Københavns Erhvervsakademi

en

Databaser for udviklere (EN)

2018/2019
Engelsk titel
Databases for Developers (EN)
Uddannelse
Software udvikling
Uddannelsestype
Fuldtidsuddannelse
Niveau
Professionsbachelor (top-up)
Semester
5. semester
Fagets/modulets varighed
16 uger
Ects
10
Udd. element
Obligatorisk
Sprog
Engelsk
Opstart
Efterår
Forår
Studiested
Lygten 37, København NV
Fagkode
9942152
Fag- /modulansvarlig
Jarl Tuxen
Christian Ole Kirschberg
Constantin Alexandru Gheorghiasa
 • Indhold og læringsmål

  Formålet med fagelementet er at kvalificere den studerende til at kunne vælge og anvende forskellige databasetyper hensigtsmæssigt i forhold til forskellige anvendelsesdomæner. Den studerende skal endvidere være i stand til at analysere og udvikle op mod store databaser, herunder redesign og driftsoptimering.

  Viden

  Den studerende har viden om:
  •forskellige databasetyper og de bagvedliggende modeller
  •et konkret databasesystems lagerorganisering og forespørgselsafvikling
  •et konkret databasesystems optimeringsmuligheder – herunder fordele og ulemper.
  •databasespecifikke sikkerhedsproblemer og deres løsninger
  •begreber og problemstillinger vedrørende datawarehousing, herunder big data
  •de særlige problemstillinger, som mange samtidige transaktioner rejser, herunder også i forbindelse med distribuerede databaser
  •relationel algebra (herunder deres sammenhæng til eksekveringsplaner).

  Færdigheder

  Den studerende kan:
  •transformere logiske datamodeller til fysiske i forskellige databasetyper
  •gennemføre optimeringen af databaser
  •anvende dele af administrationsværktøjet til hjælp til optimering og tuning af eksisterende databaser, herunder kunne inddrage et konkret DBMS’s eksekveringsplaner
  •anvende et konkret databasesystems værktøjer til håndtering af samtidige transaktioner
  •anvende de faciliteter og programmeringsmuligheder, der stilles til rådighed af et moderne DBMS
  •anvende et objektrelationelt mapningsværktøj.

  Kompetencer

  Den studerende kan:
  •analysere anvendelsesdomænet med henblik på valg af databasetype
  •under systemudviklingen fordele ansvar for opgaver mellem applikation og DBMS, således at opgaverne løses på bedst mulige måde.

 • Undervisningsform
  Undervisningen på softwareudvikling foregår som en dynamisk, interaktiv proces, hvor hovedvægten lægges på de studerendes aktive deltagelse. Undervisningen tager udgangspunkt i relevant erhvervspraksis og kobler praksis og teori. Der inddrages problemstillinger fra de forskellige typer af virksomheder inden for it-branchen. De studerende tager ansvar for egen læring, og såvel de som underviserne bidrager konstruktivt til læringsprocessen.

  For at sikre den optimale faglige indlæring og personlige udvikling hos den enkelte studerende anvender uddannelsen varieret pædagogik med hovedvægten lagt på dialog, diskussion og projekter.
 • Prøve

  Læringsmålene for prøven er identiske med fagets/fagenes læringsmål

  Faget prøves
  Faget/modulet prøves selvstændigt
  Prøveform
  Kombineret skriftlig og mundtlig prøve
  Formkrav
  Antal stud Antal sider
  2 Max 25
  3 Max 30
  4 Max 35
  Individuel eller gruppeprøve
  Gruppeprøve, 2-4 maks. deltagere
  Anvendt sprog til prøven
  Engelsk
  Varighed
  30 min
  Hjælpemidler der må medbringes
  Ingen
  Hjælpemidler som stilles til rådighed
  Ingen
  Bedømmelsesform
  7-trins skala
  Bedømmer(e)
  Ekstern censur
68
timer undervisning
206
timer forberedelse
Tallene viser omfanget af arbejdsbelastningen relateret til faget fordelt på forskellige studieaktiviteter.

På faget Databaser for udviklere (EN) modtager du 68 timers undervisning, hvilket svarer til 90 lektioner (1 lektion = 45 min.) og 25% af din samlede arbejdsbelastning på faget.

Undervisningen vil primært bestå af følgende aktiviteter: klasseundervisning, eksterne forelæsninger, gruppearbejde.
Forberedelsen vil primært bestå af følgende aktiviteter: læsning af egne noter, læsning af pensum, gruppearbejde.

Læs om KEAs studieaktivitetsmodel

*KEA kan fravige det angivne timetal, hvis det er begrundet i særlige forhold.