Copenhagen School of Design and Technology

da

Praktik (DA)

2020/2021
Engelsk titel
Internship (DA)
Uddannelse
Software udvikling
Uddannelsestype
Fuldtidsuddannelse
Niveau
Professionsbachelor (top-up)
Semester
7. semester
Fagets/modulets varighed
1 semester
Ects
15
Udd. element
Praktik
Sprog
Dansk
Opstart
Efterår
Forår
Studiested
Guldbergsgade 29 N, København N
Fagkode
9942341
Fag- /modulansvarlig
Jesper Nordentoft
 • Formål

  Praktikken tilrettelægges således, at den i kombination med uddannelsens øvrige dele bidrager til, at den studerende udvikler praktiske kompetencer. Praktikopholdet har til formål at sætte den studerende i stand til at anvende studiets metoder, teorier og redskaber gennem løsning af konkrete praktiske opgaver inden for softwareudvikling.

  Viden

  Den studerende har viden om
  - den daglige drift i hele praktikvirksomheden.

  Færdigheder

  Den studerende kan
  - anvende alsidige tekniske og analytiske arbejdsmetoder, der knytter sig til beskæftigelse inden for erhvervet
  - vurdere praksisnære problemstillinger og opstilling af løsningsmuligheder
  - håndtere strukturering og planlægning af daglige arbejdsopgaver i erhvervet
  - formidle praksisnære problemstillinger og begrundede løsningsforslag.

  Kompetencer

  Den studerende kan
  - håndtere udviklingsorienterede praktiske og faglige situationer i forhold til erhvervet
  - tilegne sig ny viden, færdigheder og kompetencer i relation til erhvervet
  - deltage i fagligt og tværfagligt samarbejde med en professionel tilgang.

 • Undervisningsform og udfoldelse af læringsmål
  I praktikken arbejder den studerende med fagligt relevante problemstillinger inden for uddannelsens kerneområder og opnår kendskab til relevante erhvervsfunktioner. Den studerende er under praktikken knyttet til en eller flere virksomheder. Praktikforløbet kan tilrettelægges fleksibelt og differentieret og kan danne grundlag for den studerendes afsluttede professionsbachelorprojekt.
  Med udgangspunkt i nedenstående læringsmål for praktikken, fastlægger den studerende og vejlederen/kontaktperson i fællesskab konkrete mål for den studerendes praktikperiode.
  Dette er efterfølgende retningsgivende for tilrettelæggelse af den studerendes arbejde i praktikperioden.
  Praktikperioden er at sidestille med et fuldtidsjob med de krav til arbejdstid, indsats, engagement og fleksibilitet, som den færdiguddannede i Software Udvikling må forventes at møde i sit første job.
 • Prøve

  Læringsmålene for prøven er identiske med fagets/fagenes læringsmål

  Forudsætninger for indstilling til eksamen
  For at kunne deltage i en eksamen kan der være bundne forudsætninger, der skal være opfyldt, ud over aflevering af evt. eksamens rapport og eller produkt. En forudsætning kan være flere forskellige ting, enten en opgave aflevering, en præsentation, deltagelse i undervisning m.m.
  Faget prøves
  Faget/modulet prøves selvstændigt
  Praktikken eksamen bliver bedømt på baggrund af en skriftlig rapport.
  Prøveform
  Skriftlig prøve
  Skriftlig. Rapportbedømmelse
  Formkrav
  Der skal afleveres en praktikrapport.
  Praktikrapporten skal minimum indeholde
  • Forside med navn, fødselsdato, praktikvirksomhed, skole, praktikperiode og hold betegnelse og dato
  • Indholdsfortegnelse
  • Problemformulering eller problemstilling
  • Hovedafsnit
  • Konklusion
  • Litteraturliste (inkl. alle kilder, der er lavet henvisninger til i projektet)
  • Bilag (inkluder kun bilag, som er centrale for rapporten)
  • Der skal pagineres (sidetal) på alle sider
  • Virksomhedsudtalelse og logbog

  Praktikrapporten skal maksimum være 5 normalsider.

  En normalside er 2.400 tegn inkl. mellemrum og fodnoter. Forside, indholdsfortegnelse, litteraturliste, logbog samt bilag tæller ikke med i antal afleverede sider. Bilag er uden for bedømmelse.
  Hver enkelt figur eller diagram tæller 800 tegn.
  Individuel eller gruppeprøve
  Individuel
  Anvendt sprog til prøven
  Engelsk
  Bedømmelsesform
  7-trins skala
  Bedømmer(e)
  Intern censur
3
timers vejledning
408
timers praktikarbejde
Tallene viser omfanget af arbejdsbelastningen relateret til praktikken fordelt på forskellige studieaktiviteter.

I praktikken vil du eller din gruppe modtage 3 timers praktikvejledning af din praktikvejleder.

Resten af tiden svarende til 408 timer bruges på praktikarbejde. Praktikaktiviteterne under praktikarbejde kan variere afhængig af, hvilken praktikform du vælger, men overordnet har du selv ansvaret for at strukturere tiden som du fx bruger på praktikrapportskrivning, arbejde i praktikvirksomheden, forberedelse til praktikeksamen mv.

Praktikken vil primært bestå af følgende aktiviteter: løsning af de aftalte opgaver med praktikvirksomheden.

Læs om KEAs studieaktivitetsmodel

*KEA kan fravige det angivne timetal, hvis det er begrundet i særlige forhold.