Copenhagen School of Design and Technology

da

Bachelorprojekt (DA)

2020/2021
Engelsk titel
Bachelor project (DA)
Uddannelse
Software udvikling
Uddannelsestype
Fuldtidsuddannelse
Niveau
Professionsbachelor (top-up)
Semester
7. semester
Fagets/modulets varighed
10 uger
Ects
15
Udd. element
Afsluttende projekt
Sprog
Dansk
Opstart
Efterår
Studiested
Guldbergsgade 29 N, København N
Fagkode
9942342
Fag- /modulansvarlig
Jesper Nordentoft
 • Formål
  Viden

  Den uddannede har viden om:
  - den strategiske rolle af test i systemudvikling,
  - globalisering af softwareproduktion,
  - systemarkitektur og forståelse af dens strategiske betydning for virksomhedens forretning,
  - anvendt teori og metode samt udbredte teknologier inden for domænet og
  - forskellige databasetyper og deres anvendelse.

  Færdigheder

  Den uddannede kan:
  - integrere it-systemer og udvikle systemer, som understøtter fremtidig integration,
  - anvende kontrakter som en styrings- og koordineringsmekanisme i udviklingsprocessen,
  - vurdere og vælge databasesystemer, samt designe, redesigne og driftsoptimere databaser,
  - planlægge og styre udviklingsforløb med mange geografisk adskilte projektdeltagere og
  - identificere sammenhænge mellem anvendt teori, metode og teknologi og kan reflektere over disses egnethed i forskellige situationer.

  Kompetencer

  Den uddannede kan:
  - håndtere planlægning og gennemførelse af test af større it-systemer
  - indgå professionelt i samarbejde omkring udvikling af store systemer ved anvendelse af udbredte metoder og teknologier,
  - sætte sig ind i nye teknologier og standarder til håndtering af integration mellem systemer,
  - gennem praksis udvikle egen kompetenceprofil fra primært at være en backend-udviklerprofil til at varetage opgaver som systemarkitekt og håndtere fastlæggelse og realisering af en såvel forretningsmæssig som teknologisk hensigtsmæssig arkitektur for store systemer.

 • Undervisningsform og udfoldelse af læringsmål
  Undervisningen på softwareudvikling foregår som en dynamisk, interaktiv proces, hvor hovedvægten lægges på de studerendes aktive deltagelse. Undervisningen tager udgangspunkt i relevant erhvervspraksis og kobler praksis og teori. Der inddrages problemstillinger fra de forskellige typer af virksomheder inden for it-branchen. De studerende tager ansvar for egen læring, og såvel de som underviserne bidrager konstruktivt til læringsprocessen.

  For at sikre den optimale faglige indlæring og personlige udvikling hos den enkelte studerende anvender uddannelsen varieret pædagogik med hovedvægten lagt på dialog, diskussion og projekter.
 • Prøve

  Læringsmålene for prøven er identiske med fagets/fagenes læringsmål

  Forudsætninger for indstilling til eksamen
  Bachelorprojektet skal dokumentere den studerendes forståelse af og evne til at reflektere over professionens praksis og anvendelse af teori og metode i relation til en praksisnær problemstilling. Problemstillingen, der skal være central for uddannelsen og professionen, formuleres af den studerende, eventuelt i samarbejde med en privat eller offentlig virksomhed. Institutionen godkender problemstillingen.
  Faget prøves
  Faget/modulet prøves selvstændigt
  I bachelorprojektet skal den studerende dokumentere evnen til på et analytisk og metodisk grundlag at kunne bearbejde en kompleks og praksisnær problemstilling i relation til en konkret opgave inden for IT-området.
  Prøveform
  Kombineret skriftlig og mundtlig prøve
  Mundtlig fremlæggelse af den studerende baseret på en rapport og et produkt udarbejdet via et gruppearbejde
  Formkrav
  Projektrapporter, som udgør den skriftlige del af prøven skal minimum indeholde
  - Forside med titel, navn og fødselsdato, hold betegnelse og dato
  - Indholdsfortegnelse
  - Problemformulering eller problemstilling
  - Hovedafsnit
  - Konklusion
  - Litteraturliste (inkl. alle kilder, der er lavet henvisninger til i projektet)
  - Bilag (inkluder kun bilag, som er centrale for rapporten)
  - Der skal pagineres (sidetal) på alle sider
  - Når der også skal afleveres et produkt (i form af kode): Vedlæg kildekode, og eventuelt angivelse af sti til versionsstyringsserver, hvor kildekoden og eksekverbar kode til produktet kan hentes.
  En normalside er 2.400 tegn inkl. mellemrum og fodnoter. Forside, indholdsfortegnelse, litteraturliste samt bilag tæller ikke med i det afleverede antal sider. Bilag er uden for bedømmelse.
  Hver enkelt figur eller diagram tæller 800 tegn.
  Individuel eller gruppeprøve
  Individuel- eller gruppeprøve, 1-2 maks. deltagere
  Anvendt sprog til prøven
  Engelsk
  Bedømmelsesform
  7-trins skala
  Bedømmer(e)
  Ekstern censur
  Kriterier for prøvevurdering
  Prøven er en mundtlig og skriftlig prøve med ekstern censur, hvor der gives en samlet individuel karakter efter 7-trin skalaen for det skriftlige projekt og den mundtlige præstation.
  Stave- og formidlingsevner
  Stave- og formuleringsevne indgår i det afsluttende eksamensprojekt. Bedømmelsen er udtryk for en helhedsvurdering af det faglige indhold samt stave- og formuleringsevnen.
  Studerende, der kan dokumentere en relevant specifik funktionsnedsættelse, kan søge om dispensation fra kravet om, at stave- og formuleringsevne indgår i bedømmelsen. Ansøgningen sendes til uddannelsen og stiles til lederen for uddannelse senest 4 uger før prøvens afvikling.
5
timers vejledning
406
timers afsluttende project arbejde
Tallene viser omfanget af arbejdsbelastningen relateret til den afsluttende opgave fordelt på forskellige studieaktiviteter.

I forbindelse med den afsluttende opgave vil du eller din gruppe modtage 5 timers vejledning af din vejleder.

Resten af tiden svarende til 406 timer bruges på afsluttende opgavearbejde. Du har selv ansvaret for at strukturere tiden som du fx bruger på opgaveskrivning, forberedelse til eksamen mv.

Afsluttende projekt vil primært bestå af følgende aktiviteter: indsamle empiri, læsning, skrive, virksomhedssamarbejde.

Læs om KEAs studieaktivitetsmodel

*KEA kan fravige det angivne timetal, hvis det er begrundet i særlige forhold.