Københavns Erhvervsakademi

en

Test (EN)

2018/2019
Engelsk titel
Testing (EN)
Uddannelse
Software udvikling
Uddannelsestype
Fuldtidsuddannelse
Niveau
Professionsbachelor (top-up)
Semester
5. semester
Fagets/modulets varighed
16 uger
Ects
10
Udd. element
Obligatorisk
Sprog
Engelsk
Opstart
Efterår
Forår
Studiested
Lygten 37, København NV
Fagkode
9942151
Fag- /modulansvarlig
Jarl Tuxen
Christian Ole Kirschberg
Constantin Alexandru Gheorghiasa
 • Indhold og læringsmål

  Formålet med fagelementet er at kvalificere den studerende til planlægning og gennemførelse af test. Den studerende skal have forståelse for placering og betydning af test i metodikker for systemudvikling. Den studerende skal kunne designe og gennemføre systematisk test af større systemer, herunder etablering af automatiseret test. Endvidere skal den studerende beherske begreber og teknikker til design og konstruktion af testbare systemer.

  Viden

  Den studerende har viden om:
  •væsentlige teststrategier og -modeller samt deres rolle i systemudviklingen
  •test som en integreret del af et udviklingsprojekt
  •forskellige testtyper og deres anvendelse.

  Færdigheder

  Den studerende kan:
  •sikre sporbarhed mellem systemkrav og test på alle niveauer
  •anvende såvel blackbox- som whitebox testteknikker
  •anvende forskellige kriterier for testdækningsgrad
  •anvende teknikker til såvel verifikation som validering
  •anvende teknikker og værktøjer til automatisering af test
  •opbygge systemer til styring af test og fejlretningsprocessen i udviklingsprojekter.

  Kompetencer

  Den studerende kan:
  •definere, planlægge og gennemføre test i et udviklingsprojekt, der passer til projektets kvalitetskrav
  •planlægge og styre gennemførelse af såvel intern som ekstern test af softwaresystemer
  •designe testbare systemer.

 • Undervisningsform
  Undervisningen på softwareudvikling foregår som en dynamisk, interaktiv proces, hvor hovedvægten lægges på de studerendes aktive deltagelse. Undervisningen tager udgangspunkt i relevant erhvervspraksis og kobler praksis og teori. Der inddrages problemstillinger fra de forskellige typer af virksomheder inden for it-branchen. De studerende tager ansvar for egen læring, og såvel de som underviserne bidrager konstruktivt til læringsprocessen.

  For at sikre den optimale faglige indlæring og personlige udvikling hos den enkelte studerende anvender uddannelsen varieret pædagogik med hovedvægten lagt på dialog, diskussion og projekter.
 • Prøve

  Læringsmålene for prøven er identiske med fagets/fagenes læringsmål

  Faget prøves
  Faget/modulet prøves selvstændigt
  Prøveform
  Mundtlig prøve
  Individuel eller gruppeprøve
  Individuel
  Anvendt sprog til prøven
  Engelsk
  Varighed
  30 min
  Hjælpemidler der må medbringes
  Ingen
  Hjælpemidler som stilles til rådighed
  Ingen
  Bedømmelsesform
  7-trins skala
  Bedømmer(e)
  Intern censur
68
timer undervisning
206
timer forberedelse
Tallene viser omfanget af arbejdsbelastningen relateret til faget fordelt på forskellige studieaktiviteter.

På faget Test (EN) modtager du 68 timers undervisning, hvilket svarer til 90 lektioner (1 lektion = 45 min.) og 25% af din samlede arbejdsbelastning på faget.

Undervisningen vil primært bestå af følgende aktiviteter: klasseundervisning, øvelser.
Forberedelsen vil primært bestå af følgende aktiviteter: læsning af egne noter, læsning af pensum.

Læs om KEAs studieaktivitetsmodel

*KEA kan fravige det angivne timetal, hvis det er begrundet i særlige forhold.