Copenhagen School of Design and Technology

da

Pattern design, produkt og kommunikation (DA)

2018/2019
Specialeretning: Pattern Design
Engelsk titel
Pattern Design, Product and Communication (DA)
Uddannelse
Design & business
Uddannelsestype
Fuldtidsuddannelse
Niveau
Professionsbachelor (top-up)
Semester
5. semester
Fagets/modulets varighed
3 uger
Ects
5
Udd. element
Obligatorisk
Sprog
Dansk
Opstart
Efterår
Studiested
Guldbergsgade 29 N, København N
Fagkode
9944122
Fag- /modulansvarlig
Berit Konstante Nissen
Susan Boese
Tim Meicker
Martin Hesseldahl
 • Indhold og læringsmål

  Modulet består af 2 delelementer.
  I gennem de to delmoduler agerer den studerende både intern og ekstern konstruktør og trænes i at kommunikere og argumentere for form, pasform og materialevalg i forhold til funktion, æstetik og produktionsmetoder.

  1) Den studerende undervises i udarbejdelse af og krav til produktrelateret faglig visuel og skriftlig kommunikation i den online kommunikationsplatform DELOGUE. Den studerende arbejder ud fra designoplæg fra ekstern virksomhed med fokus på pasformsrelaterede problematikker og udvikler teknisk produktdokumentation som til brug for produktion. Fokus er på at kunne kommunikere om produktrelaterede emner samt anvende it-baserede værktøjer til dokumentation og kommunikation, herunder også at analysere og udarbejde målskemaer.

  2) I modulets anden del overdrages produktdokumentation til - og testes i praksis af medstuderende.
  På baggrund af afkodning og analyse af produktdokumentation identificerer den studerende problemområder, fortolker form, pasform og signatur og udvikler produktionsklart mønster i cad cam og udvælger forarbejdningsmetoder i henhold til produkttype og materiale. Den endelig prototype opsyes industrielt.

  Viden

  • teorier og metoder inden for konstruktion og graduering
  • professionens praksis inden for produktudvikling og kan reflektere over fagets betydning i processen
  • modens stilbegreber i nyere tid
  • materialers indflydelse på et produkt/design og dets funktionalitet
  • udarbejdelse af produktrelateret dokumentation
  • faglig visuel og skriftlig kommunikation
  • krav til produktrelateret dokumentation visuelt og skriftligt

  Færdigheder

  • udvikle komplekse og konkurrencedygtige konstruktions- og gradueringsløsninger
  • reflektere over og argumentere for relevante teorier og metoder
  • anvende manuelle og IT-baserede værktøjer til konstruktion og graduering
  • analysere, vurdere og argumentere for materialevalg i forhold til et produkt/design
  • formidle globalt om produktrelaterede emner
  • anvende IT-baserede værktøjer til dokumentation og kommunikation

  Kompetencer

  • tage ansvar for og selvstændigt håndtere konstruktions- og gradueringsprocesser
  • arbejde analyserende og reflekterende med pasformsrelaterede problemstillinger
  • udvikle løsningsforslag under hensyntagen til materialer og behandlingsmetoder
  • udvikle dokumentation visuelt og teknisk til kvalitetssikring af produktionsprocessen

 • Undervisningsform
  Undervisningen afvikles i en vekslen mellem oplæg, øvelser/opgaver, hands-on projektarbejde. Læringsaktiviteterne er overvejende planlagt med vægt på undervisning og fagligt input i forum, den første del af dagen, og med vægt på projekt-, produktion og studieaktiviteter den sidste halvdel af dagen.

  Den studerende arbejder individuelt i modulet, men kommunikerer med medstuderende omkring produktinformation og produktudviklingsprocessen.
  Modulet afsluttes med en mundtlig præsentation af proces og produkt.
  Der gives mundtlig feedback undervejs i forløbet og til sidst ved aflevering og præsentation. Samt skriftlig evaluering af medstuderende af delafleveringer og øvelser.
 • Forudsætninger for at deltage i faget

  Faglige forudsætninger for at deltage i faget
  Deltagelse i tidligere moduler.
  Der forudsættes at den studerende anvender Delogue i udviklingen af produktdokumentation og PAD system til konstruktion og graduering samt anvender industrielle metoder til fremstillingen af protyper.

  Arbejdet med opgaver og projekt samt efterfølgende feedback og egen refleksion er vigtigt for at opnå læringsmål. Den studerende anbefales at samle opgaver, feedback og skriftlige refleksioner i en arbejdsportfolie.

  Materielle forudsætninger for at deltage i faget
  Det forventes at den studerende medbringer bærbar computer med Adobe illustrator program, relevant konstruktionsmateriale, sy-bog, konstruktionsredskaber, tegneredskaber, Se FRONTER for uddybende liste. Den studerende skal påregne udgifter til nødvendige materialer til prøveopsyninger og færdig prototype.

