Københavns Erhvervsakademi

en

Praktik (EN)

2018/2019
Engelsk titel
Internship (EN)
Uddannelse
Software udvikling
Uddannelsestype
Fuldtidsuddannelse
Niveau
Professionsbachelor (top-up)
Semester
7. semester
Fagets/modulets varighed
10 uger
Ects
15
Udd. element
Praktik
Sprog
Engelsk
Opstart
Efterår
Forår
Fagkode
9942351
Fag- /modulansvarlig
Jarl Tuxen
Christian Ole Kirschberg
Constantin Alexandru Gheorghiasa
 • Indhold og læringsmål

  Praktikken tilrettelægges således, at den i kombination med uddannelsens øvrige dele bidrager til, at den studerende udvikler praktiske kompetencer. Praktikopholdet har til formål at sætte den studerende i stand til at anvende studiets metoder, teorier og redskaber gennem løsning af konkrete praktiske opgaver inden for softwareudvikling.

  Viden

  Den studerende har viden om
  •den daglige drift i hele praktikvirksomheden.

  Færdigheder

  Den studerende kan
  •anvende alsidige tekniske og analytiske arbejdsmetoder, der knytter sig til beskæftigelse inden for erhvervet
  •vurdere praksisnære problemstillinger og opstilling af løsningsmuligheder
  •håndtere strukturering og planlægning af daglige arbejdsopgaver i erhvervet
  •formidle praksisnære problemstillinger og begrundede løsningsforslag.

  Kompetencer

  Den studerende kan
  •håndtere udviklingsorienterede praktiske og faglige situationer i forhold til erhvervet
  •tilegne sig ny viden, færdigheder og kompetencer i relation til erhvervet
  •deltage i fagligt og tværfagligt samarbejde med en professionel tilgang.

 • Undervisningsform
  Du vil modtage vejledning fra din praktik vejleder.
 • Prøve

  Læringsmålene for prøven er identiske med fagets/fagenes læringsmål

  Faget prøves
  Faget/modulet prøves selvstændigt
  Prøveform
  Skriftlig prøve
  Formkrav
  Der skal afleveres en projektrapport og et produkt.
  Projektrapporten, som udgør den skriftlige del af prøven skal minimum indeholde
  • Forside med titel, navn og fødselsdato, hold betegnelse og dato
  • Indholdsfortegnelse
  • Problemformulering eller problemstilling
  • Hovedafsnit
  • Konklusion
  • Litteraturliste (inkl. alle kilder, der er lavet henvisninger til i projektet)
  • Bilag (inkluder kun bilag, som er centrale for rapporten)
  • Vedlæg kildekode, og eventuelt angivelse af sti til versionsstyringsserver, hvor kildekoden
  og eksekverbar kode til produktet kan hentes
  • Der skal pagineres (sidetal) på alle sider

  Max 5 sider

  Forside, indholdsfortegnelse, litteraturliste samt bilag tæller ikke med i det krævede antal sider.
  Bilag er uden for bedømmelse.
  En normalside er 2.400 tegn inkl. mellemrum og fodnoter. Forside, indholdsfortegnelse, litteraturliste samt bilag tæller ikke med heri. Bilag er uden for bedømmelse.
  Hver enkelt figur eller diagram tæller 800 tegn.
  Individuel eller gruppeprøve
  Individuel
  Anvendt sprog til prøven
  Engelsk
  Bedømmelsesform
  7-trins skala
  Bedømmer(e)
  Intern censur
  Kriterier for prøvevurdering
  Bedømmelseskriterierne for prøven er læringsmål for det obligatoriske uddannelseselement
  Læringsmål fremgår af den fælles studieordning.
  Frist for aflevering
  Prøven placeres ifm. afslutningen af praktikken. Yderligere information om tid, lokation og aflevering af projektet er tilgængeligt på de studeredes intranet, Fronter.
4
timer vejledning
407
timer praktikarbejde
Tallene viser omfanget af arbejdsbelastningen relateret til praktikken fordelt på forskellige studieaktiviteter.

I praktikken vil du eller din gruppe modtage 4 timers praktikvejledning af din praktikvejleder.

Resten af tiden svarende til 407 timer bruges på praktikarbejde. Praktikaktiviteterne under praktikarbejde kan variere afhængig af, hvilken praktikform du vælger, men overordnet har du selv ansvaret for at strukturere tiden som du fx bruger på praktikrapportskrivning, arbejde i praktikvirksomheden, forberedelse til praktikeksamen mv.

Praktikken vil primært bestå af følgende aktiviteter: løsning af de aftalte opgaver med praktikvirksomheden, praktikrapportskrivning, Eksamen, sparring med kontaktperson i praktikvirksomhed.

Læs om KEAs studieaktivitetsmodel

*KEA kan fravige det angivne timetal, hvis det er begrundet i særlige forhold.