Copenhagen School of Design and Technology

da

Design & Business 3 - Iværksætteri (DA)

2019/2020
Engelsk titel
Design & Business 3 - Entrepreneurship (DA)
Uddannelse
Design & business
Uddannelsestype
Fuldtidsuddannelse
Niveau
Professionsbachelor (top-up)
Semester
5. semester
Fagets/modulets varighed
3 uger
Ects
5
Udd. element
Obligatorisk
Sprog
Dansk
Opstart
Efterår
Studiested
Guldbergsgade 29 N, København N
Fagkode
9944103
Fag- /modulansvarlig
Tim Meicker
Sofia Viholt
Martin Hesseldahl
Lotte Jensby
 • Formål

  I dette modul har vi fokus på, hvordan vi kan skabe og designe innovationsmuligheder og sandsynliggøre dem som levedygtige startup-koncepter i mode- og livsstilsbranchen. Modulet kobler nyere teoretiske tilgange til innovation, iværksætteri og virksomhedsøkonomiske forhold med anvendelsesorienterede metoder og værktøjer til de tidlige stadier af iværksætteri.

  Med afsæt i Design & Business 1, 2 og 3 skal den studerende således designe og sandsynliggøre et selvskabt iværksætterprojekt med en meningsfuld og prisfastsat ydelse (produkt, service eller oplevelse) til en målgruppes dokumenterede behov i en omverden, der er analyseret.

  Formålet er på denne måde at give den studerende lejlighed til at opøve kompetencer i at gennemføre komplekse og udviklingsorienterede projekter på selvstændig vis. Derfor er modulet også lagt an på den studerendes eget engagement, initiativ og selvstændige arbejde med at designe egne aktiviteter for eksempel behovsidentifikation, målgruppeudvælgelse, datagenerering, designstrategi, idéudvikling, prototypeudvikling, prisfastsættelse og markedsvalidering til iværksætterprojektet. Iværksætterprojektet kan løses individuelt eller i grupper på max. 4 personer inden for specialeretningen.

  Viden

  Den studerende opnår viden om:
  ● økonomi
  ● innovation.

  Færdigheder

  Den studerende opnår færdigheder i at:
  ● anvende innovation med et forretningsmæssigt sigte
  ● Vurdere teoretiske og praktiske problemstillinger samt begrunde og vælge relevante løsningsmodeller inden for værdikæden.

  Kompetencer

  Den studerende opnår kompetencer i at:
  ● indgå i faglige og tværfaglige samarbejder inden for alle felter af værdikæden
  ● håndtere komplekse og udviklingsorienterede problemstillinger inden for erhvervet
  ● håndtere kommunikation og innovation af ideer i forretningsmæssige sammenhænge.

 • Undervisningsform
  Modulet består af selvstændigt projektarbejde, forelæsninger, vejledning samt gæsteforelæsninger fra erfarne entreprenører og eksperter, som vil give den studerende indsigt i de forskellige muligheder og udfordringer, der ligger i det praktiske arbejde som iværksætter.
 • Forudsætninger for at deltage i faget

  Faglige forudsætninger for at deltage i faget
  For at få mest muligt udbytte af modulet, er det en fordel, at den studerende forinden har gennemført de to forudgående moduler af Design & Business.

  Materielle forudsætninger for at deltage i faget
  Ingen

 • Prøve

  Læringsmålene for prøven er identiske med fagets/fagenes læringsmål

  Faget prøves
  Faget/modulet prøves selvstændigt
  Prøven vægter 30% af den samlede karakter for Design & Business.
  Prøveform
  Mundtlig prøve
  Opgavetype
  Den studerende skal forud for den mundtlige prøve have udviklet og sandsynliggjort et iværksætterprojekt, idet iværksætterprojektet danner grundlag for den mundtlige prøve. Til den mundtlige prøve skal den studerende præsentere sit iværksætterprojekt, hvorefter den studerende i eksamenslokalet trækker et eksamensspørgmål, som den studerende skal uddybe og indgå i faglig dialog med eksaminator om. Eksamensspørgsmålene, der kan trækkes i eksamenslokalet, offentliggøres ved påbegyndelsen af Design & Business 3.
  Formkrav
  Den studerendes mundtlige præsentation af iværksætterprojektet må højst vare 5 minutter og skal omfatte iværksætterprojektets målgruppe, målgruppens behov, ydelse (produkt, service eller oplevelse) og prisfastsættelse.
  Individuel eller gruppeprøve
  Individuel
  Anvendt sprog til prøven
  Dansk(Norsk/Svensk)
  Varighed
  Den mundtlige prøve varer 25 min. inkl. votering. Der gives ingen forberedelsestid.

