Copenhagen School of Design and Technology

da

E-commerce (DA)

2019/2020
Engelsk titel
E-commerce (DA)
Uddannelse
Design & business
Uddannelsestype
Fuldtidsuddannelse
Niveau
Professionsbachelor (top-up)
Semester
5. semester
Fagets/modulets varighed
3 uger
Ects
5
Udd. element
Valgfag
Sprog
Dansk
Opstart
Efterår
Studiested
Guldbergsgade 29 N, København N
Fagkode
9944143
Fag- /modulansvarlig
Martin Hesseldahl
Tim Meicker
 • Formål

  Formålet med modulet er at introducere de grundlæggende “byggetrin” for udvikling af en E-commerce tilgang og konceptuel tilkobling til virksomheds allerede eksisterende kommercielle afsætning (Cross Channel). Den studerende vil arbejde med projektledelse af E-handels koncept, samt opsætning af META igennem SEO (Search Engine Optimizer), Adwords og analyse og evaluering af koncept til forslag af NY løsning.
  På modulet vil den studerende opnå viden om cross-channel påvirkning og krav, relevante teknologier og platforme (i.e. Magento, WordPress etc), brugervenlighed samt funktionalitet og design af e-commerce koncepter.

  Viden

  ● Handel
  ● Logistik og supply chain management
  ● Fremtidsanalyse
  ● Teknologi
  ● Projektledelse
  ● Forretningsforståelse

  Færdigheder

  ● Vurdere markedsforhold og tilrettelægge virksomheders handelsmæssige strategier og koncepter i overensstemmelse hermed
  ● Vurdere anvendelsesmuligheder af relevante it-værktøjer og styringssystemer
  ● Identificere potentiale for nye markeder og løsninger gennem vurdering af tendens og markedsudvikling
  ● Anvende analyseredskaber til at identificere relationer mellem brand og kunde,
  ● Identificere strømninger inden for markedet i forhold til udbud og efterspørgsel
  ● Anvende konceptuelle og kommercielle metoder
  ● Anvende kommunikationsværktøjer til formidling af virksomhedens brand.

  Kompetencer

  ● Håndtere komplekse og udviklingsorienterede studie- og arbejdsmæssige problemstillinger
  ● Selvstændigt og i samarbejde med andre arbejde strategisk og innovativt
  ● Håndtere udviklingsorienterede opgaver indenfor design og idegenerering
  ● Kommunikere i henhold til en given virksomheds identitet og brand
  ● Håndtere ledelse og udvikling af projekter på strategisk niveau
  ● Håndtere forretningsorienteret løsning af komplekse problemstillinger
  ● Håndtere planlægning og udførelse af projekter.

 • Undervisningsform og udfoldelse af læringsmål
  Modulet vil indeholde forelæsninger, klassediskussioner, casearbejde mm.
 • Forudsætninger for at deltage i faget

  Faglige forudsætninger for at deltage i faget
  Den studerende skal være tilmeldt en af flg. specialeretninger på professionsbachelor i design og business for at kunne vælge dette valgfagsmodul:
  - Fashion Management
  - Brand Design (DA)
  - Communication Design & Media (DA)

 • Prøve

  Læringsmålene for prøven er identiske med fagets/fagenes læringsmål

  Faget prøves
  Faget/modulet prøves selvstændigt
  Prøven tager udgangspunkt i en konkret opgave inden for valgfagets fagområde, hvor den studerende skal demonstrere forståelse for praksis og central anvendt teori og metode i relation til valgfaget. Ved prøven udprøves læringsmålene på de enkelte valgfags specifikke elementer, som fremgår af valgfagenes modulbeskrivelse.
  Prøveform
  Kombineret skriftlig og mundtlig prøve
  Prøven består af to dele:
  1. Skriftlig dokumentation af processen (70%)
  2. Mundtlig prøve (30%)
  Opgavetype
  Den skriftlige delprøve består i en skriftlig dokumentation af processen, som udfærdiges løbende og afleveres inden den mundtlige prøve. Den skriftlige delprøve vægter 70% af den samlede karakter.

  Den mundtlige delprøve tager udgangspunkt i ét eller flere teoretiske, metodiske og praktiske elementer fra modulet med inddragelse af den studerendes skriftlige dokumentation af processen. Den mundtlige delprøve vægter 30% af den samlede karakter.
  Formkrav
  Den skriftlige dokumentation af processen kan afleveres som billeder, produkter, skriftlig fremstilling e. lign., hvilket defineres specifikt for det enkelte valgfag ved offentliggørelse af opgaveramme på Fronter ved modulets start.

  Varigheden af den mundtlige prøve er i alt 20 minutter, hvoraf 5 minutter tildeles eksaminandens præsentation, 5 minutter til faglig dialog og 10 minutter til votering og karakterafgivelse. De specifikke formkrav til den mundtlige prøve offentliggøres på ved modulets start.
  Individuel eller gruppeprøve
  Individuel
  Anvendt sprog til prøven
  Dansk(Norsk/Svensk)
  Bedømmelsesform
  7-trins skala
  Bedømmer(e)
  Intern censur
  Kriterier for prøvevurdering
  Den skriftlige delprøve vægter 70% og den mundtlige delprøve vægter 30%.
  Frist for aflevering
  Den skriftlige prøve skal afleveres i slutningen af modulet. Den mundtlige prøve er placeret på valgfagets sidste dag/dage. Nærmere oplysning om tid og sted for den skriftlige og mundtlige aflevering offentliggøres på Fronter eller WiseFlow.
  Syge-/omprøve
  Omprøve består af en individuel, skriftlig prøve med én intern bedømmer.
  Omprøvens omfang udgør 8 normalsider +/- 10%, samt en dokumentation af proces med en række praktisk dokumenterede forsøg og et produkt.
 • Foreløbig litteratur
  Dette er en foreløbig litteraturliste. Der udleveres en endelig litteraturliste i forbindelse med studiestart.
  Bliver offentliggjort ved modulets start
47
timers undervisning
90
timers forberedelse
Tallene viser omfanget af arbejdsbelastningen relateret til faget fordelt på forskellige studieaktiviteter.

På faget E-commerce (DA) modtager du 47 timers undervisning, hvilket svarer til 63 lektioner (1 lektion = 45 min.) og 34% af din samlede arbejdsbelastning på faget.

Undervisningen vil primært bestå af følgende aktiviteter: casearbejde, digitale øvelser, klasseundervisning, tværfaglig projektorganiseret undervisning.
Forberedelsen vil primært bestå af følgende aktiviteter: læsning af egne noter, læsning af pensum, forberedelse til prøve, prøve.

Læs om KEAs studieaktivitetsmodel

*KEA kan fravige det angivne timetal, hvis det er begrundet i særlige forhold.