Copenhagen School of Design and Technology

da

Human centered reseach and design methods (DA)

2019/2020
Engelsk titel
Human centered reseach and design methods (DA)
Uddannelse
Design & business
Uddannelsestype
Fuldtidsuddannelse
Niveau
Professionsbachelor (top-up)
Semester
5. semester
Fagets/modulets varighed
3 uger
Ects
5
Udd. element
Valgfag
Sprog
Dansk
Opstart
Efterår
Studiested
Guldbergsgade 29 N, København N
Fagkode
9944146
Fag- /modulansvarlig
Martin Hesseldahl
Tim Meicker
 • Formål

  For alle virksomheder, brands, organisationer og produkter gælder det, at de kun er en succes, hvis almindelige mennesker finder dem attraktive og relevante. Derfor er det afgørende at kende de mennesker, man gerne vil være noget for – forstå deres behov, adfærd og aspirationer, og arbejde fokuseret med at omsætte denne viden til nye koncepter og innovationer.

  Det ved virksomheder som Carlsberg, Adidas og TV2, som i dag alle arbejder med menneske-fokuseret udvikling. På valgfaget lærer den studerende at gennemføre menneske-fokuseret research, som munder ud i helt konkrete koncepter. Der tages i undervisningen udgangspunkt i en tilpasset Design Thinking processen:

  1. FRAMING – Handler om at skabe det rette udgangspunkt for et succesfuldt projekt, stille de rigtige spørgsmål og lave en fokuseret projektplan.
  2. IMMERSION – Handler om at sætte forestillinger og holdninger til side, og se verden fra andres synspunkt. Den studerende lærer at udvikle et eksplorativt research design og gennemføre feltarbejde med interviews, observation, acting-out mv.
  3. EMPATHY – Handler om evnen til at sætte sig i andres sted, og skabe den kapabilitet hos aftagerne af resultaterne. Den studerende lærer at lave mønstergenkendelse, identificere umødte behov og friktioner med potentiale, og udvikle en empatiskabende formidling af fund.
  4. OPPORTUNITY – Den studerende skal udvikle nye innovative løsninger ved at identificere potentialer og udvikle strategiske mulighedsrum, der bruges som afsæt for konceptudvikling.
  5. ACTION – De nye løsninger skal nu realiseres i virkelighedens verden. Den studerende lærer at udvikle prototyper og indhente feedback på disse.

  Viden

  ● Innovationsprocesser
  ● Trend og sociologi
  ● Designprocessen
  ● Konceptudvikling
  ● Projektledelse

  Færdigheder

  ● anvende innovative metoder til problemløsning
  ● anvende antropologisk metode til indsamling af relevante data
  ● anvende trend- og markedsanalyse til design og produktudvikling
  ● udarbejde designbriefs på baggrund af research og databearbejdning
  ● behandle, transformere og formidle viden visuelt

  Kompetencer

  ● Identificere forbrugeres behov og omsætte disse til innovative løsninger
  ● Håndtere udviklingsorienterede opgaver inden for design og idégenerering,
  ● Selvstændigt og i samarbejde med andre arbejde strategisk og innovativt,
  ● Håndtere planlægning og udførelse af projekter,
  ● Håndtere udvikling og vedligeholdelse af virksomheders brands og koncepter.

 • Undervisningsform og udfoldelse af læringsmål
  På valgfaget veksler vi mellem undervisning i plenum, gruppearbejde og sparring i grupperne. De studerende gennemfører en brugerfokuseret udviklingsproces i grupper, og arbejdstiden vil således være fordelt mellem undervisningslokalet, felten og gruppelokalet.
 • Forudsætninger for at deltage i faget

  Faglige forudsætninger for at deltage i faget
  Den studerende skal være tilmeldt et af flg. specialeretninger på professionsbachelor i Design & Business for at kunne vælge dette valgfags modul:
  • Sustainable Fashion
  • Pattern Design
  • Fashion Management
  • Brand Design (DA)
  • Communication Design & Media (DA)

 • Prøve

  Læringsmålene for prøven er identiske med fagets/fagenes læringsmål

  Faget prøves
  Faget/modulet prøves selvstændigt
  Prøven tager udgangspunkt i en konkrete opgaver inden for valgfagets fagområde, hvor den studerende skal demonstrere forståelse for praksis og central anvendt teori og metode i relation til valgfaget.
  Prøveform
  Kombineret skriftlig og mundtlig prøve
  Opgavetype
  Den skriftlige prøve består i en skriftlig dokumentation af processen, som udfærdiges løbende og afleveres inden den mundtlige prøve.

  Den mundtlige prøve tager udgangspunkt i ét eller flere teoretiske, metodiske og praktiske elementer fra modulet med inddragelse af den studerendes skriftlige dokumentation af processen.
  Formkrav
  Den skriftlige dokumentation af processen kan afleveres som billeder, produkter, skriftlig fremstilling e. lign., hvilket defineres specifikt for det enkelte valgfag ved offentliggørelse af opgaveramme på Fronter for PBA Design & Business ved modulets start.

  Varigheden af den mundtlige prøve er i alt 20 minutter, hvoraf 5 minutter tildeles eksaminandens præsentation, 5 minutter til faglig dialog og 10 minutter til votering og karakterafgivelse.

  De specifikke formkrav til den mundtlige prøve offentliggøres på Fronter for PBA i Design og Business ved modulets start.
  Individuel eller gruppeprøve
  Individuel
  Anvendt sprog til prøven
  Dansk(Norsk/Svensk)
  Bedømmelsesform
  7-trins skala
  Bedømmer(e)
  Intern censur
  Frist for aflevering
  Den skriftlige prøve skal afleveres i slutningen af modulet.
  Syge-/omprøve
  Omprøve består af en individuel skriftlige prøve med én intern bedømmer.
  Omprøvens omfang udgør 8 normalsider +/- 10 %, samt en dokumentation af proces med en række praktisk dokumenterede forsøg og et produkt.
 • Foreløbig litteratur
  Dette er en foreløbig litteraturliste. Der udleveres en endelig litteraturliste i forbindelse med studiestart.
  Bliver offentliggjort ved modulets start
47
timers undervisning
90
timers forberedelse
Tallene viser omfanget af arbejdsbelastningen relateret til faget fordelt på forskellige studieaktiviteter.

På faget Human centered reseach and design methods (DA) modtager du 47 timers undervisning, hvilket svarer til 63 lektioner (1 lektion = 45 min.) og 34% af din samlede arbejdsbelastning på faget.

Undervisningen vil primært bestå af følgende aktiviteter: casearbejde, gruppearbejde, projektarbejde, tværfaglig projektorganiseret undervisning.
Forberedelsen vil primært bestå af følgende aktiviteter: læsning af egne noter, læsning af pensum, forberedelse til prøve, prøve.

Læs om KEAs studieaktivitetsmodel

*KEA kan fravige det angivne timetal, hvis det er begrundet i særlige forhold.