Copenhagen School of Design and Technology

da

Databaser for udviklere (DA)

2020/2021
Engelsk titel
Databases for Developers (DA)
Uddannelse
Software udvikling
Uddannelsestype
Fuldtidsuddannelse
Niveau
Professionsbachelor (top-up)
Semester
5. semester
Fagets/modulets varighed
1 semester
Ects
10
Udd. element
Obligatorisk
Sprog
Dansk
Opstart
Forår
Studiested
Guldbergsgade 29 N, København N
Fagkode
9942141
Fag- /modulansvarlig
Jesper Nordentoft
 • Formål

  Formålet med fagelementet er at kvalificere den studerende til at kunne vælge og anvende forskellige databasetyper hensigtsmæssigt i forhold til forskellige anvendelsesdomæner. Den studerende skal endvidere være i stand til at analysere og udvikle op mod store databaser, herunder redesign og driftsoptimering.

  Viden

  Den studerende har viden om:
  - forskellige databasetyper og de bagvedliggende modeller
  - et konkret databasesystems lagerorganisering og forespørgselsafvikling
  - et konkret databasesystems optimeringsmuligheder – herunder fordele og ulemper.
  - databasespecifikke sikkerhedsproblemer og deres løsninger
  - begreber og problemstillinger vedrørende datawarehousing, herunder big data
  - de særlige problemstillinger, som mange samtidige transaktioner rejser, herunder også i forbindelse med distribuerede databaser
  - relationel algebra (herunder deres sammenhæng til eksekveringsplaner).

  Færdigheder

  Den studerende kan:
  - transformere logiske datamodeller til fysiske i forskellige databasetyper
  - gennemføre optimeringen af databaser
  - anvende dele af administrationsværktøjet til hjælp til optimering og tuning af eksisterende databaser, herunder kunne inddrage et konkret DBMS’s eksekveringsplaner
  - anvende et konkret databasesystems værktøjer til håndtering af samtidige transaktioner
  - anvende de faciliteter og programmeringsmuligheder, der stilles til rådighed af et moderne DBMS
  - anvende et objektrelationelt mapningsværktøj.

  Kompetencer

  Den studerende kan:
  - analysere anvendelsesdomænet med henblik på valg af databasetype
  - under systemudviklingen fordele ansvar for opgaver mellem applikation og DBMS, således at opgaverne løses på bedst mulige måde.

 • Undervisningsform og udfoldelse af læringsmål
  Undervisningen på softwareudvikling foregår som en dynamisk, interaktiv proces, hvor hovedvægten lægges på de studerendes aktive deltagelse. Undervisningen tager udgangspunkt i relevant erhvervspraksis og kobler praksis og teori. Der inddrages problemstillinger fra de forskellige typer af virksomheder inden for it-branchen. De studerende tager ansvar for egen læring, og såvel de som underviserne bidrager konstruktivt til læringsprocessen.
 • Prøve

  Læringsmålene for prøven er identiske med fagets/fagenes læringsmål

  Forudsætninger for indstilling til eksamen
  For at kunne deltage i en eksamen kan der være bundne forudsætninger, der skal være opfyldt, ud over aflevering af evt. eksamens rapport og eller produkt. Generelt er der én forudsætning for hver 5 ECTS, undtagen praktik og afgangsprojekt. En forudsætning kan være flere forskellige ting, enten en opgave aflevering, en præsentation, deltagelse i undervisning m.m.
  Faget prøves
  Faget/modulet prøves selvstændigt
  Det nationale fagelement prøves i 5.semester.
  Prøveform
  Kombineret skriftlig og mundtlig prøve
  Mundtlig fremlæggelse af den studerende baseret på en rapport og et produkt udarbejdet via et gruppearbejde
  Individuel eller gruppeprøve
  Gruppeprøve, 2-4 maks. deltagere
  Anvendt sprog til prøven
  Engelsk
  Bedømmelsesform
  7-trins skala
  Bedømmer(e)
  Ekstern censur
68
timers undervisning
206
timers forberedelse
Tallene viser omfanget af arbejdsbelastningen relateret til faget fordelt på forskellige studieaktiviteter.

På faget Databaser for udviklere (DA) modtager du 68 timers undervisning, hvilket svarer til 90 lektioner (1 lektion = 45 min.) og 25% af din samlede arbejdsbelastning på faget.

Undervisningen vil primært bestå af følgende aktiviteter: interne forelæsninger.
Forberedelsen vil primært bestå af følgende aktiviteter: læsning af pensum.

Læs om KEAs studieaktivitetsmodel

*KEA kan fravige det angivne timetal, hvis det er begrundet i særlige forhold.