Copenhagen School of Design and Technology

da

Formeksperimenterende beklædning (DA)

2019/2020
Engelsk titel
Form Experimental Clothing (DA)
Uddannelse
Design & business
Uddannelsestype
Fuldtidsuddannelse
Niveau
Professionsbachelor (top-up)
Semester
5. semester
Fagets/modulets varighed
3 uger
Ects
5
Udd. element
Valgfag
Sprog
Dansk
Opstart
Efterår
Studiested
Guldbergsgade 29 N, København N
Fagkode
9944144
Fag- /modulansvarlig
Berit Konstante Nissen
Sofie Edvard Nielsen
Martin Hesseldahl
Tim Meicker
 • Formål

  Den studerende introduceres det kreative arbejde bag udviklingen af form og finish gennem 2D og 3D eksperimenter. Fokus for dette valgfag er at give den studerende indsigt i mulighederne i drapering og stof manipulation samt betydningen af tekniske løsninger og afslutninger i forhold til et designs udtryk. Igennem modulet trænes den studerende i at bruge drapering som et 3D skitseringsværktøj, arbejde eksperimenterende med form, detaljer og finish, formidle produkt i form af arbejdstegning og kollektions oversigter - processtyring af hele forløbet fra start til færdigt produkt.

  Den studerende får viden om og færdigheder i at analysere og reflektere over form og produkt med fokus på balance og proportioner, vurdere og argumentere for valg af finish og materiale til et produkt/design med henblik på fald, udtryk og funktionalitet samt argumentere for metode, valg og fravalg i design – og konstruktionsprocessen. Gennem praktiske øvelser og eksperimenter med form, volumen, skalering og materiale vil den studerende udvikle et katalog af detalje-, finish- og syprøver, udvikle en kollektion, samt færdigudvikle og præsentere en færdig prototype.

  Viden

  ● designprocessen
  ● etik og miljø
  ● konceptudvikling
  ● form, funktionalitet og materialer
  ● professionens praksis inden for produktudvikling

  Færdigheder

  Den studerende kan:
  ● gennemføre en designproces og arbejde eksperimenterende og kommercielt,
  ● vurdere valg af konstruktionsmetoders betydning for pasform og silhuet,
  ● vurdere og begrunde valg af materiale og design og vurdere materialers betydning for et produkt
  ● anvende visuel kommunikation, der understøtter produkt og koncept
  ● udvikle innovative, konkurrencedygtige designkoncepter
  ● vurdere og produktudvikle et designoplæg

  Kompetencer

  Den studerende kan:
  ● selvstændigt håndtere en design- og produktudviklingsproces
  ● håndtere udviklingsorienterede opgaver inden for design og idégenerering
  ● identificere problemområder og give konkrete løsningsforslag for opnåelse af en bedre pasform
  ● identificere eget læringsbehov og udvikle egen viden, færdigheder og kompetencer

 • Undervisningsform og udfoldelse af læringsmål
  Undervisningen afvikles i en vekslen mellem oplæg, øvelser/opgaver, hands-on projektarbejde og der arbejdes både individuelt og i teams.
 • Forudsætninger for at deltage i faget

  Faglige forudsætninger for at deltage i faget
  Grundlæggende færdigheder inden for syning, mønsterkonstruktion og drapering.

  Den studerende skal være tilmeldt en af flg. specialeretninger på professionsbachelor i design og business for at kunne vælge dette valgfagsmodul:
  - Sustainable Fashion
  - Pattern Design

  Materielle forudsætninger for at deltage i faget
  Det forventes at den studerende medbringer bærbar computer med Adobe Illustrator program, tegne- og skitseringsmaterialer, skitsebog (min. A4), konstruktionsredskaber. Den studerende skal påregne udgifter til nødvendige materialer til formeksperimenter, prøveopsyninger og færdig prototype. Se Fronter for uddybende liste ved modulopstart.

 • Prøve

  Læringsmålene for prøven er identiske med fagets/fagenes læringsmål

  Faget prøves
  Faget/modulet prøves selvstændigt
  Prøven tager udgangspunkt i en konkret opgave inden for valgfagets fagområde, hvor den studerende skal demonstrere forståelse for praksis og central anvendt teori og metode i relation til valgfaget. Ved prøven udprøves læringsmålene på de enkelte valgfags specifikke elementer, som fremgår af valgfagenes modulbeskrivelse.
  Prøveform
  Kombineret skriftlig og mundtlig prøve
  Prøven består af to dele:
  1. Skriftlig dokumentation af processen (70%)
  2. Mundtlig prøve (30%)
  Opgavetype
  Den skriftlige delprøve består i en skriftlig dokumentation af processen, som udfærdiges løbende og afleveres inden den mundtlige prøve. Den skriftlige delprøve vægter 70% af den samlede karakter.

  Den mundtlige delprøve tager udgangspunkt i ét eller flere teoretiske, metodiske og praktiske elementer fra modulet med inddragelse af den studerendes skriftlige dokumentation af processen. Den mundtlige delprøve vægter 30% af den samlede karakter.
  Formkrav
  Den skriftlige dokumentation af processen kan afleveres som billeder, produkter, skriftlig fremstilling e. lign., hvilket defineres specifikt for det enkelte valgfag ved offentliggørelse af opgaveramme på Fronter ved modulets start.

  Varigheden af den mundtlige prøve er i alt 20 minutter, hvoraf 5 minutter tildeles eksaminandens præsentation, 5 minutter til faglig dialog og 10 minutter til votering og karakterafgivelse. De specifikke formkrav til den mundtlige prøve offentliggøres på ved modulets start.
  Individuel eller gruppeprøve
  Individuel
  Anvendt sprog til prøven
  Dansk(Norsk/Svensk)
  Bedømmelsesform
  7-trins skala
  Bedømmer(e)
  Intern censur
  Kriterier for prøvevurdering
  Den skriftlige delprøve vægter 70% og den mundtlige delprøve vægter 30%.
  Frist for aflevering
  Den skriftlige prøve skal afleveres i slutningen af modulet. Den mundtlige prøve er placeret på valgfagets sidste dag/dage. Nærmere oplysning om tid og sted for den skriftlige og mundtlige aflevering offentliggøres på Fronter eller WiseFlow.
  Syge-/omprøve
  Omprøve består af en individuel, skriftlig prøve med én intern bedømmer. Omprøvens omfang udgør 8 normalsider +/- 10%, samt en dokumentation af proces med en række praktisk dokumenterede forsøg og et produkt.
 • Foreløbig litteratur
  Dette er en foreløbig litteraturliste. Der udleveres en endelig litteraturliste i forbindelse med studiestart.
  Se Fronter ved modulopstart.
47
timers undervisning
90
timers forberedelse
Tallene viser omfanget af arbejdsbelastningen relateret til faget fordelt på forskellige studieaktiviteter.

På faget Formeksperimenterende beklædning (DA) modtager du 47 timers undervisning, hvilket svarer til 63 lektioner (1 lektion = 45 min.) og 34% af din samlede arbejdsbelastning på faget.

Undervisningen vil primært bestå af følgende aktiviteter: øvelser i labs/værksteder, klasseundervisning, projektpræsentation.
Forberedelsen vil primært bestå af følgende aktiviteter: læsning af egne noter, læsning af pensum, forberedelse til prøve, prøve.

Læs om KEAs studieaktivitetsmodel

*KEA kan fravige det angivne timetal, hvis det er begrundet i særlige forhold.