Københavns Erhvervsakademi

en

Systemintegration (EN)

2018/2019
Engelsk titel
System integration (EN)
Uddannelse
Software udvikling
Uddannelsestype
Fuldtidsuddannelse
Niveau
Professionsbachelor (top-up)
Semester
5. semester
Fagets/modulets varighed
16 uger
Ects
10
Udd. element
Obligatorisk
Sprog
Engelsk
Opstart
Efterår
Forår
Studiested
Lygten 37, København NV
Fagkode
9942153
Fag- /modulansvarlig
Jarl Tuxen
Christian Ole Kirschberg
Constantin Alexandru Gheorghiasa
 • Indhold og læringsmål

  Indhold: Fagelementet skal medvirke til, at den studerende udvikler kompetencer til at kunne arbejde med teknisk integration af systemer. Den studerende skal efter modulet kunne integrere eksisterende systemer, integrere eksisterende systemer i forbindelse med udvikling af nye systemer, samt kunne udvikle nye systemer som understøtter fremtidig integration.

  Viden

  Den studerende har viden om:
  •de forretningsmæssige overvejelser omkring systemintegration
  •standarder og standardiseringsorganisationer
  •lagring, transformation og integration af dataressourcer
  •servicebegrebet og kan forstå dets sammenhæng med serviceorienteret arkitektur
  •teknologier som kan bruges til at implementere en serviceorienteret arkitektur.
  •værktøjer til integration.

  Færdigheder

  Den studerende kan:
  •anvende et objektorienteret system i en serviceorienteret arkitektur
  •designe et system, så det er let at integrere med andre systemer, og så det anvender eksisterende services
  •transformere eller udvide et system således at det kan fungere i en serviceorienteret arkitektur
  •anvende mønstre der understøtter systemintegration
  •integrere generiske og andre systemer
  •vælge mellem forskellige metoder til integration
  •omsætte elementer i en forretningsstrategi til konkrete krav til integration af systemer.

  Kompetencer

  Den studerende kan:
  •vælge mellem forskellige teknikker til integration
  •tilegne sig viden om udviklingen i standarder for integration
  •tilpasse en IT-arkitektur, så der tages højde for fremtidig integration af systemer.

 • Undervisningsform
  Undervisningen på softwareudvikling foregår som en dynamisk, interaktiv proces, hvor hovedvægten lægges på de studerendes aktive deltagelse. Undervisningen tager udgangspunkt i relevant erhvervspraksis og kobler praksis og teori. Der inddrages problemstillinger fra de forskellige typer af virksomheder inden for it-branchen. De studerende tager ansvar for egen læring, og såvel de som underviserne bidrager konstruktivt til læringsprocessen.

  For at sikre den optimale faglige indlæring og personlige udvikling hos den enkelte studerende anvender uddannelsen varieret pædagogik med hovedvægten lagt på dialog, diskussion og projekter.
 • Prøve

  Læringsmålene for prøven er identiske med fagets/fagenes læringsmål

  Faget prøves
  Faget/modulet prøves selvstændigt
  Prøveform
  Mundtlig prøve
  Individuel eller gruppeprøve
  Individuel
  Anvendt sprog til prøven
  Engelsk
  Bedømmelsesform
  7-trins skala
  Bedømmer(e)
  Intern censur
68
timer undervisning
206
timer forberedelse
Tallene viser omfanget af arbejdsbelastningen relateret til faget fordelt på forskellige studieaktiviteter.

På faget Systemintegration (EN) modtager du 68 timers undervisning, hvilket svarer til 90 lektioner (1 lektion = 45 min.) og 25% af din samlede arbejdsbelastning på faget.

Undervisningen vil primært bestå af følgende aktiviteter: interne forelæsninger, øvelser, klasseundervisning.
Forberedelsen vil primært bestå af følgende aktiviteter: læsning af egne noter, læsning af pensum.

Læs om KEAs studieaktivitetsmodel

*KEA kan fravige det angivne timetal, hvis det er begrundet i særlige forhold.