  Den studerende indleder den mundtlige eksamen med en mundtlig præsentation af iværksætterprojektet på max. 5 minutter. Herefter trækker den studerende et eksamensspørgsmål, som den studerende på max. 10 minutter skal uddybe og indgå i dialog med eksaminator om. De sidste 10 minutter er til eksaminators votering og karakterafgivelse.
  Hjælpemidler der må medbringes
  Udover præsentationen på max. 5 minutter er det tilladt for den studerende at medbringe noter til den mundtlige prøve. Noterne må have et omfang af max. 1 normalside og må ikke have karakter af at være et manuskript. Hvis den studerende anvender noter, skal en kopi afleveres til eksaminator ved eksaminationens begyndelse. Ingen andre hjælpemidler må anvendes.
  Bedømmelsesform
  7-trins skala
  Bedømmer(e)
  Intern censur
  Kriterier for prøvevurdering
  Den studerende skal med sin mundtlige prøve demonstrere evnen til at fremstille, begrunde og fagligt diskutere sit iværksætterprojekt under læringsmålene for viden, færdigheder og kompetencer for Design og Business modul 3.

  Læringsmål – Viden
  Den studerende har viden om:
  ● økonomi
  ● innovation.

  Læringsmål – Færdigheder
  Den studerende kan:
  ● anvende innovation med et forretningsmæssigt sigte.

  Læringsmål – Kompetencer
  Den studerende kan:
  ● indgå i faglige og tværfaglige samarbejder inden for alle felter af værdikæden
  ● håndtere komplekse og udviklingsorienterede problemstillinger inden for erhvervet
  ● håndtere kommunikation og innovation af ideer i forretningsmæssige sammenhænge.
  Frist for aflevering
  Prøven placeres ved udgangen af Design & Business 3. Nærmere oplysning om tid og sted offentliggøres på Fronter.
 • Foreløbig litteratur
  Dette er en foreløbig litteraturliste. Der udleveres en endelig litteraturliste i forbindelse med studiestart.
  Adner, R., 2012. Why Things Go Wrong when You Do Everything Right. In: The Wide Lens: A New Strategy for Innovation. New York: Portfolio/Penguin, pp. 15-35.

  Blank, S. & Dorf, B., 2012. Chapter 2: The Path to the Epiphany: The Customer Development Model. In: The startup owner's manual. Pescadero, CA: K & S Ranch, pp. 19-41.

  Carlson, C.R. & Wilmot, William W, 2006. It’s as simple as NABC. In: Innovation, the five disciplines for creating what customers want. New York: Crown Business, pp. 85-100.

  Drucker, P.F., 1985. Entrepreneurial Strategies. In: Innovation and Entrepreneurship: Practices and Principles. Reprint 2011. London: Routledge, pp. 189-228.

  Keeley, L., 2013. Part Two: Ten types of innovation - The building blocks of breakthroughs. In: Ten types of innovation the discipline of building breakthroughs. Hoboken, N.J.: John Wiley & Sons, pp. 16-59.

  Korsgaard, S., 2011. Entrepreneurship as translation: Understanding entrepreneurial opportunities through actor-network theory. Entrepreneurship & Regional Development, 23(7-8), pp.661–680. Adgang til artikel via Det Digitale Bibliotek på kea.dk.

  Rogers, E., 2003. Elements of Diffusion. In: Diffusion of Innovations. 5. ed. New York: Free Press, pp. 5-28.

  Phillips, R.L., 2005. Introduction to Pricing and Revenue Optimization. In: Pricing and revenue optimization. Stanford, CA: Stanford Business Books, pp. 18-37..

  Sarasvathy, S. & Dew, D., 2005. New market creation through transformation. Journal of Evolutionary Economics, 15(5), pp.533–565. Adgang til artikel via Det Digitale Bibliotek på kea.dk.

  Van de Ven, A.H. et al., 1999. Chapter 2: Mapping the Innovation Journey. In: The Innovation Journey. New York: Oxford University Press, pp. 21-66.

  Workfront, The Complete Guide to Agile Marketing, 2015.
47
timers undervisning
90
timers forberedelse
Tallene viser omfanget af arbejdsbelastningen relateret til faget fordelt på forskellige studieaktiviteter.

På faget Design & Business 3 - Iværksætteri (DA) modtager du 47 timers undervisning, hvilket svarer til 63 lektioner (1 lektion = 45 min.) og 34% af din samlede arbejdsbelastning på faget.

Undervisningen vil primært bestå af følgende aktiviteter: eksterne forelæsninger, tværfaglig projektorganiseret undervisning, gruppearbejde, workshop.
Forberedelsen vil primært bestå af følgende aktiviteter: læsning af egne noter, læsning af pensum, prøve, forberedelse til prøve.

Læs om KEAs studieaktivitetsmodel

*KEA kan fravige det angivne timetal, hvis det er begrundet i særlige forhold.