

  Færdigheder

  Den studerende kan:
  • Vurdere behov for, samt udmåle og tilpasse relevante optometriske løsninger til den relevantepatientgruppe
  • Formidle viden om forebyggelse og behandling samt prognose for behandling til patienter

  Kompetencer

  Den studerende kan:
  • Identificere egne læringsbehov og udvikle egen viden, kompetencer og færdigheder i relation til den aktuelle patientgruppe
  • Deltage i fagligt og tværprofessionelt samarbejde samt videreuddannelse med afsæt i viden om forebyggelse af myopiudvikling

 • Undervisningsform
  Der forventes en aktiv indstilling til læring og høj studieintensitet på fuld tid. Dette betyder, at man som studerende skal være engageret, eksperimenterende, øve færdigheder og samarbejde i praksis samt supplere sin læring via skriftlige og elektroniske kilder.

  Gennem uddannelsen skabes læringsmæssige betingelser for, at man som studerende kan udvikle professionelle kompetencer til at fungere selvstændigt som optometrist, samt til at fortsætte i kompetencegivende videreuddannelse (kandidatniveau). Læringsaktiviteter tilrettelægges med henblik på, at man som studerende erhverver og udvikler selvstændighed, samarbejdsevne, evne til refleksion samt evne til at skabe faglig innovation. Der arbejdes således med varierede og differentierede undervisnings- og arbejdsformer, hvor man som studerende træner og øver i simulerede- og praksissituationer.

  Uddannelsen integrerer teoretisk og klinisk undervisning eller andre former for praksislæring med en stigende progression af krav til eksempelvis omfang, kompleksitet, ansvar og selvstændighed. Praksis forstås bredere end den kliniske undervisning, idet også virksomheds- og institutionsbesøg, kontakt til forskellige målgrupper og tilknytning til projekter betragtes som del af den praksisorienterede erfaring med fagets professionelle roller, relationsarbejde og samarbejdspartnere. Undervisningen er funderet på evidensbaseret praksis, hvor både den forskningsbaserede evidens, borgerens/patientens præferencer og optometrisk erfaring indgår.

  Da meget af undervisningen foregår i studiegrupper, projektgrupper og grupper for klinisk træning, er man som studerende ikke blot ansvarlig for egen læring, men også for medstuderendes læring. Møder man uforberedt op, er man ikke et aktiv for gruppen, og i værste fald kan de planlagte aktiviteter ikke gennemføres.
 • Prøve

  Læringsmålene for prøven er identiske med fagets/fagenes læringsmål

  Faget prøves
  Faget/modulet prøves selvstændigt
  Prøveform
  Skriftlig prøve
  Formkrav
  Der afleveres en case rapport relevant for emnet, bestående af både teoretiske og praktiske aspekter. Case rapporterne laves i mindre grupper og afleveres i WISEFLOW.
  Individuel eller gruppeprøve
  Individuel- eller gruppeprøve, 1-4 maks. deltagere
  Anvendt sprog til prøven
  Dansk(Norsk/Svensk)
  Bedømmelsesform
  7-trins skala
  Bedømmer(e)
  Intern censur
15
timers undervisning
122
timers forberedelse
Tallene viser omfanget af arbejdsbelastningen relateret til faget fordelt på forskellige studieaktiviteter.

På faget Myopikontrol modtager du 15 timers undervisning, hvilket svarer til 20 lektioner (1 lektion = 45 min.) og 11% af din samlede arbejdsbelastning på faget.

Undervisningen vil primært bestå af følgende aktiviteter: klasseundervisning, casearbejde, øvelser.
Forberedelsen vil primært bestå af følgende aktiviteter: øvelser, studiegruppearbejde, læsning af pensum, læsning af egne noter.

Læs om KEAs studieaktivitetsmodel

*KEA kan fravige det angivne timetal, hvis det er begrundet i særlige forhold.