Copenhagen School of Design and Technology

da

Udvikling af store systemer (DA)

2020/2021
Engelsk titel
Developing Large Systems (DA)
Uddannelse
Software udvikling
Uddannelsestype
Fuldtidsuddannelse
Niveau
Professionsbachelor (top-up)
Semester
6. semester
Fagets/modulets varighed
1 semester
Ects
10
Udd. element
Obligatorisk
Sprog
Dansk
Opstart
Efterår
Studiested
Guldbergsgade 29 N, København N
Fagkode
9942241
Fag- /modulansvarlig
Jesper Nordentoft
 • Formål

  Formålet med fagelementet er at kvalificere den studerende til at udvikle store IT-systemer, hvor skalerbarhed er en central og vigtig karakteristika. Den studerende skal have viden om hvordan centrale systemudviklingsmetoder håndterer problemstillinger knyttet til skalerbarhed og udvikling af store, distribuerede systemer. Den studerende skal have kendskab til begreber, teknikker og teknologier til løbende kvalitetssikring og levering (Continuous integration and delivery) af software-baserede systemer. Den studerende skal kunne designe, implementere og vedligeholde store, distribuerede systemer i distribuerede udviklingsteam.

  Viden

  Den studerende har viden om:
  - problemstillinger knyttet til udvikling af distribuerede og store IT-systemer, og hvordan disciplinerede og agile udviklingsmetoder foreskriver hvordan disse problemstillinger håndteres
  - fordele, ulemper og omkostninger ved at anvende et system til løbende kvalitetssikring og levering (Continuous integration and delivery) af IT-systemer
  - kvalitetskriterier for design af grænseflader til delsystemer
  - konfigurations- og fejlrapporteringssystemer dedikeret til udvikling af store, distribuerede systemer.

  Færdigheder

  Den studerende kan:
  - anvende teknikker til opdeling af et system i delsystemer
  - designe og specificere krav til delsystemer
  - anvende versionsstyringssystemer dedikeret til udvikling af store, distribuerede systemer i et distribueret udviklingsteam
  - anvende et system til løbende kvalitetssikring og levering (Continuous integration and delivery)
  - anvende arkitekturmønstre dedikeret til udvikling af store, distribuerede systemer.

  Kompetencer

  Den studerende kan:
  - samarbejde i store udviklingsorganisationer
  - indgå i globalt distribueret udvikling
  - tilpasse udviklingsmetoder og –processer til udvikling af store, distribuerede systemer.

 • Undervisningsform og udfoldelse af læringsmål
  Undervisningen på softwareudvikling foregår som en dynamisk, interaktiv proces, hvor hovedvægten lægges på de studerendes aktive deltagelse. Undervisningen tager udgangspunkt i relevant erhvervspraksis og kobler praksis og teori. Der inddrages problemstillinger fra de forskellige typer af virksomheder inden for it-branchen. De studerende tager ansvar for egen læring, og såvel de som underviserne bidrager konstruktivt til læringsprocessen.
 • Prøve

  Læringsmålene for prøven er identiske med fagets/fagenes læringsmål

  Forudsætninger for indstilling til eksamen
  For at kunne deltage i en eksamen kan der være bundne forudsætninger, der skal være opfyldt, ud over aflevering af evt. eksamens rapport og eller produkt. Generelt er der én forudsætning for hver 5 ECTS, undtagen praktik og afgangsprojekt. En forudsætning kan være flere forskellige ting, enten en opgave aflevering, en præsentation, deltagelse i undervisning m.m.
  Faget prøves
  Faget/modulet prøves selvstændigt
  Det nationale fagelement prøves i 6.semester.
  Prøveform
  Kombineret skriftlig og mundtlig prøve
  Mundtlig fremlæggelse af den studerende baseret på en rapport og et produkt udarbejdet via et gruppearbejde
  Individuel eller gruppeprøve
  Gruppeprøve, 2-4 maks. deltagere
  Anvendt sprog til prøven
  Engelsk
  Bedømmelsesform
  7-trins skala
  Bedømmer(e)
  Ekstern censur
68
timers undervisning
206
timers forberedelse
Tallene viser omfanget af arbejdsbelastningen relateret til faget fordelt på forskellige studieaktiviteter.

På faget Udvikling af store systemer (DA) modtager du 68 timers undervisning, hvilket svarer til 90 lektioner (1 lektion = 45 min.) og 25% af din samlede arbejdsbelastning på faget.

Undervisningen vil primært bestå af følgende aktiviteter: interne forelæsninger.
Forberedelsen vil primært bestå af følgende aktiviteter: læsning af pensum.

Læs om KEAs studieaktivitetsmodel

*KEA kan fravige det angivne timetal, hvis det er begrundet i særlige forhold.