Københavns Erhvervsakademi

en

Bachelor projekt (EN)

2018/2019
Engelsk titel
Bachelor project (EN)
Uddannelse
Webudvikling
Uddannelsestype
Fuldtidsuddannelse
Niveau
Professionsbachelor (top-up)
Semester
7. semester
Fagets/modulets varighed
10 uger
Ects
15
Udd. element
Afsluttende projekt
Sprog
Engelsk
Opstart
Efterår
Forår
Studiested
Lygten 37, København NV
Fagkode
9941352
Fag- /modulansvarlig
Christian Ole Kirschberg
Constantin Alexandru Gheorghiasa
 • Undervisningsform
  Du vil modtage vejledning ifm. bachelorprojektet
 • Prøve

  Læringsmålene for prøven er identiske med fagets/fagenes læringsmål

  Faget prøves
  Faget/modulet prøves selvstændigt
  Prøveform
  Kombineret skriftlig og mundtlig prøve
  Formkrav
  Der skal afleveres en projektrapport og et produkt.
  Projektrapporten, som udgør den skriftlige del af prøven skal minimum indeholde
  • Forside med titel, navn og fødselsdato, hold betegnelse og dato
  • Indholdsfortegnelse
  • Problemformulering eller problemstilling
  • Hovedafsnit
  • Konklusion
  • Litteraturliste (inkl. alle kilder, der er lavet henvisninger til i projektet)
  • Bilag (inkluder kun bilag, som er centrale for rapporten)
  • Vedlæg kildekode, og eventuelt angivelse af sti til versionsstyringsserver, hvor kildekoden
  og eksekverbar kode til produktet kan hentes
  • Der skal pagineres (sidetal) på alle sider

  Det skriftlige projekt skal som minimum bestå af 30 normal sider og maksimalt af 40 normalsider for en studerende. For hver yderligere studerende øges antallet af sider enligt tabel:

  1 studerende - maks. 40 sider
  2 studerende - maks. 60 sider
  3 studerende - maks. 80 sider

  Forside, indholdsfortegnelse, litteraturliste samt bilag tæller ikke med i det krævede antal sider.
  Bilag er uden for bedømmelse.
  En normalside er 2.400 tegn inkl. mellemrum og fodnoter. Forside, indholdsfortegnelse, litteraturliste samt bilag tæller ikke med heri. Bilag er uden for bedømmelse.
  Hver enkelt figur eller diagram tæller 800 tegn.
  Individuel eller gruppeprøve
  Individuel- eller gruppeprøve, 1-3 maks. deltagere
  Anvendt sprog til prøven
  Engelsk
  Varighed
  Præsentation - max 10 min.
  Eksamination - min. 15 min.
  Votering - 5 mi.n
  Total - 30 min.
  Bedømmelsesform
  7-trins skala
  Bedømmer(e)
  Ekstern censur
  Kriterier for prøvevurdering
  Bedømmelseskriterierne for prøven er læringsmål for det obligatoriske uddannelseselement
  Læringsmål fremgår af den fælles studieordning.
  Stave- og formidlingsevner
  Skrive- og staveevner vil blive vurderet som en del af bedømmelsen og bedømmelsen af ​​det afsluttende bachelor projekt. Vurderingen er udtrykt som en samlet vurdering af faglige og akademiske indhold samt studerendes stavnings- og skrivefærdigheder.

  Studerende kan anmode om en undtagelse fra kravet om stavnings- og skrivefærdigheder, der indgår i bedømmelseskriterierne, hvis ansøgningen understøttes af dokumentation for en bestemt relevant fysisk eller psykisk forringelse. Ansøgningen skal forelægges for uddannelsen og rettes til uddannelseschefen senest 4 uger før eksamen skal afholdes.
  Frist for aflevering
  Prøven placeres ifm. afslutningen af praktikken. Yderligere information om tid, lokation og aflevering af projektet er tilgængeligt på de studeredes intranet, Fronter.
4
timer vejledning
407
timer afsluttende project arbejde
Tallene viser omfanget af arbejdsbelastningen relateret til den afsluttende opgave fordelt på forskellige studieaktiviteter.

I forbindelse med den afsluttende opgave vil du eller din gruppe modtage 4 timers vejledning af din vejleder.

Resten af tiden svarende til 407 timer bruges på afsluttende opgavearbejde. Du har selv ansvaret for at strukturere tiden som du fx bruger på opgaveskrivning, forberedelse til eksamen mv.

Afsluttende projekt vil primært bestå af følgende aktiviteter: indsamle empiri, læsning, skrive, virksomhedssamarbejde.

Læs om KEAs studieaktivitetsmodel

*KEA kan fravige det angivne timetal, hvis det er begrundet i særlige forhold.