Copenhagen School of Design and Technology

da

Systemintegration (DA)

2020/2021
Engelsk titel
System Integration (DA)
Uddannelse
Software udvikling
Uddannelsestype
Fuldtidsuddannelse
Niveau
Professionsbachelor (top-up)
Semester
6. semester
Fagets/modulets varighed
1 semester
Ects
10
Udd. element
Obligatorisk
Sprog
Dansk
Opstart
Efterår
Studiested
Guldbergsgade 29 N, København N
Fagkode
9942242
Fag- /modulansvarlig
Jesper Nordentoft
 • Formål

  Fagelementet skal medvirke til, at den studerende udvikler kompetencer til at kunne arbejde med teknisk integration af systemer. Den studerende skal efter modulet kunne integrere eksisterende systemer, integrere eksisterende systemer i forbindelse med udvikling af nye systemer, samt kunne udvikle nye systemer som understøtter fremtidig integration.

  Viden

  Den studerende har viden om:
  - de forretningsmæssige overvejelser omkring systemintegration
  - standarder og standardiseringsorganisationer
  - lagring, transformation og integration af dataressourcer
  - servicebegrebet og kan forstå dets sammenhæng med serviceorienteret arkitektur
  - teknologier som kan bruges til at implementere en serviceorienteret arkitektur.
  - værktøjer til integration.

  Færdigheder

  Den studerende kan:
  - anvende et objektorienteret system i en serviceorienteret arkitektur
  - designe et system, så det er let at integrere med andre systemer, og så det anvender eksisterende services
  - transformere eller udvide et system således at det kan fungere i en serviceorienteret arkitektur
  - anvende mønstre der understøtter systemintegration
  - integrere generiske og andre systemer
  - vælge mellem forskellige metoder til integration
  - omsætte elementer i en forretningsstrategi til konkrete krav til integration af systemer.

  Kompetencer

  Den studerende kan:
  - vælge mellem forskellige teknikker til integration
  - tilegne sig viden om udviklingen i standarder for integration
  - tilpasse en IT-arkitektur, så der tages højde for fremtidig integration af systemer.

 • Undervisningsform og udfoldelse af læringsmål
  Undervisningen på softwareudvikling foregår som en dynamisk, interaktiv proces, hvor hovedvægten lægges på de studerendes aktive deltagelse. Undervisningen tager udgangspunkt i relevant erhvervspraksis og kobler praksis og teori. Der inddrages problemstillinger fra de forskellige typer af virksomheder inden for it-branchen. De studerende tager ansvar for egen læring, og såvel de som underviserne bidrager konstruktivt til læringsprocessen.
 • Prøve

  Læringsmålene for prøven er identiske med fagets/fagenes læringsmål

  Forudsætninger for indstilling til eksamen
  For at kunne deltage i en eksamen kan der være bundne forudsætninger, der skal være opfyldt, ud over aflevering af evt. eksamens rapport og eller produkt. Generelt er der én forudsætning for hver 5 ECTS, undtagen praktik og afgangsprojekt. En forudsætning kan være flere forskellige ting, enten en opgave aflevering, en præsentation, deltagelse i undervisning m.m.
  Faget prøves
  Faget/modulet prøves selvstændigt
  Det nationale fagelement prøves i 6.semester.
  Prøveform
  Mundtlig prøve
  Mundtlig fremlæggelse af den studerende baseret på trukket spørgsmål i pensum.
  Individuel eller gruppeprøve
  Individuel
  Anvendt sprog til prøven
  Engelsk
  Bedømmelsesform
  7-trins skala
  Bedømmer(e)
  Intern censur
68
timers undervisning
206
timers forberedelse
Tallene viser omfanget af arbejdsbelastningen relateret til faget fordelt på forskellige studieaktiviteter.

På faget Systemintegration (DA) modtager du 68 timers undervisning, hvilket svarer til 90 lektioner (1 lektion = 45 min.) og 25% af din samlede arbejdsbelastning på faget.

Undervisningen vil primært bestå af følgende aktiviteter: interne forelæsninger.
Forberedelsen vil primært bestå af følgende aktiviteter: læsning af pensum.

Læs om KEAs studieaktivitetsmodel

*KEA kan fravige det angivne timetal, hvis det er begrundet i særlige forhold.