 • Prøve

  Læringsmålene for prøven er identiske med fagets/fagenes læringsmål

  Forudsætninger for indstilling til eksamen
  Det er et forudsætningskrav, at den studerende afleverer produktionsdokumentation i DELOGUE (1), som evalueres skriftligt af medstuderende, og produktionsklar konstruktion med graduering i PAD System (2), som evalueres sammen med underviser, samt at den studerende deltager til den afsluttende (3) mundtlige og visuelle præsentation.
  Hvis den studerende ikke deltager til den afsluttende mundtlige præsentation skal den studerende aflevere en skriftlig afløsningsopgave for at opfylde forudsætningskravet.
  Faget prøves
  Faget/modulet prøves med flg. fag
  Prøveform
  Kombineret skriftlig og mundtlig prøve
  Opgavetype
  Opgaven tager udgangspunkt i et specialespecifikt nøgleord, der offentliggøres ved eksamensperiodens start. Nøgleordet bearbejdes til en selvvalgt problemformulering, der konkretiseres i en fri skriftlig opgave, hvor metoder, processer og analyse skal indgå. Der skal udføres empiri i løbet af eksamensperioden, og analyseresultaterne af disse kan indgå i den skriftlige opgave og/eller præsenteres ved den mundtlige eksamination .
  Den studerende udvikler i eksamensperioden et løsningsforslag og fremstiller en præsentation. Begge dele medbringes til den mundtlige eksamen. Løsningen kan være materiel og/eller immateriel, men det er vigtigt, at løsningsforslaget målrettes specialeretningen og professionen, som den studerende uddannes til. Der arbejdes altid med en kvalitet som rettelig kan forventes på professionsbachelorniveau, og der skal altid være overensstemmelse i samspillet mellem løsningsforslagets type, kvalitet og specialeretningens fagligheder og læringsmål.
  Formkrav
  Omfanget på den skriftlige opgave er på 5 normalsider +/- 10%. Den skriftlige opgave skal som minimum indeholde:

  ● Indholdsfortegnelse
  ● Indledning
  ● Problemformulering
  ● Metode
  ● Proces
  ● Analyse
  ● Konklusion
  ● Litteraturliste
  Individuel eller gruppeprøve
  Individuel
  Anvendt sprog til prøven
  Dansk(Norsk/Svensk)
  Varighed
  Varigheden af den mundtlige prøve er i alt 30 minutter, hvoraf maksimum 10 minutter tildeles eksaminandens mundtlige oplæg, 10 minutter til faglig dialog og 10 minutter til votering og karaktergivning.
  Hjælpemidler der må medbringes
  Egne noter må medbringes, såfremt kopi udleveres til eksaminator og censor ved den mundtlige eksamen.
  Bedømmelsesform
  7-trins skala
  Bedømmer(e)
  Ekstern censur
  Kriterier for prøvevurdering
  Viden
  Den uddannede inden for studieretningen Pattern Design har tillige viden om
  1) relevante teorier og metoder inden for konstruktion og graduering og kan reflektere over og argumentere for disse,
  2) professionens praksis inden for produktudvikling,
  3) form, funktionalitet og materialer,
  4) modens udvikling i nyere tid og
  5) udarbejdelse af dokumentation.

  Færdigheder
  Den uddannede inden for studieretningen Pattern Design kan tillige
  1) vurdere valg af konstruktions- og gradueringsmetoders betydning for pasform og silhuet,
  2) vurdere materialers betydning for et produkt,
  3) vurdere og produktudvikle et designoplæg,
  4) udvikle løsningsforslag til komplekse opgaver inden for konstruktion og graduering,
  5) anvende manuelle og it-baserede værktøjer til konstruktion, graduering og dokumentation og
  6) formidle globalt om produktrelaterede emner.

  Kompetencer
  Den uddannede inden for studieretningen Pattern Design kan tillige
  1) selvstændigt håndtere konstruktion og graduering,
  2) håndtere udviklingsorienterede opgaver inden for konstruktion og graduering,
  3) identificere problemområder og give konkrete løsningsforslag for opnåelse af en bedre pasform og
  4) identificere eget læringsbehov og udvikle egen viden, færdigheder og kompetencer
 • Foreløbig litteratur
  Dette er en foreløbig litteraturliste. Der udleveres en endelig litteraturliste i forbindelse med studiestart.
  Boese, Susan og Nissen, Berit Konstante, 2017a. KEA PAD System København: Kea Design
  Boese, Susan og Nissen, Berit Konstante, 2017b. KEA PAD System Graduering. København: Kea Design
  Boese, Susan og Nissen, Berit Konstante, 2018a. KEA Graduerings København: Kea Design
  Boese, Susan og Nissen, Berit Konstante, 2018b. KEA Mål & Måltagning København: Kea Design
47
timer undervisning
90
timer forberedelse
Tallene viser omfanget af arbejdsbelastningen relateret til faget fordelt på forskellige studieaktiviteter.

På faget Pattern design, produkt og kommunikation (DA) modtager du 47 timers undervisning, hvilket svarer til 63 lektioner (1 lektion = 45 min.) og 34% af din samlede arbejdsbelastning på faget.

Undervisningen vil primært bestå af følgende aktiviteter: øvelser i labs/værksteder, projektarbejde, digitale øvelser, klasseundervisning.
Forberedelsen vil primært bestå af følgende aktiviteter: læsning af egne noter, læsning af pensum, forberedelse til prøve, prøve.

Læs om KEAs studieaktivitetsmodel

*KEA kan fravige det angivne timetal, hvis det er begrundet i særlige forhold.