Copenhagen School of Design and Technology

da

International optometri

2023/2024
Engelsk titel
International Optometry
Uddannelse
Optometri
Uddannelsestype
Fuldtidsuddannelse
Niveau
Professionsbachelor
Semester
7. semester
Fagets/modulets varighed
1 semester
Ects
5
Udd. element
Valgfag
Sprog
Dansk
Opstart
Efterår
Studiested
Guldbergsgade 29 N, København N
Fagkode
9227713
Fag- /modulansvarlig
Jonas Milo Plum
 • Formål og læringsmål

  En studerende eller en gruppe af studerende definerer eget projekt, som godkendes af vejleder. Projektet skal tage udgangspunkt i en optometrisk problemstilling som belyses gennem ophold i udlandet. Der kan være tale om teoretisk eller organisatorisk problemstilling eller der kan være tale om at udøve optometri under fremmede vilkår.

  Viden

  - Teoretisk og praksisnær viden om optometri i en international sammenhæng
  - Kan reflektere over egen national praksis i forhold til hvordan optometri bedrives andre steder.

  Færdigheder

  - Vurdere hvilken indplacering optometri har i det pågældende samfund.
  - Præsentere fagfæller for andre måder at tænke og drive optometri på.

  Kompetencer

  - Håndtere udviklingsopgaver med international vinkel.
  - Deltage i fagligt og tværprofessionelt samarbejde samt videreuddannelse med afsæt i viden om optometri internationalt.

 • Undervisningsform
  Valgfaget foregår ikke på KEA. Undervisningsformen være forskellig alt efter hvilket land og projekt de studerende deltager i.
 • Forudsætninger for at deltage i faget

  Faglige forudsætninger for at deltage i faget
  Indskrevet på PBa. i Optometri

 • Prøve

  Læringsmålene for prøven er identiske med fagets/fagenes læringsmål

  Forudsætninger for indstilling til eksamen
  Mødepligt på uddannelsen.
  Målene for den teoretiske og kliniske undervisning kan kun nås ved, at den studerende er til stede og deltager i aktiviteter med andre studerende og undervisere, samt løser og afleverer de stillede opgaver. Der gælder derfor et forudsætningskrav om, at den studerende på alle semestre i alle uddannelseselementer skal deltage i minimum 80 procent af undervisningen for at kunne blive indstillet til ordinær prøve.
  Fravær omfatter alle typer af fravær inklusive sygdom. Fraværet, i den teoretiske del af ud- dannelsen, opgøres efter sidste ordinære undervisningsdag.

  Forudsætning for at komme til eksamen.
  Det er desuden et forudsætningskrav for flere af uddannelsens prøver, at den studerende afleverer teori-og klinikopgaver
  Ved prøver, hvor der foretages en bedømmelse af den studerendes skriftlige arbejde, er det desuden et forudsætningskrav, at det skriftlige arbejde er afleveret til tiden og opfylder de stillede formkrav. Opfylder det skriftlige materiale ikke forudsætningskravene, kan opgaven blive afvist, og den studerende har brugt et eksamensforsøg.
  Hvis forudsætningerne ikke er opfyldt, kan den studerende ikke deltage i prøven, og den studerende har brugt et eksamensforsøg.

  Fravær mellem 20 & 35%.
  Studerende, som har deltaget i undervisningen mere end 65 % men mindre end 80 %, skal som forudsætning for at gå til reeksamen opfylde et alternativt forudsætningskrav. Det eller de alternative forudsætningskrav for at gå til reeksamen vil fremgå af fagbeskrivelsen, som udleveres ved semesterstart.

  Fravær mere end 35%.
  Hvis den studerende deltager i mindre end 65 procent af undervisningen, kan den studerende ikke indstilles til eksamen og udmeldes fra studiet. Der er dermed ikke en afhjælpningsmulighed for studerende, som har haft et fravær over 35%, jf. bekendtgørelse nr. 2027 af 07/11/2021 om eksamener og prøver ved professions- og erhvervsrettede videregående uddannelser, § 9, stk. 3.
  Faget prøves
  Mundtlig fremlæggelse, på baggrund af caserapport.
  Prøveform
  Kombineret skriftlig og mundtlig prøve
  Opgavetype
  Skriftlig caserapport, på 5 normalsider + én normalside pr. gruppemedlem +/- 10 %.
  I samme fil afleveres en logbog over turen, ca. ¼ normalside pr. dag.
  Formkrav
  Caserapportens omfang er 5 normalsider + én normalside pr. gruppemedlem +/- 10 % og
  udfærdiges på engelsk.
  Individuel eller gruppeprøve
  Individuel eller gruppeprøve, 1-3 deltagere
  Anvendt sprog til prøven
  Dansk (Norsk/Svensk)
  Varighed
  Den studerende præsenterer materialet i ca. 10 minutter, derefter diskuteres med eksaminator og bedømmer i ca. 15. minutter. Herefter er der ca. 5 minutter til votering og karaktermeddelelse.
  Hjælpemidler der må medbringes
  Alle hjælpemidler kan anvendes.
  Bedømmelsesform
  7-trins skala
  Bedømmer(e)
  Intern censur
 • Foreløbig litteratur
  Dette er en foreløbig litteraturliste. Der udleveres en endelig litteraturliste i forbindelse med studiestart.
  Relevant litteratur indenfor det valgte internationale emne. Det er den studerendes eget ansvar at søge og udvælge litteraturen.
9
timers undervisning
128
timers forberedelse
Tallene viser omfanget af arbejdsbelastningen relateret til faget fordelt på forskellige studieaktiviteter.

På faget International optometri modtager du 9 timers undervisning, hvilket svarer til 12 lektioner (1 lektion = 45 min.) og 7% af din samlede arbejdsbelastning på faget.

Undervisningen vil primært bestå af følgende aktiviteter: ekskusioner, eksterne forelæsninger, gruppearbejde, projektarbejde, virksomhedssamarbejde, øvelser.
Forberedelsen vil primært bestå af følgende aktiviteter: gruppearbejde, indsamling af empiri, informationssøgning, læsning af egne noter, læsning af pensum, øvelser.

Læs om KEAs studieaktivitetsmodel

*KEA kan fravige det angivne timetal, hvis det er begrundet i særlige forhold.