Copenhagen School of Design and Technology

da

Etablering af egen virksomhed, samt intro til ledelse

2023/2024
Engelsk titel
Establishing Own Business and Introduction to Management
Uddannelse
Optometri
Uddannelsestype
Fuldtidsuddannelse
Niveau
Professionsbachelor
Semester
7. semester
Fagets/modulets varighed
2 uger
Ects
5
Udd. element
Valgfag
Sprog
Dansk
Opstart
Efterår
Studiested
Guldbergsgade 29 N, København N
Fagkode
9227711
Fag- /modulansvarlig
Nadine Rosendahl
Anette Ristorp Ohlsen
 • Formål og læringsmål

  En studerende eller en gruppe af studerende udarbejder en forretningsplan baseret på egen idé til en virksomhed. Forretningsplanen fungerer som grundlaget for at etablere egen fremtidig virksomhed, og fokusere på hvordan virksomheden kan drives og udvikles. Kurset gennemføres via foredrag og workshops.

  Viden

  Den studerende har teoretisk og praksisnær viden om:
  - Etablering af egen virksomhed

  Den studerende har forståelse for:
  - Teamsammensætningens betydning for virksomhedsdrift

  Færdigheder

  Den studerende kan:
  - Udarbejde en forretningsplan.
  - Tilrettelægge en økonomisk plan for virksomhedsopstart.
  - Forstå betydningen af roller og positioneringer, i teamarbejdet i en virksomhed, heriblandt teamledelse.

  Kompetencer

  Den studerende kan:
  - Identificere egne læringsbehov og udvikle egen viden, kompetencer og færdigheder i relation til etablering og ledelse af virksomhed.
  - Selvstændigt tage ansvar for udarbejdelse af forretningsplan

 • Undervisningsform
  Valgfaget består i høj grad af undervisning med praksisnære øvelser, samt selvstændigt arbejde med egne innovative idéer.
  Der forventes en aktiv indstilling til læring og høj studieintensitet fra den studerende. Læringsaktiviteterne tilrettelægges med den studerende i centrum, og samarbejde i grupper er vigtigt for gennemførelsen. Ved uforberedt fremmøde, vil den studerende i værste fald kunne påvirke at de planlagte aktiviteter ikke kan gennemføres. Den studerende er dermed ikke blot ansvarlig for egen læring, men også sine medstuderendes læring.
 • Forudsætninger for at deltage i faget

  Faglige forudsætninger for at deltage i faget
  Indskrevet på PBa. i Optometri

 • Prøve

  Læringsmålene for prøven er identiske med fagets/fagenes læringsmål

  Forudsætninger for indstilling til eksamen
  Mødepligt på uddannelsen.
  Målene for den teoretiske og kliniske undervisning kan kun nås ved, at den studerende er til stede og deltager i aktiviteter med andre studerende og undervisere, samt løser og afleverer de stillede opgaver. Der gælder derfor et forudsætningskrav om, at den studerende på alle semestre i alle uddannelseselementer skal deltage i minimum 80 procent af undervisningen for at kunne blive indstillet til ordinær prøve.
  Fravær omfatter alle typer af fravær inklusive sygdom. Fraværet, i den teoretiske del af ud- dannelsen, opgøres efter sidste ordinære undervisningsdag.

  Forudsætning for at komme til eksamen.
  Det er desuden et forudsætningskrav for flere af uddannelsens prøver, at den studerende afleverer teori-og klinikopgaver
  Ved prøver, hvor der foretages en bedømmelse af den studerendes skriftlige arbejde, er det desuden et forudsætningskrav, at det skriftlige arbejde er afleveret til tiden og opfylder de stillede formkrav. Opfylder det skriftlige materiale ikke forudsætningskravene, kan opgaven blive afvist, og den studerende har brugt et eksamensforsøg.
  Hvis forudsætningerne ikke er opfyldt, kan den studerende ikke deltage i prøven, og den studerende har brugt et eksamensforsøg.

  Fravær mellem 20 & 35%.
  Studerende, som har deltaget i undervisningen mere end 65 % men mindre end 80 %, skal som forudsætning for at gå til reeksamen opfylde et alternativt forudsætningskrav. Det eller de alternative forudsætningskrav for at gå til reeksamen vil fremgå af fagbeskrivelsen, som udleveres ved semesterstart.

  Fravær mere end 35%.
  Hvis den studerende deltager i mindre end 65 procent af undervisningen, kan den studerende ikke indstilles til eksamen og udmeldes fra studiet. Der er dermed ikke en afhjælpningsmulighed for studerende, som har haft et fravær over 35%, jf. bekendtgørelse nr. 2027 af 07/11/2021 om eksamener og prøver ved professions- og erhvervsrettede videregående uddannelser, § 9, stk. 3.
  Faget prøves
  Der arbejdes teoretisk og praktisk inden udprøvning.
  Prøveform
  Kombineret skriftlig og mundtlig prøve
  Gruppeaflevering af en teoretisk forretningsplan baseret på egen unikke idé. Forretningsplanerne afleveres skriftligt i WISEFLOW, og der gives derefter karakter, baseret på mundtlig individuel eksamination.
  Individuel eller gruppeprøve
  Gruppeprøve, 2-4 deltagere
  Anvendt sprog til prøven
  Dansk (Norsk/Svensk)
  Hjælpemidler der må medbringes
  Der må gerne anvendes hjælpemidler
  Bedømmelsesform
  7-trins skala
  Bedømmer(e)
  Intern censur
 • Foreløbig litteratur
  Dette er en foreløbig litteraturliste. Der udleveres en endelig litteraturliste i forbindelse med studiestart.
  Relevant litteratur indenfor den valgte virksomhed. Det er den studerendes eget ansvar at søge og udvælge litteraturen. Derudover udleveres der litteratur i forbindelse med opstart af valgfaget.
36
timers undervisning
101
timers forberedelse
Tallene viser omfanget af arbejdsbelastningen relateret til faget fordelt på forskellige studieaktiviteter.

På faget Etablering af egen virksomhed, samt intro til ledelse modtager du 36 timers undervisning, hvilket svarer til 48 lektioner (1 lektion = 45 min.) og 26% af din samlede arbejdsbelastning på faget.

Undervisningen vil primært bestå af følgende aktiviteter: casearbejde, eksterne forelæsninger, gruppearbejde, interne forelæsninger, projektarbejde, projektpræsentation.
Forberedelsen vil primært bestå af følgende aktiviteter: gruppearbejde, læsning af egne noter, læsning af pensum, projektarbejde.

Læs om KEAs studieaktivitetsmodel

*KEA kan fravige det angivne timetal, hvis det er begrundet i særlige forhold.